ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ashamed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ashamed*, -ashamed-

ashamed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ashamed (adj.) ซึ่งละอายใจ See also: ที่รู้สึกผิด Syn. humiliated, mortified Ops. proud
ashamed (adj.) อับอาย See also: อาย
ashamedness (n.) ความละอาย Syn. embarrassment, shamefacedness
English-Thai: HOPE Dictionary
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
English-Thai: Nontri Dictionary
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบคม (v.) make someone feel ashamed in public See also: put someone to shame in public, destroy the arrogance of someone Syn. ลบเหลี่ยม
อดสู (adj.) ashamed See also: shameful, disgraceful Syn. อัปยศ, อัปยศอดสู
ความละอาย (n.) ashamedness See also: humiliation, mortification Syn. ความอาย
กระดากใจ (v.) be ashamed See also: be abashed, be embarrassed, be disconcerted, be humiliated Syn. ละอายใจ
ขายหน้าขายตา (v.) feel ashamed See also: disgrace Syn. ขายหน้า, อับอาย, อับอายขายหน้า
ละอาย (v.) be ashamed See also: feel shame, be timid, be shy, be bashful
ละอายใจ (v.) be ashamed See also: feel shame, be timid, be shy, be bashful Syn. ละอาย
หน้าไม่อาย (v.) feel unashamed See also: feel unembarrassed, feel no shame, feel shameless
อดสู (v.) feel ashamed Syn. ละอายใจ, อับอาย, อัปยศ, อัปยศอดสู
อับอาย (v.) feel ashamed See also: disgrace Syn. ขายหน้า, อับอายขายหน้า
อับอาย (v.) feel ashamed Syn. ละอายใจ, อัปยศ, อัปยศอดสู
อาย (v.) be ashamed See also: be pale from shame, suffer shame, be embarrassed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have nothing to be ashamed ofคุณไม่มีอะไรที่ต้องกระดากอาย
You should be ashamed of your behaviorคุณควรจะรู้สึกกระดากอายต่อพฤติกรรมของตน
You should be ashamed of yourself!เธอควรจะละอายใจตัวเองนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ
I felt ashamed for not knowing.- ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me.เเละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่
I am ashamed of what happened here so many years ago, and I assure you this will never happen again in my kingdom.ผมละอายใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หลายปีที่ผ่านมา และผมขอยืนยันว่า นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในราชอาณาจักรของเรา
I'm not asking to be forgiven. I ain't ashamed of nothin' I did.ฉันไม่ขอให้เธอยกโทษให้หรอกนะ ฉันไม่ละอายใจกับเรื่องที่ทำไปหรอก
Aren't you ashamed at your age to play with a boy?คุณไม่ละอายหรือไงที่อายุปูนนี้ แล้วยังมาเล่นกับเด็กๆ อีก ?
And I am ashamed that my son took part in that violence.และฉันละอายใจ ที่ลูกฉันเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรง.
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน
Aren't you ashamed to disturb the dead?ไม่มียางอายบ้างหรือ ที่รบกวนคนตาย
You'll be ashamed of me every day of your life,เธอต้องอับอายที่มีฉันแน่ ทุกวันในชีวิตเลย
What you mean? You so ashamed to be with your mother?ลูกหมายความว่าไง ลูกอายมากที่อยู่กับแม่หรือไง
She was ashamed, so ashamed to be my daughter.เธอกำลังอาย อายเหลือเกินที่เป็นลูกของฉัน

ashamed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
愧色[kuì sè, ㄎㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 愧色] ashamed look
暗疾[àn jí, ㄢˋ ㄐㄧˊ, 暗疾] unmentionable disease; a disease one is ashamed of
恼羞成怒[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, 恼羞成怒 / 惱羞成怒] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 僯] ashamed
媿[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 媿] ashamed
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 怍] ashamed
[nǜ, ㄋㄩˋ, 恧] ashamed
[kuì, ㄎㄨㄟˋ, 愧] ashamed
愧怍[kuì zuò, ㄎㄨㄟˋ ㄗㄨㄛˋ, 愧怍] ashamed
[cán, ㄘㄢˊ, 惭 / 慚] ashamed
[qī, ㄑㄧ, 戚 / 慼] ashamed; grief
[qú, ㄑㄩˊ, 懅] bashful; ashamed
[méng, ㄇㄥˊ, 瞢] eyesight obscured; to feel ashamed
害臊[hài sào, ㄏㄞˋ ㄙㄠˋ, 害臊] to be bashful; to feel ashamed
[xiū, ㄒㄧㄡ, 羞] shy; ashamed; shame; bashful
愧汗[kuì hàn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄢˋ, 愧汗] sweating from shame; extremely ashamed

ashamed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシェイムド[, ashieimudo] (adj-f) ashamed
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed
内心忸怩;内心じくじ[ないしんじくじ, naishinjikuji] (adj-t,adv-to) ashamed deep down in one's heart; blushing with shame when one remembers something
気恥ずかしい;気恥しい;気恥かしい[きはずかしい, kihazukashii] (adj-i) embarrassed; feeling ashamed or awkward
汗顔[かんがん, kangan] (adj-na,n) ashamed
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear
空恥ずかしい[そらはずかしい, sorahazukashii] (adj-i) feeling ashamed or embarrassed without knowing why
肩身が狭い[かたみがせまい, katamigasemai] (exp,adj-i) (See 肩身の狭い) feeling ashamed
身の置き所がない;身の置き所が無い[みのおきどころがない, minookidokoroganai] (exp,adj-i) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
身の置き所もない[みのおきどころもない, minookidokoromonai] (exp,adj-i) (See 身の置き所がない) (so ashamed or embarrassed that) one does not know where to put oneself; feeling out of place
鼻白む[はなじろむ, hanajiromu] (v5m,vi) to feel let down; to feel ashamed
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful
白昼堂々;白昼堂堂[はくちゅうどうどう, hakuchuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) openly (unashamedly) in broad daylight
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly

ashamed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อายใจ[v. exp.] (āi jai) EN: feel ashamed FR:
อายหมา[v. exp.] (āi mā) EN: be ashamed of oneself FR:
อับอาย[v.] (ap-āi) EN: be ashamed ; disgrace FR: être honteux ; être déshonoré
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
ขายขี้หน้า[v. exp.] (khāi khīnā) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[v.] (khāinā ) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้า[adj.] (khāinā) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขายหน้าขายตา[v.] (khāinākhāit) EN: lose face ; suffer shame ; disgrace ; shame ; feel ashamed ; be ashamed ; be disgraced FR: perdre la face
ขายหน้าขายตา[adj.] (khāinākhāit) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขวยใจ[v.] (khūayjai) EN: feel ashamed ; be embarrassed FR:
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR: honteux ; embarrassé
กระดากอาย[adj.] (kradāk āi) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR:
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
มีหน้า[v.] (mīnā) EN: dare ; have the effrontery (to) ; not feel ashamed to do something shameful FR:
งามหน้า[adj.] (ngāmnā) EN: ashamed ; dishonorable FR:
อดสู[v.] (otsū) EN: feel ashamed ; be ashamed FR:
อดสู[adj.] (otsū) EN: ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
รู้สึกละอายใจ[v. exp.] (rūseuk la-ā) EN: feel ashamed FR:
หน้าไม่อาย[v. exp.] (nā mai āi) EN: feel unashamed FR:
หน้าหนา[adj.] (nānā) EN: shameless ; brazen ; unashamed FR:
ไร้ยางอาย[adj.] (rai yāng-āi) EN: unashamed ; unscrupulous FR: sans scrupules

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ashamed
Back to top