ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

radiation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *radiation*, -radiation-

radiation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
radiation (n.) รังสี See also: พลังงานจากรังสีหรือคลื่น
radiation sickness (n.) โรคที่เกิดจากการได้รับรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีมากเกินไป
radiation therapy (n.) รังสีบำบัด See also: การรักษาโรคด้วยรังสี
English-Thai: HOPE Dictionary
radiation(เรดิเอ'เชิน) n. การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,พลังงานรังสี,สิ่งที่ถูกปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,กัมมันตภาพรังสี.
radiation sicknessn. โรคที่เกิดจากการถูกกัมมันตภาพรังส'
English-Thai: Nontri Dictionary
radiation(n) กัมมันตภาพรังสี,การส่งแสง,การแผ่รังสี,การฉายแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radiation๑. การแผ่รัศมี, การแผ่รังสี๒. การฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ irradiation]๓. รังสี [มีความหมายเหมือนกับ ray ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sickness; sickness, X-rayการแพ้รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiationการฉายรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแผ่รังสี (n.) radiation
ฉายรังสี (v.) treat by radiation Syn. ฉายแสง, รังสีรักษา
ฉายแสง (v.) treat by radiation Syn. รังสีรักษา
รังสีรักษา (v.) treat by radiation Syn. ฉายแสง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can't stay exposed to that radiation for more than 15 minutes.พวกเขาไม่สามารถอยู่สัมผัสกับ รังสีที่ เป็นเวลานานกว่า 15 นาที วิธีการของการเต้นของชีพจร ของเขา?
We've got several small radiation sources, but no leaks.มีคลื่นรังสีอยู่หลายจุด แต่ไม่เป็นอันตราย
All radiation badges will be collected at 5:00 p.m. this afternoon.อุปกรณ์ในการส่องรังสีจะถูกรวบรวมตอน 5 โมงเย็น เย็นนี้
Streams of protons and electrons from the sun being deflected by the earth's magnetic field, causing a solar radiation storm.กระแสโปรตอน และอิเล็กตรอนจากดวงอาทิตย์ ถูกเบนโดยสนามแม่เหล็กโลก ทำให้เกิดพายุสุริยะ
Just get out of Radiation Stinks now, or Dinoco is history, you hear me?เพิ่งได้รับจากการฉายรังสี ตอนนี้หรือ ดีโนโค เป็นประวัติศาสตร์ที่คุณได้ยินฉัน?
A cloud of radiation engulfed our great planet.เมฆรังสีแผ่ปกคลุมทั่วโลกของเรา
Lingering radiation meant that anyone who died became a zombie.รังสีที่แผ่วเบาก็จะยัง ทำให้ใครก็ตามที่ตายฟื้นอยู่ดี
The sun's radiation comes in in the form of light waves and that heats up the Earth.ดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนมาในรูปของคลื่นแสง มันทำให้โลกร้อนขึ้น
And then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is reradiated back into space in the form of infrared radiation.การแผ่รังสีบางส่วนที่โลกดูดซับไว้และสร้างความอบอุ่นให้กับโลก ก็มีการแผ่กลับออกไปสู่อวกาศ ในรูปของการแผ่รังสีอินฟราเรด
And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere.บางส่วนของการแผ่รังสีอินฟราเรดขาออกนี้ถูกกักไว้ โดยชั้นบรรยากาศนี้ และเก็บมันไว้ภายใน
This guy puts out 1,800 curies of radiation without ever coming in contact with nuclear material.หนุ่มคนนี้ปล่อยรังสี 1,800 คิวรี่ ทั้งๆที่ไม่เคยแม้แต่สัมผัสกับสารกัมมันตรังสี
The doctor said she had radiation poisoning.หมอบอกว่า เธอได้รับพิษจากรังสี

radiation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放射性烟羽[fàng shè xìng yān yǔ, ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢ ㄩˇ, 放射性烟羽 / 放射性煙羽] radiation plume
辐射侦察[fú shè zhēn chá, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄓㄣ ㄔㄚˊ, 辐射侦察 / 輻射偵察] radiation detection
辐射仪[fú shè yí, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄧˊ, 辐射仪 / 輻射儀] radiation meter
辐射剂量[fú shè jì liàng, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 辐射剂量 / 輻射劑量] radiation dose
辐射剂量率[fú shè jì liàng lǜ, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄩˋ, 辐射剂量率 / 輻射劑量率] radiation dose rate
辐射场[fǔ shè chǎng, ㄈㄨˇ ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, 辐射场 / 輻射場] radiation field
辐射强度[fú shè qiáng dù, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 辐射强度 / 輻射強度] radiation intensity
辐射散射[fú shè sàn shè, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, 辐射散射 / 輻射散射] radiation scattering
辐射波[fú shè bō, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄅㄛ, 辐射波 / 輻射波] radiation (wave); radiated wave
生物伦琴当量[shēng wù lún qín dāng liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, 生物伦琴当量 / 生物倫琴當量] rem (Röntgen equivalent man, an old unit of radiation damage now replaced by the Sievert)
密封辐射源[mì fēng fú shè yuán, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, 密封辐射源 / 密封輻射源] sealed radiation source
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, 希沃特] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist
西弗[Xī fú, ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西弗] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy
本底辐射[běn dǐ fú shè, ㄅㄣˇ ㄉㄧˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 本底辐射 / 本底輻射] background radiation
外照射[wài zhào shè, ㄨㄞˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 外照射] external irradiation
伽马辐射[jiā mǎ fú shè, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 伽马辐射 / 伽馬輻射] gamma radiation
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
电离辐射[diàn lí fú shè, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 电离辐射 / 電離輻射] ionization radiation; nuclear radiation
辐照[fú zhào, ㄈㄨˊ ㄓㄠˋ, 辐照 / 輻照] irradiation
穿透辐射[chuān tòu fú shè, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 穿透辐射 / 穿透輻射] penetrating radiation
瞬时辐射[shùn shí fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 瞬时辐射 / 瞬時輻射] prompt radiation
瞬发辐射[shùn fā fú shè, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄚ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 瞬发辐射 / 瞬發輻射] prompt radiation
辐射[fú shè, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 辐射 / 輻射] radiation
剩余辐射[shèng yú fú shè, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 剩余辐射 / 剩餘輻射] residual radiation
热辐射[rè fú shè, ㄖㄜˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 热辐射 / 熱輻射] thermal radiation
爱克斯射线[ài kè sī shè xiàn, ㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 爱克斯射线 / 愛克斯射線] X-ray radiation

radiation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose)
コバルト照射療法[コバルトしょうしゃりょうほう, kobaruto shousharyouhou] (n) cobalt radiation therapy
バックグラウンド放射線[バックグラウンドほうしゃせん, bakkuguraundo houshasen] (n) background radiation
光圧[こうあつ, kouatsu] (n) {physics} light pressure; photon pressure; radiation pressure
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
宇宙背景放射[うちゅうはいけいほうしゃ, uchuuhaikeihousha] (n) cosmic background radiation
放射線重合[ほうしゃせんじゅうごう, houshasenjuugou] (n) radiation-induced polymerization; radiation polymerization
放射線量計[ほうしゃせんりょうけい, houshasenryoukei] (n) (See 線量計) radiation dosimeter
放射能漏れ[ほうしゃのうもれ, houshanoumore] (n) radiation leakage
被爆[ひばく, hibaku] (n,vs) (1) being bombed; (2) (See 被曝) being A-bombed; being nuked; being exposed to radiation (from an atomic blast); (P)
適応放散[てきおうほうさん, tekiouhousan] (n) adaptive radiation
イラジエーション[, irajie-shon] (n) irradiation
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED
メーザー[, me-za-] (n) maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation)
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P)
レントゲン[, rentogen] (n) (1) (abbr) (See レントゲン線) X-ray; (2) roentgen (unit of ionizing radiation); (P)
光量[こうりょう, kouryou] (n) intensity (e.g. radiation, light); amount of light (radiation)
吸収線量[きゅうしゅうせんりょう, kyuushuusenryou] (n) absorbed dose (radiation)
外部被曝[がいぶひばく, gaibuhibaku] (n) external exposure (to radiation)
照射法[しょうしゃほう, shoushahou] (n) irradiation
照射野[しょうしゃや, shoushaya] (n) irradiation field (of X-rays)
発光[はっこう, hakkou] (n,vs,adj-no) luminescence; radiation; (P)
黒体[こくたい, kokutai] (n) black body (object that absorbs all electromagnetic radiation)

radiation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉายรังสี[v. exp.] (chāi rangsī) EN: treat by radiation FR:
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment FR: traiter par irradiation
การแผ่รังสี[n.] (kānphaērang) EN: radiation FR: radiation [f]
การแผ่รังสีอาทิตย์[n. exp.] (kānphaērang) EN: solar radiation FR: rayonnement solaire [m]
การแผ่รังสีคอสมิก[n. exp.] (kānphaērang) EN: cosmic radiation FR: radiation cosmique [f]
การแผ่รังสีความร้อน[n. exp.] (kānphaērang) EN: heat radiation FR:
การแผ่รังสีสุทธิ[n. exp.] (kānphaērang) EN: net radiation FR:
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[n.] (khleūnmaēle) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
เครื่องตรวจหารังสี[n. exp.] (khreūang tr) EN: radiation detector FR:
ความเข้มรังสี[n. exp.] (khwām khem ) EN: radiation intensity FR:
ความเสียหายจากรังสี[n. exp.] (khwām sīahā) EN: radiation damage FR:
เกราะกำบังรังสี[n. exp.] (krǿ kambang) EN: radiation shield FR:
นักชีววิทยารังสี[n. exp.] (nak chīwawi) EN: radiation biologist FR:
นักฟิสิกส์รังสี[n. exp.] (nak fisik r) EN: radiation physicist FR:
ผลของการแผ่รังสี[n. exp.] (phon khøng ) EN: radiation effect FR:
รังสี ; รังสิ[n.] (rangsī ; ra) EN: ray ; beam of light ; radiation ; radioactivity FR: rayonnement [m] ; radiation [f] ; rayon [m] ; faisceau lumineux [m]
รังสีอาทิตย์[v. exp.] (rangsī āthi) EN: solar radiation FR: rayonnement solaire [m]
รังสีดวงอาทิตย์[v. exp.] (rangsī dūan) EN: solar radiation FR: rayonnement solaire [m]
รังสีคลื่นสั้น[n. exp.] (rangsī khle) EN: shortwave radiation FR:
รังสีความร้อน[n. exp.] (rangsī khwā) EN: infrared rays ; infrared ; heat radiation ; thermal radiation FR: rayons infrarouges [mpl] ; rayonnement thermique [m]
รังสีกระจาย[n. exp.] (rangsī kraj) EN: diffuse radiation FR:
รังสีกระเจิง[n. exp.] (rangsī kraj) EN: scatter radiation FR:
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (rangsī maēl) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic pulse (EMP) FR: rayonnement électromagnétique [m]
รังสีภูมิหลัง[n. exp.] (rangsī phūm) EN: background radiation FR:
รังสีรวม[n. exp.] (rangsī rūam) EN: global radiation ; total radiation FR:
รังสีแสงสว่าง[n. exp.] (rangsī saēn) EN: visible radiation FR: rayonnement visible [m]
รังสีสุทธิ[n. exp.] (rangsī sutt) EN: net radiation FR:
รังสีตกกระทบ[n. exp.] (rangsī tokk) EN: incident ray ; incident radiation FR: rayon incident [m]
รังสีตรง[n. exp.] (rangsī tron) EN: beam radiation ; direct radiation ; direct solar radiation FR:
สมบัติการแผ่รังสี[n. exp.] (sombat kān ) EN: radiation property FR:
การอาบรังสี[n. exp.] (kān āp rang) EN: irradiation FR: irradiation [f]
การฉายรังสี[n. exp.] (kān chāi ra) EN: irradiation FR: irradiation [f]

radiation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gammastrahlung {f}gamma radiation
Sonneneinstrahlung {f}solar radiation
Abstrahlung {f} [phys.]radiation
Ionenbeschuss {m}ion bombardment; ion irradiation
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species)
Strahlendosis {f}radiation dose
Strahlenkrankheit {f}radiation sickness
Strahlenmessgerät {n}radiation gauge
Strahlenschutz {m}radiation protection
Strahlenunfall {m}radiation accident
Strahlungsgröße {f}radiation measurement
Strahlungsschaden {m}radiation damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า radiation
Back to top