ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devitalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devitalize*, -devitalize-

devitalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devitalize (vt.) ทำให้ไม่แข็งแรง (คำทางการ) See also: ทำให้ไม่มีชีวิตชีวา Syn. denature, eviscerate
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
devitalize; devitalise๑. ทำให้มีสภาพไร้ชีวิต๒. ไร้ชีวิตชีวา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devitalize
Back to top