ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lessening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lessening*, -lessening-

lessening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lessening (n.) การลดลง Syn. decrease
lessening (n.) การลดลง See also: การตกลง, การน้อยลง Syn. decline, diminution, fall-off, reduction Ops. expansion, growth
lessening (n.) การลดลง Syn. diminution
lessening (n.) การลดลง Syn. decrease, diminution, lowering
lessening (n.) การผ่อนคลาย See also: การบรรเทา Syn. abatement, release
lessening (n.) การลดราคาอย่างมโหฬาร See also: การตัดราคาอย่างมาก Syn. decrease, cutback Ops. increase, growth
lessening (n.) การลดน้อยลง See also: การบรรเทาลง Syn. abatement, decrease
lessening (adj.) ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน Syn. emaciation
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การผ่อนปรน (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น
การผ่อนให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การยืดหยุ่น
การยอมให้ (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การผ่อนให้, การยืดหยุ่น
การยืดหยุ่น (n.) lessening See also: flexibility, lightness, relief, looseness, leniency, alleviation Syn. การลดหย่อน, การยอมให้, การผ่อนให้

lessening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
減殺[げんさい, gensai] (n,vs) lessening; diminishing; reducing
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P)

lessening ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยืดหยุ่น[n.] (kān yeūtyun) EN: flexibility ; lessening FR: flexibilité [f]
รอน ๆ[adj.] (røn røn) EN: fading ; lessening FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lessening
Back to top