ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commitment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commitment*, -commitment-

commitment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commitment (n.) ความรับผิดชอบ Syn. responsibility, engagement
English-Thai: HOPE Dictionary
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
English-Thai: Nontri Dictionary
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commitment๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. ข้อผูกมัด, พันธกรณี๓. หมายจำคุก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commitmentเชื่อมั่นในคุณค่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อผูกพัน (n.) commitment See also: obligation, pledge Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ, สัญญาผูกมัด
ข้อสัญญา (n.) commitment See also: obligation, pledge Syn. ข้อผูกมัด, พันธะ, สัญญาผูกมัด
พันธะ (n.) commitment See also: strings, obligation, duty Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ, ภารกิจ
ภารกิจ (n.) commitment See also: strings, obligation, duty Syn. ข้อผูกมัด, หน้าที่, ภาระ
สัญญาผูกมัด (n.) commitment See also: obligation, pledge Syn. ข้อผูกมัด, ข้อสัญญา, พันธะ
หน้าที่ (n.) commitment See also: strings, obligation, duty Syn. ข้อผูกมัด, ภาระ, ภารกิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'd never get the same commitment again, ever.เราไม่มีวันจะได้พลังอย่างนี้อีก
Sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว
I got a commitment to have this entire block down to grade level.ผมตั้งใจทลายตึกนี่ลงมากองให้ได้
You realize the commitment is binding.- คุณรู้เรื่องสัญญาแล้วนะ
Jerome never questioned my commitment again.เจอโรมไม่สงสัยความตั้งใจของผมอีกเลย
Is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญรึป่าว... . หรือคนพวกนั้น / มันมีข้อผูกมัดที่แท้จริงต่อการก่ออาชญากรรม?
King's commitment to noble families must not be compromised.ความมุ่งมั่นของพระราชา ต่อครอบครัวชั้นสูงจะต้องไม่ถูกล่วงละเมิด
This, of course, is Miss Adele Invergordon's... commitment to her father's dream, possibly the most--เรื่องแรกก็คือ... ...ความผูกพันของคุณอเดลต่อฝันของบิดา
We've had a similar commitment for the last decade in India.ตลอดสิบปีที่ผ่านมาในอินเดีย เรามีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน
I see I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own.ผู้นั้น - เจ้าหากินอย่างใด ?
I'm sorry. I really do have a commitment to the mission in Mgambo.ผมเสียใจ แต่ผมมีสิ่งที่ต้องทำในมแกมโบ้
Chief among them, a commitment to excellence.หลักใหญ่ๆก็คือ... การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

commitment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマン[, anga-juman] (n) moral or political commitment to a cause (fre
コミットメント[, komittomento] (n) commitment
コミットメント単位[コミットメントたんい, komittomento tan'i] (n) {comp} commitment unit
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator
トランザクションコミットメント[, toranzakushonkomittomento] (n) {comp} transaction commitment; commitment
公約[こうやく, kouyaku] (n,vs,adj-no) public commitment or promise; (P)
建て;建[たて, tate] (n,n-suf,n-pref) contract; commitment
言いがかり;言い掛かり;言掛かり[いいがかり, iigakari] (n) false accusation; pretext; commitment
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital)
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc.
言質[げんち(P);げんしつ;げんしち, genchi (P); genshitsu ; genshichi] (n) commitment; pledge or promise; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コミットメント[こみっとめんと, komittomento] transaction commitment, commitment
コミットメント単位[こみっとめんとたんい, komittomentotan'i] commitment unit
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment

commitment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การให้คำมั่นสัญญา[n. exp.] (kān hai kha) EN: commitment FR:
การปฏิบัติ[n.] (kān patibat) EN: practice ; performance ; commitment ; treatment FR: pratique [f] ; procédé [m] ; traitement [m]
การตั้งปณิธาน[n. exp.] (kān tang pa) EN: commitment FR:
ข้อผูกมัด[n.] (khø phūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation FR: obligation [f]
ข้อผูกพัน[n. exp.] (khø phūkpha) EN: commitment ; obligation ; pledge ; condition FR: obligation [f] ; engagement [m]
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause ; commitment FR: clause contractuelle [f]
ความรับผิดชอบ[n.] (khwām rapph) EN: responsibility ; obligation ; answerability ; accountability ; duty ; commitment FR: responsabilité [f] ; devoir [m]
ลั่นปาก[v.] (lanpāk) EN: give one's word ; make a commitment ; commit oneself FR:
ลั่นวาจา[v.] (lanwājā) EN: give one's word ; make a commitment ; commit oneself FR: faire quelque chose la main sur le cœur
พันธ์[n.] (phan) EN: obligation ; commitment ; condition ; duty FR: devoir [m] ; obligation [f]
พันธะ[n.] (phantha) EN: obligation ; commitment ; condition ; duty FR: devoir [m] ; obligation [f]
พันธกรณี[n.] (phanthakara) EN: obligation ; commitment FR:
พันธนาการ[n.] (phanthanākā) EN: commitment ; fetter ; ties ; imprisonment ; bondage ; bond FR:

commitment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalbindung {f}capital commitment
Engagement {n} | stärkeres Engagementcommitment; involvement | stronger commitment; greater involvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commitment
Back to top