ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meet*, -meet-

meet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meet (vt.) พบโดยบังเอิญ Syn. encounter
meet (vi.) จัดให้พบกัน See also: พบกันอย่างเป็นทางการ
meet (vt.) จัดให้พบกัน See also: พบกันอย่างเป็นทางการ
meet (vt.) รู้จักเป็นครั้งแรก See also: พบกันครั้งแรก, ได้รับการแนะนำให้รู้จัก
meet (vt.) ต้อนรับ Syn. greet, welcome
meet (vi.) ชุมนุม See also: ประชุม Syn. gather, assemble
meet (vt.) จัดการ See also: รับมือ Syn. confront, clash
meet (vt.) ทำตาม See also: สนอง, ยอมตาม
meet (vt.) บรรจบกับ See also: สัมผัสกับ, เชื่อมต่อกับ Syn. join, converge
meet (vt.) จ่ายเงิน Syn. pay up, discharge
meet (n.) การแข่งขันกีฬา Syn. contest, competition
meet (adj.) เหมาะสม See also: สมควร, พอควร Syn. correct, proper, right
meet expectations (vt.) ยอม See also: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา Syn. comethrough, fill
meet halfway (phrv.) พบกันครึ่งทาง (ของการเดินทาง)
meet halfway (phrv.) ยินยอม See also: เห็นด้วย
meet of the minds (sl.) ข้อตกลง
meet requirements (vi.) เพียงพอ See also: พอ Syn. be enough, be adequate
meet up (phrv.) พบโดยบังเอิญ
meet with (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on, meet up
meet with (phrv.) พบปะสังสรรค์อย่างเป็นทางการ
meet with (phrv.) เผชิญกับ See also: มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
meet with (phrv.) ได้รับ
meet with (phrv.) ประสบกับ (สิ่งไม่ดี)
meeting (n.) การพบกัน See also: การเจอกัน Syn. visit, call, appointment
meeting (n.) การประชุม See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม Syn. class, conference, round table
meeting place (n.) สถานที่นัดพบ See also: สถานที่ชุมนุม
meeting room (n.) ห้องประชุม
meetinghouse (n.) สถานที่ชุมนุมหรือรวมตัวกัน Syn. church, hall, auditorium
meetly (adv.) พอสมควร Syn. fair, timely
English-Thai: HOPE Dictionary
meet(มีท) {met,met,meeting,meets} v. พบ,ประสบ,เผชิญ,กลายเป็น,ทำให้คุ้นเคยกับ,บรรจบ,สบตา,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ต้องใจ,ตกลง. n. การชุมนุม,การประชุม,ผู้ชุมนุม,สถานที่ชุมนุม adj. เหมาะสม,สมควร ., See also: meetly adv. meetness n.
meeting(มีท'ทิง) n. การชุมนุม,การพบกัน,กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน,สถานที่ชุมนุม
meeting houseบ้านชุมนุมทางศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
meet(adj) เหมาะสม,พอควร,สมควร
meeting(n) การประชุม,การชุมนุม,การดวลกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meeting in cameraการประชุมภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทบไหล่ (v.) meet See also: associate, talk
จดกัน (v.) meet See also: complete, join, converge Syn. พบ, บรรจบ, ติดกัน
ตอบสนอง (v.) meet See also: satisfy, fulfill Syn. สนองตอบ
ตอบสนอง (v.) meet See also: satisfy, fulfill Syn. สนองตอบ
บรรจบ (v.) meet See also: complete, join, converge Syn. พบ, จดกัน, ติดกัน
บรรจวบ (v.) meet See also: join Syn. ประสบ, พบปะ
ประจบ (v.) meet See also: complete, join, converge Syn. พบ, บรรจบ, จดกัน, ติดกัน
ประชุม (v.) meet See also: hold a meeting, gather, round up, assemble, congregate, convene Syn. หารือ, สัมมนา, ถกเถียง, แสดงความคิดเห็น
ปะ (v.) meet See also: come across, meet unexpectedly, run into Syn. เผชิญ
พบ (v.) meet See also: encounter, come across, see Syn. พบปะ, ปะ, พบ
พบกัน (v.) meet See also: encounter, see, face Syn. เจอกัน, เจอะกัน Ops. จากกัน
พบปะ (v.) meet See also: encounter, see Syn. พบปะสนทนา
พบพาน (v.) meet See also: come across, come up against, run into Ops. จาก
พานพบ (v.) meet See also: come across Syn. พบพาน, พบปะ, เจอ, เจอะเจอ
สบ (v.) meet See also: come upon, find, join, encounter, assemble Syn. พบ, ปะ
สโมสร (v.) meet See also: talk, associate, join together, congregate Syn. สังสรรค์
เข้าหา (v.) meet See also: call on, see Syn. เข้าพบ
เจอ (v.) meet See also: encounter, come across, find Syn. พบ, ประสบ, เจอะ, เห็น
เจอกัน (v.) meet See also: encounter, see, face Syn. พบกัน, เจอะกัน Ops. จากกัน
เจอะ (v.) meet See also: encounter, see, face Syn. เจอ, พบ, เห็น, ประสบ, ประจวบ Ops. จาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
So nice to meet youดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ
I'm very please to meet youฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
It's a pleasure to meet you tooดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน
I'll meet you at the doorฉันจะไปพบคุณที่ประตูทางเข้านะ
I feel sure we'll meet again sometimeฉันเชื่อว่าพวกเราจะได้พบกันอีกบางครั้ง
Not that I'm not pleased to meet youทั้งฉันไม่ได้ไม่พอใจที่ได้พบคุณ
It's good to meet you againดีที่ได้พบคุณอีกครั้ง
To meet my cousin from Chiangmaiไปพบญาติของฉันที่มาจากเชียงใหม่
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
Maybe we'll meet again some timeบางทีเราจะได้พบกันอีกบ้างบางครั้ง
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
Do you want to meet later for a drink?คุณอยากจะมาดื่มด้วยกันทีหลังไหม?
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
It is so nice to finally meet you in personดีจริงๆ ที่ในที่สุดก็ได้พบคุณเป็นการส่วนตัว
It is such an honor to meet youรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบคุณ
I have someone who is very eager to meet youฉันมีใครบางคนที่อยากจะพบกับเธอเอามากๆ
It is so nice to finally meet you in personดีเหลือเกินที่ในที่สุดก็ได้พบกับคุณเป็นการส่วนตัว
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
The meeting is put offการประชุมเลื่อนออกไป
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
I have a meeting nowฉันมีประชุมตอนนี้
I have a meeting in a few minutesฉันมีประชุมในอีกไม่กี่นาทีนี้
I have a meeting soonฉันมีประชุมเร็วๆ นี้
There's somebody you must meetมีใครบางคนที่คุณต้องพบ
I'm late for a meetingฉันไปประชุมสายแล้ว
Sorry, I was stuck in meetings all daysขอโทษด้วย ฉันติดประชุมตลอดทั้งวัน
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some daу we'll meet againบางวันที่เราจะได้พบกันอีกครั้ง
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
Cleo, meet Pinocchio.คลีโอ ตอบสนอง ปิโนคีโอ
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม!
Awfully glad to meet you.ยินดีที่ได้รู้จักครับ
All the time, whenever I meet anyone, Maxim's sister or even the servants,ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับใคร แม้กระทั่งพี่สาวเเม็กซิมหรือพวกคนใช้
Yes. Tell him I'll meet him there as soon as I possibly can.เรียนท่านว่าผมจะไปพบท่านในไม่ช้า
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว
"The hawks, " he thought, "that come out to sea to meet them. "ที่ออกมาจากทะเลไปพบมัน
I just want to have a little grog and listen to the frogs... and meet your wife.{\cHFFFFFF}ผมแค่อยากจะมีน้อย เหล้าและฟังกบ ... {\cHFFFFFF}และตอบสนองภรรยาของคุณ ถูก
I'm very pleased to meet you, sir.{\cHFFFFFF}ผมยินดีมากที่ได้พบคุณครับ

meet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiē, ㄐㄧㄝ, 接] to receive; to answer (the phone); to meet or welcome sb; to connect; to catch; to join; to extend; to take one's turn on duty; take over for sb
应战[yìng zhàn, ˋ ㄓㄢˋ, 应战 / 應戰] face a challenge; face an attack and meet it
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, 供不应求 / 供不應求] supply does not meet demand
出事[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, 出事] have an accident; meet with a mishap
不期而遇[bù qī ér yù, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄦˊ ㄩˋ, 不期而遇] meet by chance; have a chance encounter
[pèng, ㄆㄥˋ, 掽] meet with; to bump
毙命[bì mìng, ㄅㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, 毙命 / 斃命] meet violent death; get killed
[wù, ˋ, 晤] meet (socially)
会面[huì miàn, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, 会面 / 會面] meet with; have a meeting
[yù, ㄩˋ, 遇] meet with; how one is treated; an opportunity; surname Yu
中邪[zhòng xié, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 中邪] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
中魔[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, 中魔] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
值遇[zhí yù, ㄓˊ ㄩˋ, 值遇] to meet with; to bump into
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, 倾盖 / 傾蓋] to meet in passing; to get on well at first meeting
再会[zài huì, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 再会 / 再會] to meet again; until we meet again; goodbye
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
客堂[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, 客堂] room to meet guests; parlor
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, 对着干 / 對著幹] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete
布防迎战[bù fáng yíng zhàn, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ ˊ ㄓㄢˋ, 布防迎战 / 布防迎戰] to prepare to meet the enemy head-on
惨遭不幸[cǎn zāo bù xìng, ㄘㄢˇ ㄗㄠ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 惨遭不幸 / 慘遭不幸] to meet with disaster; to die tragically
应变[yìng biàn, ˋ ㄅㄧㄢˋ, 应变 / 應變] to meet a contingency; to adapt oneself to changes
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
接人[jiē rén, ㄐㄧㄝ ㄖㄣˊ, 接人] to meet a person
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet
年会[nián huì, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 年会 / 年會] annual meeting
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 助选活动 / 助選活動] campaign meeting
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 委员会会议 / 委員會會議] committee meeting
公司会议[gōng sī huì yì, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 公司会议 / 公司會議] company meeting
汇点[huì diǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, 汇点 / 匯點] confluence; a meeting point
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, 召开 / 召開] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
面谈[miàn tán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ, 面谈 / 面談] face-to-face meeting; an interview
集会[jí huì, ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ, 集会 / 集會] gather; assembly; meeting

meet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage
スワップミート[, suwappumi-to] (n) swap meet
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] (exp) (uk) pleased to meet you
また逢う日まで;また会う日まで;又会う日迄[またあうひまで, mataauhimade] (exp) till we meet again
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P)
一敗地に塗れる[いっぱいちにまみれる, ippaichinimamireru] (exp,v1) to meet with defeat
乳繰り合う;乳くり合う[ちちくりあう, chichikuriau] (v5u,vi) (See 密会) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
乳繰る[ちちくる, chichikuru] (v5r,vi) (See 密会,乳繰り合う) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another
事故にあう;事故に遭う[じこにあう, jikoniau] (exp,v5u) to have an accident; to meet with an accident
出会う(P);出合う(P);出逢う;出遭う[であう, deau] (v5u,vi) (1) (出遭う usu. has a negative connotation) to meet (by chance); to come across; to run across; to encounter; to happen upon; (2) (出会う, 出合う only) (esp. 出合う) to meet (e.g. of rivers, highways, etc.); (3) (出会う, 出合う only) (often used imperatively as 出会え) to emerge and engage (an enemy); (P)
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
好評を得る[こうひょうをえる, kouhyouwoeru] (exp,v1) to receive a favorable reputation; to get good reviews; to meet with a favorable reception
巡り会う(P);巡り合う;めぐり合う;めぐり会う;廻り合う;回り合う;巡り逢う(oK)[めぐりあう, meguriau] (v5u) to meet fortuitously (e.g. running into an old friend); to meet by chance; to happen across; (P)
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants
待ち合わせる(P);待ち合せる;待ちあわせる[まちあわせる, machiawaseru] (v1) to rendezvous; to meet at a prearranged place and time; to arrange to meet; (P)
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
意にかなう;意に適う;意に叶う[いにかなう, inikanau] (exp,v5u) to satisfy (one); to meet (one's) desire
条件を満たす;条件を充たす[じょうけんをみたす, joukenwomitasu] (exp,v5s) to meet the requirements; to satisfy the conditions
歩み寄る[あゆみよる, ayumiyoru] (v5r,vi) to step up; to compromise; to meet halfway; (P)
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P)
災難に遭う[さいなんにあう, sainanniau] (exp,v5u) to meet with misfortune
無策無為[むさくむい, musakumui] (n) donothingism; do-nothing, plan-nothing (government, etc.); being an idle onlooker taking no steps to meet the situation
生活残業[せいかつざんぎょう, seikatsuzangyou] (n,vs) (working) overtime to make ends meet (to support one's lifestyle)
目交い;眼間[まなかい, manakai] (n) between one's eyes; before one's eyes; space where one's left and right eyesight meet
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda
膝を突き合わせる;膝をつき合わせる[ひざをつきあわせる, hizawotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face-to-face; to discuss unreservedly
行き会う;行会う;行き逢う;行き合う;行逢う[いきあう;ゆきあう, ikiau ; yukiau] (v5u) to meet somebody by chance; to happen upon
行き合わせる[いきあわせる, ikiawaseru] (v1) to happen to meet
迎え撃つ(P);邀え撃つ(oK)[むかえうつ, mukaeutsu] (v5t,vt) to ambush; to attack; to assault; to meet the enemy; (P)
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part
雑巾摺[ぞうきんずり, zoukinzuri] (n) finishing board nailed where the floor boards meet the wall; (similar to) skirting, baseboards
難に遭う[なんにあう, nanniau] (exp,v5u) to meet with disaster
面と向かう[めんとむかう, mentomukau] (exp,v5u) to meet face-to-face
顔を付き合わせる[かおをつきあわせる, kaowotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face to face
食い延ばす;食い伸ばす[くいのばす, kuinobasu] (v5s) to keep alive on; to stretch food to make ends meet
アナリストミーティング[, anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
出会う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
出逢う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
集う[つどう, tsudou] Thai: ชุมนุม English: to meet

meet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together FR: rejoindre ; converger ; confluer
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
บรรสบ[v.] (bansop) EN: meet FR:
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[v. (loc.)] (chaknāmaith) EN: be unable to make ends meet ; cannot make ends meet ; be unable to live within one's means FR: être incapable de joindre les deux bouts
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: do well ; be successful ; attain prominence ; meet the success FR: réussir
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success FR:
ได้รับความเห็นชอบ[v. exp.] (dāi rap khw) EN: meet with approval ; get approval FR: obtenir l'approbation
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เจอะ[v.] (joe) EN: meet ; encounter ; see ; face FR: rencontrer ; voir
เจอ[v.] (joē) EN: meet ; encounter ; come across ; run into ; face ; see FR: rencontrer ; tomber sur
เจอะกัน[v. exp.] (joe kan) EN: meet ; meet each other ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer
เจอกัน[v.] (joē kan) EN: meet FR: se rencontrer
เจอคู่แข่ง[v. exp.] (joē khūkhae) EN: meet one's match FR:
จนตาย[X] (jon tāi) EN: meet ones death FR: à en mourir
จวบ[v.] (jūap) EN: meet ; join ; reach FR:
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see ; come to see ; go to see ; go and see FR: accoster ; aller à la rencontre de
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of ; meet requirements ; fall within the purview of FR:
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid ; fail to meet FR: éviter
กระทบไหล่[v.] (krathoplai) EN: meet ; associate ; talk ; rub elbows ; rub shoulders FR:
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
กระทบไหล่คนดัง[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person FR:
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; come and see ; call on ; drop in on ; stop by ; visit FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
มีเคราะห์ [v. exp.] (mī khrǿ) EN: meet with misfortune FR:
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous ; donner rendez-vous ; prendre rendez-vous
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; encounter FR:
ไปหา[v. exp.] (pai hā) EN: visit ; go to see ; meet FR: rendre visite ; aller voir qqn. ; aller chez
ไปมาหาสู่[v. exp.] (pai-mā hāsū) EN: visit ; meet FR:
ไปพบ[v. exp.] (pai phop) EN: go to see ; go to meet ; meet ; see FR: rendre visite (à) ; se rendre chez ; aller chez
ไปรับ[v. exp.] (pai rap) EN: pick up ; go and meet ; go to fgetch FR: aller chercher qqn. ; aller prendre qqn.
พะ[v.] (pha) EN: meet ; stumble on ; come upon FR:
เผชิญ[v.] (phachoēn) EN: face ; confront ; be faced with ; be confronted with ; brave ; meet FR: affronter ; faire face à ; se confronter à ; braver ; lutter contre
ผชุม[v.] (phachum) EN: meet ; assemble FR:
ผ่านพบ[v. exp.] (phān phop) EN: encounter ; see ; meet FR:
เพิ่งรู้จักกัน[v. exp.] (phoeng rūja) EN: just meet FR:
พ้องพาน[v.] (phøngphān) EN: encounter ; meet ; confront FR:
พบ[v.] (phop) EN: meet ; encounter ; come upon ; see ; face FR: rencontrer ; voir ; se rencontrer
พบกัน[v. exp.] (phop kan) EN: meet ; encounter ; see ; face FR: se rencontrer ; se voir
พบกับ[v. exp.] (phop kap) EN: meet with ; meet ; encounter ; experience ; locate FR: rencontrer

meet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Nichteinhaltung {f} seiner Verpflichtungenfailure to meet one's obligations
Anspruch {m} | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements
JHV : Jahreshauptversammlung {f}AGM : annual general meeting
Vorstandssitzung {f}board meeting
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting
Sondersitzung {f}extraordinary meeting
Nachfolgetreffen {n}follow-up meeting
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting
Besprechungsbericht {m}meeting report
Besprechungsnotizen {pl}meeting minutes
Klausursitzung {f}meeting in camera
Kommunikationszentrum {n}meeting place
Treffpunkt {m}meeting place
Versammlungslokal {n}meeting place
bedarfsgerecht {adj}meeting the demands
Aufsichtsratssitzung {f}supervisory board meeting
Ausschusssitzung {f}comittee meeting
Betriebsversammlung {f}works meeting; meeting of the workforce
Eröffnungssitzung {f}initial meeting
Freigabetreffen {n}release meeting
Gebetsstunde {f}prayer meeting
Jahresversammlung {f}annual general meeting
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting
Massenversammlung {f}mass meeting
Mitgliederversammlung {f}general meeting
Projekteröffnungsbesprechung {f}project kick-off meeting
Rennsekretär {m}secretary of the meeting
Sportveranstaltung {f}sports event; sports meeting
Terminvorschlag {m}date proposal; meeting date proposal
Vollversammlung {f}plenary meeting; plenary assembly
ungeeignet {adv}unmeetly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meet
Back to top