ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unman*, -unman-

unman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unman (vt.) ทำให้หมดความกล้าหาญ See also: ทำให้หมดกำลังใจ Syn. exhaust Ops. invigorate, energize
unman (vt.) ตอน See also: ทำหมัน
unmanageable (adj.) ที่ควบคุมไม่ได้ See also: ที่บังคับไม่ได้ Syn. ungovernable, unruly Ops. tractable, manageable
unmanageable (adj.) ที่จัดการได้ยาก Syn. clumsy Ops. manageable
unmanliness (n.) ความขี้ขลาด See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง Syn. emasculation, feminity
unmanly (adj.) ขี้ขลาด See also: อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง Syn. weak, womanish, cowardly
unmanned (adj.) ซึ่งไม่คนอยู่ See also: ซึ่งไม่มีคนคอยควบคุม Syn. castrated
unmannerly (adj.) หยาบคาย See also: เกเร, รุนแรง Syn. impolite, rude Ops. gentle
unmannerly (adv.) อย่างหยาบคาย See also: ไม่สุภาพ Syn. impolitely
English-Thai: HOPE Dictionary
unman(อันแมน') vt. ทำให้หมดกำลังใจ,เอาคนออก,ตอน,ทำให้ลักษณะความเป็นชายสูญสิ้นไป, Syn. unnerve
unmanly(อันแมน'ลี) adj.,adv. ไม่สมเป็นชาย,อ่อนแอ,ขี้ขลาด,คล้ายผู้หญิง, See also: unmanliness n.
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unman(vt) ตอน,เอาคนออก
unmanly(adj) ขลาด,ไม่สมชาย,อ่อนแอ
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือสังหาร (n.) gunman See also: gun-used killer
มือปืน (n.) gunman See also: gun-used killer Syn. มือสังหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you want to send a pod down, send an unmanned one.หากคุณต้องการที่จะส่งฝักลง ส่งกำลังใจหนึ่ง
It was strange to see soldiers on the street... all of them terrified of the civilian population... any one of whom could be an IRA gunman.มันแปลกเพื่อดู ทหารบนถนน ... ทั้งหมดของพวกเขากลัว ของประชากรพลเรือน ... หนึ่งคนใดอาจจะ มือปืน, บ้านมือสอง
The IRA had already given me three warnings... and when a British patrol mistook me for a gunman, that got me into real trouble., บ้านมือสองมีอยู่แล้ว ให้ฉันสามคำเตือน ... และเมื่อลาดตระเวนอังกฤษ mistook me for มือปืนที่มีฉันเป็นเรื?
I apologize... for this unmanly display, Don Octavio.ผมขออภัย ความความไม่เป็นลูกผู้ชาย ดอนอ็อคโตเสีย
Maybe the obligatory last-minute moral debate... until the noise of the room escalates into panic... and background screams as the gunman walks in.ตอนนั้นคงกำลังถกเรื่องศีลธรรมกับกฎหมายกันอยู่... ตอนที่เสียงพูดคุยในห้องเริ่มโหวกเหวกจนโกลาหล... คนในงานกรีดร้องเมื่อเห็นหมอนั่นถือปืนเข้ามา
A citywide manhunt continues today for the gunman who shot and wounded deputy chief of detectives, Leland stottlemeyer on Monday.มาติดตามข่าวที่คนทั้งเมืองให้ความสนใจกันมากครับ เรื่องมือปืน คนร้ายที่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้กองลีแลนด์ สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
So she would just randomly click buttons, until the TV was snarled into some unmanageable condition.เธอได้แต่ กดมั่วไปเรื่อย จนกระทั่งทีวี มันทนไม่ไหว จนเจ๊งไปแล้ว
Can't look back and see if there was a second gunman.to the day of the expIosion, see who did it,
YEAH, I GUESS I COULD LEAVE MY POST UNMANNEDได้ชั้นคงไปทำอะไรขายหน้าไปก่อนได้
How can you let someone into your unmanned shop?คุณให้คนเข้าไปในร้านโดยไม่มีคนของคุณอยู่เลยได้ยังไงครับ?
One day, he was scheduled to perform at a peace rally, a gunman came to his house and shot him down.วันนึง เขาต้องไปแสดงที่การชุมนุมสันติภาพ.. มือปืนก็บุกเข้าไปยิงเขา ถึงที่บ้าน
This is Maureen Mitsubishi, KPFW News, reporting from the Burbank Buy More, where some unlucky employees are spending the day before Christmas with an armed gunman instead of their loved ones.ดิฉันมัวรีน มิตซูบิชิ จากสำนักข่าว NKPFW รายงานจาก ร้านบาย มอร์ สาขาเบอร์แบงค์ ที่ซึ่งพนักงานผู้โชคร้าย ต้องใช้เวลา

unman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, 枪匪 / 槍匪] bandits with guns; an armed criminal; a gunman
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 枪手 / 槍手] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own
火枪手[huǒ qiāng shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, 火枪手 / 火槍手] gunman; musketeer
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless
无人[wú rén, ˊ ㄖㄣˊ, 无人 / 無人] unmanned; uninhabited
无人驾驶[wú rén jià shǐ, ˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ, 无人驾驶 / 無人駕駛] unmanned; unpiloted

unman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンマネージコード[, anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code
アンマネージド[, anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged
オープンマネーマーケット[, o-punmane-ma-ketto] (n) open money market
ガンマン[, ganman] (n) gunman
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
悪馬[あくば;あくめ;あくうま, akuba ; akume ; akuuma] (n) wild horse; unmanageable horse
憤懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
無人宇宙船[むじんうちゅうせん, mujin'uchuusen] (n) unmanned spacecraft
無人機[むじんき, mujinki] (n) drone; unmanned aircraft
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] (n) {comp} unmanned, automated terminal
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible
駄々っ子;駄駄っ子;だだっ子;駄々っ児;駄駄っ児;だだっ児[だだっこ, dadakko] (n) unmanageable child; spoiled child (spoilt); spoiled brat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無人端末[むじんたんまつ, mujintanmatsu] unmanned, automated terminal

unman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี)[n. exp.] (ākātsayān r) EN: unmanned aerial vehicle (UAV) FR:
ไม่มีกิริยา[adj.] (mai mī kiri) EN: unmannerly ; crude FR:
มือปืน[n.] (meūpeūn) EN: gunman ; gun-used killer ; hitman FR: tueur à gages [m]
เสียเชิงชาย[v.] (sīachoēngch) EN: be put to shame ; be unmanly FR:
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude FR:

unman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amokschütze {m}mad gunman
Gangster {m}gunman
unhandlich {adv}unmanageably
widerspenstig {adv}unmanageably
männlich; maskulin {adj} | unmännlich; weiblich
unmanierlich {adv}unmannerly
Unmännlichkeit {f}unmanliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unman
Back to top