ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breakwater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breakwater*, -breakwater-

breakwater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breakwater (n.) เขื่อนกันชายฝั่งหรือท่าเรือจากคลื่นของน้ำทะเล
English-Thai: HOPE Dictionary
breakwater(เบรค'วอเทอะ) n. เครื่องกีดกั้นคลื่น (เช่นที่อยู่หน้าท่าเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวรอ (n.) beginning of a weir or breakwater
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Kim Tae-Bong Congress Member is breakwater project manager.สมาชิกสภาคิมแทบอง เป็นหัวหน้าโครงการกั้นน้ำ
A tour boat guy called in a body down at the Breakwater.มีมัคกุเทศน์เรือโทรมา เจอศพในน้ำ

breakwater ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, 矶 / 磯] breakwater; jetty
防波堤[fáng bō dī, ㄈㄤˊ ㄅㄛ ㄉㄧ, 防波堤] breakwater; seawall; fig. defensive buffer zone

breakwater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
波除け;波よけ[なみよけ, namiyoke] (n) sea wall; breakwater
消波ブロック[しょうはブロック, shouha burokku] (n) (obsc) breakwater designed to dissipate waves, made out of tetrapods
突堤[とってい, tottei] (n) breakwater
岸壁[がんぺき, ganpeki] (n) wharf; breakwater; steep cliff; (P)
海堡[かいほう, kaihou] (n) breakwater; coast battery
防波堤[ぼうはてい, bouhatei] (n) breakwater; mole; (P)

breakwater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขื่อนกั้นน้ำ[n. exp.] (kheūoen kan) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke ; breakwater FR: barrage [m] ; digue [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breakwater
Back to top