ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

e-mail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *e-mail*, -e-mail-

e-mail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
e-mail (n.) การสื่อสารที่ส่งผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม Syn. electronic mail
e-mail (n.) ระบบการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสายโทรศัพท์และโมเด็ม See also: ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ Syn. electronic mail
e-mail (vt.) ส่งข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์และโมเด็ม
English-Thai: HOPE Dictionary
e-mail(อี' เมล) n. electronic mail, ข้อมูลและข่าวสารที่ส่งไปยังผู้ใช้ (users) โดยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์, วิชาการส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้บนเครือข่าย, ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้ใช้ทางเครือข่าย (network)
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
e-mail (electronic mail)๑. อีเมล (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)๒. ส่งอีเมล (ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
e-Mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
F2F (abbr.) คำย่อของ face-to-face (ใช้ในการเขียน e-mail)
mail (vi.) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've sent you an e-mailฉันส่งอีเมล์ไปหาคุณแล้ว
He contacted me a few weeks ago via e-mailเขาติดต่อกับผมทางอีเมลเมื่อสองสามสัปดาห์มาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Alas, it turned out that our frog not only had a secret identity but also had a secret e-mail relationship with a pen pal named Princeton Girl. ""แต่อนิจจา ได้เปลี่ยนแปลงกบของเรา ไม่เพียงแค่เปลี่ยนรุปร่างเท่านั้น... ...แต่ ได้มีอีเมล์ลับเพื่อสานความสัมพันธ์ เพื่อนทางจดหมายคนนั้นชื่อ พรินซ์ตันเกิล์
Right, there's the E-mail That would be easierเดี๋ยวนี้เขาใช่อีเมล์กันแล้ว ง่ายกว่ากันตั้งเยอะ
Now that he's traveling, he asked her to send... her e-mail address to his e-mail address.เขาต้องเดินทางอย่างนี้ เขาขอให้แม่ส่ง... ที่อยู่อีเมลไปให้เขา
I'm in the middle of writing my mom an e-mail and she just logged on.ฉันกำลังเขียนอีเมล์ถึงแม่ แล้วเธอออนไลน์พอดี
Patient will make a full recovery... as I told you he would. Radiology is set up to take photos and e-mail them out for consults. Call hotch.We're gettin' the bullet to garcia.ผมจะพลาดได้ไง ได้โปรด ฉันจะัไม่ร้อง
I managed to recover portions of two dozen e-mail files.ฉันจัดการกู้คืนมาได้บางส่วน เป็นอี-เมล์ 24 ไฟล์
No, we're not. It's not like we're never going to speak or e-mail or...ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คุยกันหรืออีเมลหากัน
You got an e-mail from that weirdo at FuelFourU.พ่อมีอีเมล์จากคนแปลกหน้าชื่อฟูเอลโฟร์ยู
I got your e-mail about Leones.ผมได้รับอีเมล์คุณเรื่องลีโอเนสแล้ว
I'll write up the report and e-mail it to you for signature.ฉันจะเขียนรายงาน แล้วอีเมล์ไปให้คุณเซ็น
Whoever received Larkin's e-mail got all of our secrets.คนที่ได้อีเมลจากลาร์กิ้น จะรู้ความลับทุกอย่างของเรา
Look, Bryce sent that e-mail to me. I'm the one remembering your secrets.ไบรซ์ส่งอีเมลมาให้ผม มีแต่ผมที่รู้ข้อมูลลับพวกคุณ

e-mail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 电子信箱 / 電子信箱] electronic mailbox; e-mail address
垃圾电邮[lā jī diàn yóu, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, 垃圾电邮 / 垃圾電郵] junk e-mail; spam; also written 垃圾郵件|垃圾邮件

e-mail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card
イーメイル[, i-meiru] (n) {comp} e-mail
ジャンクメール[, jankume-ru] (n) junk e-mail
フリーメール[, furi-me-ru] (n) free e-mail service (wasei
メールマガジン[, me-rumagajin] (n) {comp} e-mail magazine (wasei
メルアド;メールアド[, meruado ; me-ruado] (n) (abbr) e-mail address
着信拒否[ちゃくしんきょひ, chakushinkyohi] (n) blocking communications (from a phone number or an e-mail address)
着拒[ちゃっきょ, chakkyo] (n) (abbr) (sl) (See 着信拒否) blocking communications (from a phone number or an e-mail address)
電子メールアドレス[でんしメールアドレス, denshi me-ruadoresu] (n) {comp} e-mail address
電子郵件[でんしゆうけん, denshiyuuken] (n) (See 電子郵便) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message
電子郵便[でんしゆうびん, denshiyuubin] (n) (See 電子郵件) electronic mail service; e-mail service; electronic mail system; e-mail system
電郵[でんゆう, denyuu] (n) (1) (abbr) (See 電子郵件) (an item of) electronic mail (e-mail); e-mail message; (2) (See 電子郵便) electronic mail (e-mail) service; electronic mail (e-mail) system
メル友;メール友[メルとも(メル友);メールとも(メール友), meru tomo ( meru tomo ); me-ru tomo ( me-ru tomo )] (n) a friend with whom one corresponds by e-mail; email friend
受信箱[じゅしんばこ, jushinbako] (n) in-box (e.g. for received e-mail); inbox; in-tray
電子メール(P);電子メイル(ik)[でんしメール(電子メール)(P);でんしメイル(電子メイル), denshi me-ru ( denshimeru )(P); denshi meiru ( denshimeiru )] (n) {comp} email; e-mail; electronic mail; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イーメイル[いーめいる, i-meiru] e-mail
電子メイル[でんしめいる, denshimeiru] e-mail, electronic mail

e-mail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (jotmāi ilek) EN: electronic mail ; email = e-mail FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
ที่อยู่อีเมล[n. exp.] (thīyū īmēn ) EN: e-mail address ; email address FR: adresse email [f] ; adresse e-mail [f]

e-mail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Email {f,n}; E-Mail
Verteilerliste {f} für Post oder E-Mailmailing list

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า e-mail
Back to top