ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

date

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *date*, -date-

date ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
date (n.) การนัดหมาย See also: การนัดพบ Syn. agreement, appointment, commitment, engagement, rendezvous, schedule
date (n.) คู่นัดหมาย See also: คู่นัด, คู่เดท, ผู้ถูกนัดหมาย Syn. companion, escort, partner
date (vt.) นัดพบ See also: นัดหมาย, ออกไปพบตามนัด Syn. appoint, engage, see, meet
date (vi.) ระบุวันที่ See also: กำหนดวัน, ลงวันที่ Syn. date stamp, mark with a date
date (n.) วันที่ See also: วันเดือนปี Syn. day of the month
date (n.) สมัย See also: ยุค, ยุคสมัย, อายุ Syn. age, epoch, era, period
date (n.) ผลอินทผลัม Syn. date palm
date after (vt.) ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง Syn. overdate
date back from (phrv.) มีขึ้นเมื่อ See also: มีมาตั้งแต่ Syn. go back, go back to, reckon from
date back to (phrv.) มีขึ้นเมื่อ See also: มีมาตั้งแต่ Syn. go back, go back to, reckon from
date of birth (n.) วัน / เดือน / ปีที่เกิด (เช่น 2 / 5 / 65) See also: ชาตะ
date palm (n.) ผลอินทผลัม
date stamp (vi.) ระบุวันที่ See also: กำหนดวัน, ลงวันที่ Syn. mark with a date
dated (adj.) ซึ่งลงวันที่ (หรือวันเดือนปี) See also: ซึ่งเขียนวันที่ (หรือวันเดือนปี), ซึ่งระบุวันที่ (หรือวันเดือนปี)
dated (adj.) ล้าสมัย See also: ไม่ทันสมัย, เชย Syn. antiquated, old-fashioned, out-of-date, outmoded, unfashionable, obsolete Ops. current, new, now, latest, fashionable, a la mode, hot
dateline (n.) ส่วนหัวของจดหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่บอกวันและสถานที่ที่เขียน
English-Thai: HOPE Dictionary
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
date lineเส้นแบ่งวันระหว่างประเทศ
dated(เด'ทิด) adj. ซึ่งแสดงวันที่ (หรือวันเดือนปี), Syn. passe
dateless(เดท'ลิส) adj. ไม่มีวันที่ (หรือวันเดือนปี) ,เก่ามากจนไม่รู้วันเดือนปี,ยุคโบราณกาล,ไร้เพื่อน,
English-Thai: Nontri Dictionary
date(n) วันที่,ยุค,สมัย,อายุ,วันเดือนปี,อินทผลัม
dateless(adj) ไม่ได้ลงวันที่,ไม่มีวันที่,ไม่มีวันสิ้นสุด,ไม่มีวันหมดอายุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
date of acceptanceวันรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
date of birthวันเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Date Baseผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งก่อน [การแพทย์]
date lineเส้นวันที่, เส้นที่อยู่ ณ ลองจิจูด 180 องศา ใช้เป็นเส้นกำหนดการเปลี่ยนวันที่เมื่อมีการเดินทางข้ามเส้นนี้ไป เช่น ผู้เดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องเพิ่มวันที่ขึ้นเป็นอีก 1 วัน หรือผู้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องลดวันที่ลง 1 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัดพบ (v.) date See also: promise, make an appointment with Syn. นัดหมาย, นัด
ระบุวันที่ (v.) date See also: put a date on, assign a date to
ลงวันที่ (v.) date See also: put a date on, assign a date to Syn. ระบุวันที่
วันที่ (n.) date
อินทผลัม (n.) date palm See also: Phoenix dactylifera Linn. Syn. อินทผาลัม
อินทผาลัม (n.) date palm See also: Phoenix dactylifera Linn.
กดหัว (v.) intimidate See also: suppress, frighten, overawe, cow Syn. ขู่, ข่ม
ข่มหมู (v.) intimidate See also: domineer, browbeat, threaten Syn. รังแก
ขู่ (v.) intimidate See also: threaten, menace, bluff, terrorize Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ Ops. ปลอบโยน, ปลอบใจ
คนสมัครสอบ (n.) examination candidate
คร่ำครึ (v.) be out-of-date See also: be conservative, be very old, be too old, be old-fashioned, be obsolescent Ops. ทันสมัย, ล้ำสมัย
ตราตั้ง (n.) (madam) of royal mandate See also: anything that prove a person, abilities, quality, or suitability
ทันสมัย (adj.) up-to-date See also: modern, in the fashion, fashionable Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, ร่วมสมัย Ops. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ
ทันสมัย (v.) be up-to-date See also: be modern, be in fashion, new Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย Ops. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ
นัดบอด (n.) blind date
บ่า (v.) inundate See also: flow over, overflow, flood Syn. ท่วม, หลาก, ไหลบ่า
บำราบ (v.) intimidate See also: frighten
ผู้ลงรับเลือกตั้ง (n.) (politicate) candidate See also: office-seeker Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง Ops. ผู้เลือกตั้ง
ผู้ลงสมัคร (n.) (politicate) candidate See also: office-seeker Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง Ops. ผู้เลือกตั้ง
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (n.) (politicate) candidate See also: office-seeker Syn. ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง Ops. ผู้เลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the date today?วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
Go out on another date with me?ออกไปเดทกันอีกครั้งกับผมไหม?
I used to date this guyฉันเคยออกเดทกับผู้ชายคนนี้
Do you know the exact date?คุณทราบวันที่ที่แน่นอนไหม
The hotel can accommodate over 1000 guestsโรงแรมสามารถจัดหาห้องพักให้แขกได้มากกว่า 1000 คน
Are you asking me out on a date?คุณกำลังขอฉันออกเดทหรือ?
Well, I'd love to go on a dateก็ดี ฉันก็อยากจะออกเดท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, what's more, she had the foresight to put a date on it.หล่อนมองการณ์ไกลเลยลงวันที่ไว้ด้วย
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน.
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม
Listen, egghead, let me bring you up to date on what's... excuse me.-ฟังนะ สติเฟื่อง ผมจะบอกให้ว่าอะไร.. -เดี๋ยวๆ
Yeah, those are the ones that date white women.พวกที่เดทผู้หญิงผิวขาวน่ะ
Tell him you want a date for a final meeting to fill in the blanks.บอกเขาว่าคุณต้องการวันที่สำหรับการประชุมครั้งสุดท้ายที่จะเติมในช่องว่าง
We were a trio instead of a double date that night.เราเป็นสามเกลอ ในคืนสำหรับเดทคู่
Well, I have a delivery date this morning.เอาล่ะ ผมจะส่งของไปพรุ่งนี้เช้านะครับ
But, I can't go out on a date because you have to be with me every minute.แต่.. ฉันไปไม่ได้.. ..เพราะคุณด้องอยู่กับฉันทุกนาที
My mother chose the date of her death to give me the power over her enemies.แม่ของแม่เลือกวันตายของเธอ... เพื่อมอบพลังที่เหนือกว่าศัตรูเอาไว้ให้แม่
Sounds like a date to me.ฉันว่านั้นแหละเดทล่ะ
No, it's more of a fifth date kind of revelation.เปล่าๆมัน เหมือนกับเป็นการเดทครั้งที่ 5 แล้วนะ

date ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍大款[bàng dà kuǎn, ㄅㄤˋ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, 傍大款] to date a rich guy
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, 保质期 / 保質期] date of use (on foodstuffs); best before date
出生日期[chū shēng rì qī, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄖˋ ㄑㄧ, 出生日期] date of birth
相亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 相亲 / 相親] date; arranged blind date with intention to marry
签发日期[qiān fā rì qī, ㄑㄧㄢ ㄈㄚ ㄖˋ ㄑㄧ, 签发日期 / 簽發日期] date of issue (of document)
失效日期[shī xiào rì qī, ㄕ ㄒㄧㄠˋ ㄖˋ ㄑㄧ, 失效日期] expiry date (of document)
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, 枣树 / 棗樹] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
迁就[qiān jiù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ, 迁就 / 遷就] to yield; to adapt to; to accommodate to (sth)
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, 残破 / 殘破] broken; dilapidated
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
候选[hòu xuǎn, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ, 候选 / 候選] candidate
候选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 候选人 / 候選人] candidate
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, 威迫] coercion; to intimidate
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 差额选举 / 差額選舉] competitive election (i.e. with more than one candidate)
综合报道[zōng hé bào dào, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 综合报道 / 綜合報導] consolidated report
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 遒] consolidate; end; strong
巩固[gǒng gù, ㄍㄨㄥˇ ㄍㄨˋ, 巩固 / 鞏固] consolidate
容纳[róng nà, ㄖㄨㄥˊ ㄋㄚˋ, 容纳 / 容納] contain; accommodate
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
日期[rì qī, ㄖˋ ㄑㄧ, 日期] date
枣子[zǎo zi, ㄗㄠˇ ㄗ˙, 枣子 / 棗子] dates; jujube
生卒年[shēng zú nián, ㄕㄥ ㄗㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, 生卒年] dates of birth and death (of historical figure)
红枣[hóng zǎo, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˇ, 红枣 / 紅棗] dates; jujube
蜜枣[mì zǎo, ㄇㄧˋ ㄗㄠˇ, 蜜枣 / 蜜棗] dates; jujube
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 垝] dilapidated
[mò, ㄇㄛˋ, 没 / 沒] drowned; to end; to die; to inundate
参选人[cān xuǎn rén, ㄘㄢ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 参选人 / 參選人] election participant; candidate
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 侯选人 / 侯選人] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, 司马穰苴 / 司馬穰苴] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
恫吓[dòng hè, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄜˋ, 恫吓 / 恫嚇] intimidate; make threats
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
[zǎo, ㄗㄠˇ, 枣 / 棗] jujube; dates
最后更新[zuì hòu gēng xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, 最后更新 / 最後更新] latest update; most recent update
有新意[yǒu xīn yì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 有新意] modern; up-to-date
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, 有效期] period of validity; sell-by date

date ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップツーデート[, apputsu-de-to] (adj-na,n) up to date
お見合いデート[おみあいデート, omiai de-to] (n) blind date
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
ブラインドデート[, buraindode-to] (n) blind date
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang)
不日[ひならず;ふじつ, hinarazu ; fujitsu] (adv) in a few days; at an early date
予定期日[よていきじつ, yoteikijitsu] (n) prearranged date
交付年月日[こうふねんがっぴ, koufunengappi] (n) date of issuance (e.g. of a license or passport)
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P)
伊達メガネ;伊達眼鏡[だてメガネ(伊達メガネ);だてめがね(伊達眼鏡), date megane ( date megane ); datemegane ( date megane )] (n) glasses for show; fashionable eyeglasses worn for appearance's sake; glasses with no lenses or 'window glass' lenses
使用期限[しようきげん, shiyoukigen] (n) expiry date; use-by date; date of expiry
出生年月日[しゅっしょうねんがっぴ;しゅっせいねんがっぴ, shusshounengappi ; shusseinengappi] (n) date of birth
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
品質保持期限[ひんしつほじきげん, hinshitsuhojikigen] (n) freshness assured through this date
失効日[しっこうび, shikkoubi] (n) expiry date; date of expiry
失効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] (n) {comp} expiry date indication
孰(P);孰れ;何れ[いずれ(P);いづれ(ik), izure (P); idure (ik)] (adv,pn,adj-no) (1) (uk) where; which; who; (2) anyway; anyhow; at any rate; sooner or later; eventually; at some future date or time; (P)
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] (n) {comp} ordinal date
振出日[ふりだしび, furidashibi] (n) issue date (e.g. of a promissory note)
支払い日;支払日[しはらいび, shiharaibi] (n) payday; date of payment
日付変更線[ひづけへんこうせん, hidukehenkousen] (n) International Date Line
時代遅れ;時代後れ[じだいおくれ, jidaiokure] (adj-na,adj-no,n) old-fashioned; behind the times; out of date
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date
満期日[まんきび;まんきじつ, mankibi ; mankijitsu] (n) due date; date of maturity; expiration date; date of expiry
示準化石[じじゅんかせき, jijunkaseki] (n) index fossil (fossil which suggests a date of the formation of a rock stratum); key fossil; leading fossil
逢瀬[おうせ, ouse] (n) rendezvous; tryst; (lover's) meeting; (secret) date
選日[せんじつ, senjitsu] (n) selecting an auspicious date by looking at the astrological information on the calendar; date selected in such a manner
アウトオブデート[, autoobude-to] (adj-na) out-of-date
アコモデイト[, akomodeito] (vs) accommodate
アップデート;アップデイト[, appude-to ; appudeito] (n) update
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated
キー候補[キーこうほ, ki-kouho] (n) {comp} candidate key
キャンディデート[, kyandeide-to] (n) {comp} candidate
キャンディデート版[キャンディデートばん, kyandeide-to ban] (n) {comp} candidate release
コンソル公債[コンソルこうさい, konsoru kousai] (n) consolidated annuities; consols
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P)
デート[, de-to] (n,adj-no,vs) date; go on a date; (P)
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars
Japanese-English: COMDICT Dictionary
失効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date
暦日付[れきひづけ, rekihiduke] calendar date
満了日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable
更新[へんしん, henshin] update
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日付[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
更新[こうしん, koushin] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: update
献立[こんだて, kondate] Thai: รายการ English: program
献立[こんだて, kondate] Thai: กำหนดการ English: schedule
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up

date ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิลักขิตกาล[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
อภิลักขิตสมัย[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
เดท[v.] (dēt) EN: date FR: rencontrer
เดดไลน์[n.] (dētlai) EN: deadline FR: date limite [f]
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ให้ใช้บังคับตั้งแต่...[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force from/after … (+ date) FR: entrer en vigueur à la date du .../à partir du ... (+ date)
อินทผลัม[n.] (inthaphalam) EN: date palm ; Phoenix dactylifera FR: dattier [m] ; Phoenix dactylifera
อินทผลัมใบเงิน [n. exp.] (inthaphalam) EN: India date ; India wild date ; Wild date ; Silver date palm FR:
อินทผลัมไต้หวัน [n. exp.] (inthaphalam) EN: Taiwan date palm FR:
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline FR: limite [f]
กำหนดเวลา[v. exp.] (kamnot wēlā) EN: fix a date FR: planifier ; programmer
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting FR: rendez-vous [m]
เก๋ากึ้ก ; เก๋ากึ๊ก[adj.] (kaokeuk) EN: very old ; antiquated ; out of date ; outdate ; outmoded FR:
ควง[v.] (khūang) EN: go together ; go with ; date FR:
เกิดวันที่ [X] (koēt wanthī) EN: date of birth FR:
เลื่อนนัด[v. exp.] (leūoen nat) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting FR: différer un rendez-vous
ลงวันที่ [v. exp.] (long wanthī) EN: date ; put a date on ; assign a date to FR: dater ; mettre la date sur
ลงวันที่ [adj.] (long wanthī) EN: dated FR: daté du
ลูกอินทผลัม[n. exp.] (lūk inthaph) EN: date FR: datte [f]
มะขาม[n.] (makhām) EN: tamarind ; Indian date ; Tamarindus indica FR: tamarin [m] ; Tamarindus indica
มะพลับ[n.] (maphlap) EN: persimmon ; date plum FR: kaki [m] ; plaquemine [f]
เมื่อวันที่ …[X] (meūa wan th) EN: on … (+ past date) FR: le … (+ date passée)
มีนัด[v. exp.] (mī nat) EN: have a date FR: avoir rendez-vous ; avoir un rendez-vous ; avoir un rancard (fam.)
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired ; out of date FR: périmé ; expiré
หมดเขต[n.] (motkhēt) EN: deadline ; final date FR: date butoir [f] (fig.) ; date ultime [f]
หมดสมัย[adj.] (mot samai) EN: obsolete ; antiquated ; out of date FR: obsolète ; passé
นัด[n.] (nat) EN: appointment ; date FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous ; donner rendez-vous ; prendre rendez-vous
นัดหมาย[n. exp.] (natmāi) EN: arrange an appointment ; make an appointment (with) ; date FR: fixer un rendez-vous
นัดพบ[v.] (natphop) EN: date ; promise ; make an appointment with FR: fixer un rendez-vous
นัดวัน[v. exp.] (nat wan) EN: fix a date FR: fixer une date ; convenir d'une date
นัดวันประชุม[v. exp.] (nat wan pra) EN: agree on a conference date FR:
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
ออกเดท[v. exp.] (øk dēt) EN: date FR:
เป้งดอย[n. exp.] (pēng døi) EN: mountain date palm ; Phoenix loureiroi FR: Phoenix loureiroi
เป้งทะเล[n. exp.] (pēng thalē) EN: Mangrove Date Palm ; Phoenix paludosa FR: Phoenix paludosa
พัทระ[n.] (phatthra) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple ; Chinee Apple ; Indian plum ; permseret FR:
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated FR: passé de mode ; obsolète

date ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetermin {n}closing date; submission date
Fälligkeitstag {m}accrual date
Änderungsdatum {n}alteration date
Änderungsdatum {n}amendment date
Vormerktermin {m}appointed date
Einsendeschluss {m}closing date
Abschluss {m} (eines Vetrages) | Datum des Vertragsabschlussescompletion (of a contract) | completion date
Anmeldedatum {n}date of application; filing date
Anmeldetag {m}date of application; date of filing
Datumsstempel {m} | mit einem Datumsstempel versehendate stamp | to date stamp
Abflugdatum {n}departure date; date of departure
Abreisedatum {n}departure date
Verfallstag {m}expiry date
Anmeldetermin {m}registration date
Erstzulassung {f}registration date
Haltbarkeitsdatum {n}best-before date; eat-by date
Markteinführungstermin {m}market launch date
Vertragsfälligkeitstag {m}maturity date of contract
Terminvorschlag {m}date proposal; meeting date proposal
Prioritätsdatum {n}priority date
Redaktionsschluss {m}press date
Sendedatum {n} (Radio; TV)air date
aktuell {adj} | aktueller | am aktuellstenup to date | more up to date | most up to date
Wertstellung {f} der Rechnungvalue date of invoice
Bewegungshäufigkeit {f} einer Dateiactivity rate
Termintreue {f}adherence to schedules; adherence to delivery dates
Altdaten {pl}; veraltete Daten
Änderungsdatei {f}; Fortschreibungsdatei
Feld {n}; Datenfeld
Attributaktualisierung {f}attribute update
Dialogprotokolldatei {f}; Prüfdatei
Schwanzlurch {m} [zool.]caudate
Prüfzeichen {n} bei Datenübertragungcheck digit
Bildschirmgerät {n}; Datensichtgerät
Ausgangssperre {f} (für Soldaten)confinement to barracks
Abstimmung {f} (von Terminen)coordination (of dates)
Datei {f} | Dateien
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten
Datenmanipulation {f}; Bearbeitung von Daten
Datenerfassung {f} | beleglose Datenerfassung | Datenerfassung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า date
Back to top