ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

castrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *castrate*, -castrate-

castrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
castrate (vt.) กำจัด See also: ขจัด Syn. deprive
castrate (vt.) ทำหมัน See also: ตอน Syn. emasculate, geld
castrate (n.) สัตว์หรือคนที่ถูกทำหมัน
castrated (adj.) ซึ่งไม่คนอยู่ See also: ซึ่งไม่มีคนคอยควบคุม
English-Thai: HOPE Dictionary
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
English-Thai: Nontri Dictionary
castrate(vt) ตอนสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
castrate๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [มีความหมายเหมือนกับ desexualise; desexualize ๑ และ gonadectomise; gonadectomize; unsex]๒. ผู้ถูกทำหมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castrateตอน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอน (v.) castrate See also: spay Syn. ทำหมัน
ตอน (v.) castrate See also: layer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I swear I'll castrate you. What you need to do is discipline your son, Tommy... because the kid is one sadistic pup.I'll flat out castrate you. because the kid is one sadistic pup.
My wife would castrate me.เมียฉันต้องทำหมันฉันแน่
{\pos(194,215)}not to castrate them. Send her to psychiatric.ไม่ใช่ทำหมันพวกเขา ส่งเธอไปแผนกจิตเวช
I'll castrate you!ฉันจะตัดไอ้นั่นคุณซะ
I'd rather castrate myself with blunt rocks.ฉันขอทำหมันให้ตัวเองยังดีกว่า
When the slavers castrate the boys, do they take all of it?ตอนที่พวกนายทาส tonţi'ᵽvknayţa s ตอนเด็กชายเหล่านี้ ton dé kcay hlã' ni· พวกเขาเอาออกทั้งหมดเลยหรือเปล่า ᵽvk qã oã ookţá·g hmd leyhrwo plã'
A few of these guinea pigs survive, castrated.สัตว์ทดลองบางตัวก็รอดชีวิต ถูกตอน
I'm going to lose my precious testicles. I'm going to be castrated.ผมโดนเจ้านายเล่นงานยับแน่ ๆ
Well, earlier today I castrated a calf.อืมม.. เมื่อเช้าผมไปตอนวัวน่ะ
Nearly castrated a guy with a catheter.Nearly castrated a guy with a catheter.
When they castrated you, did they take the pillar with the stones?ยามเขาทำหมันท่าน เขาจัดการเรียบหรือไม่
Maybe even castrated like Brother Abelard.หรืออาจจะถูกจับตอน เหมือนบราเธอร์อเบลาร์ดก็ได้

castrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yān, ㄧㄢ, 奄] castrate; to delay
[yān, ㄧㄢ, 阉 / 閹] castrate

castrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse

castrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอน[v.] (tøn) EN: castrate ; spay ; geld FR: castrer ; châtrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า castrate
Back to top