ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disconcert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disconcert*, -disconcert-

disconcert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disconcert (vt.) ทำให้อึกอัก See also: ทำให้กระอักกระอ่วนใจ Syn. discomfit, discompose
disconcerted (adj.) ซึ่งกระอักกระอ่วนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
English-Thai: Nontri Dictionary
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well,that's disconcerting.ที่นี่แหละในดีซี ข้อมูลนี้ช่วยอะไรได้บ้างมั้ย
Don't you think that seems a little disconcerting, Scott?นายไม่คิดเหรอว่านั่น มันน่ากระอักกระอ่วนใจ สก็อต
I'm aware this is probably disconcerting news.ฉันรู้ว่า มันอาจจะเป็นข่าวไม่จริง
It's very disconcerting to discover that the person with whom you share your home, your bed and your heart has been lying to you so convincingly, and I would be a fool not to consider all the things that you have told me were lies.มันกระอักกระอ่วนใจมาก ในการค้นพบ ว่าคนที่คุณอาศัยร่วมบ้าน นอนร่วมเตียงและรักด้วยใจ
It's a bit disconcerting to see you out of costume.ที่ค่อนข้างจะกระอักกระอ่วนไปหน่อย ที่เห็นเธออยู่ในชุดนี้
Well, that's disconcerting.ฟังดูน่ากระอักกระอ่วน
That whole repeating the same day thing, phew, disconcerting.ทุกสิ่งทุกอย่างวนกลับมาที่เดิมซ้ำๆทุกวัน ฟี้ว มันน่ากระอักกระอ่วนใจนะ
Though it is rather disconcerting.ถึงจะชวนสับสนนิดหน่อย

disconcert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting
辟易[へきえき, hekieki] (vs) (1) to wince; to shrink back; (2) to be stumped; to be disconcerted; (3) to be bored; (4) to be fed up
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)

disconcert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝื่อน[adj.] (feūoen) EN: disconcerted ; uncomfortable FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:
ขวยเขิน[adj.] (khūaykhoēn) EN: embarrassed ; disconcerted ; bashful ; shy FR: gêné ; confus
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed FR: embarrassé
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR: honteux ; embarrassé
กระดากอาย[adj.] (kradāk āi) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed ; shy FR:
หน้าเสีย[adj.] (nāsīa) EN: looking dismayed ; discomposed ; disconcerted FR:
ประดักประเดิด[adj.] (pradakprado) EN: clumsy ; disconcerted ; embarrassed ; rattled ; awkward FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disconcert
Back to top