ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluster*, -fluster-

fluster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluster (n.) ความสับสนวุ่นวาย See also: ความยุ่งเหยิง, ความปั่นป่วน Syn. turmoil, disturbance, upset Ops. calmness
fluster (vt.) ทำให้ปั่นป่วน See also: ก่อกวน, กวน, ทำให้ไม่สงบ Syn. upset, confuse, agitate Ops. calm, soothe
fluster (vi.) รู้สึกปั่นป่วน See also: รู้สึกสับสนวุ่นวาย
fluster up (phrv.) ตื่นเต้น See also: ประสาท, สับสน, ประหม่า
English-Thai: HOPE Dictionary
fluster(ฟลัส'เทอะ) {flustered,flustering,flusters} vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้มึนเมา,ทำให้สลึมสลือ. vi. งงงวย,สลึมสลือ. n. ความตื่นเต้น,ความยุ่งยากใจ,ความเกรียวกราว
English-Thai: Nontri Dictionary
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop trying to fluster me with your handsomeness.เลิกยั่วประสาทฉันด้วยความหล่อของคุณซะที
You think her white hair is going to fluster me?คิดว่าฉันเห็นผมขาวของเธอ แล้วจะกลัวเหรอ
Well, she said "flustered".เอ่อ, เธอบอกว่า "เขาตื่นเต้น."
I know that embarrassment makes a stutter worse, and that when you're flustered, it's more difficult to control the articulatory musculature of the face.ฉันรู้ว่าความอับอายขายหน้า/Nทำให้การพูดติดอ่างแย่ยิ่งขึ้น และยิ่งเมื่อคุณโมโห/Nมันยิ่งยาก ที่จะควบคุมกล้ามเนื้อ/Nที่ใช้ในการออกเสียงบนใบหน้า
What are you up to? You're even reporting for work! You're making me flustered.อยู่ดีๆก็โผล่มา มารายงานตัวทำงานใช่มั้ยเนี่ย นายทำฉันงงไปหมดแล้วนะ
You only call me "Noona" when you are flustered.ฉันไม่เป็นไร อย่าพูดแต่ว่าไม่เป็นไรสิ ยืนขึ้นก่อนะครับพี่
I was so flustered I think I might have seemed ungrateful.ฉันรู้สึกแปลกๆ สงสัยจะไม่ค่อยสบาย
I just said that because I was flustered.ที่ผมพูดแบบนั้น ก็เพราะว่าผมตื่นเต้นน่ะ
She took it off and I got flustered, okay?ฉันแค่บอกเธอไปว่า คุณไม่ได้ตั้งใจทำร้ายฉัน
You're getting all flustered.เธอจะรู้สึกสับสน ปั่นป่วนด้วย
I'm just a little flustered. I have a daughter with a dripping baby.ฉันแค่สับสนเล็กน้อย ฉันมีลูกสาวกับเด็กฉี่แตก
I started it first and got angry that you didn't suit my table to a woman who is flustered by flowers and candles.เเม้ว่าผมจะเริ่มจีบคุณก่อน เเต่คุณก็ลำบากใจเพราะดอกไม้และก็เทียนนั่น เหมือนกับว่าผมกำลังอธิบายว่า ทำไมคุณถึงไม่เหมาะกับโต๊ะของผม

fluster ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慌张[huāng zhāng, ㄏㄨㄤ ㄓㄤ, 慌张 / 慌張] confused; flustered
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, 气急败坏 / 氣急敗壞] flustered and exasperated; utterly discomfited
沉稳[chén wěn, ㄔㄣˊ ㄨㄣˇ, 沉稳 / 沉穩] steady; calm; unflustered

fluster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P)
しどろもどろ[, shidoromodoro] (adj-no) flustered; confused; disordered; incoherent
とちる[, tochiru] (v5r,vt) (1) to flub (one's lines); (v5r,vi) (2) (See とっちる) to be flustered; to be confused
とっちる[, tocchiru] (v1,vi) (See とちる・1) to be flustered; to be confused
へどもど[, hedomodo] (vs,adv) flustered; flurried; stuttering (e.g. an apology)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
度を失う;度をうしなう[どをうしなう, dowoushinau] (exp,v5u) to lose one's presence of mind; be flummoxed; to get flustered
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient
慌てふためく[あわてふためく, awatefutameku] (v5k,vi) to get into a panic; to be flustered; to panic; to get in a flap
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
狼狽える[うろたえる, urotaeru] (v1,vi) (uk) to be flustered; to lose one's presence of mind
目を白黒させる;眼を白黒させる[めをしろくろさせる, mewoshirokurosaseru] (exp,v1) to dart one's eyes about; to be surprised, confused or flustered
間誤付かせる(ateji)[まごつかせる, magotsukaseru] (v1) (uk) (See 間誤付く) to fluster; to abash; to befuddle
間誤付く(ateji)[まごつく, magotsuku] (v5k,vi) (uk) (See まごまご) to be confused; to be flustered; to be at a loss; (P)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)

fluster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky FR:
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush FR:
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry FR: être agité
ทำอะไรไม่ถูก[v. exp.] (tham arai m) EN: be flustered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluster
Back to top