ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

period

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *period*, -period-

period ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
period (n.) ช่วงมีรอบเดือน See also: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู Syn. menstruation, menses
period (n.) เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ See also: สมัย Syn. age
period (n.) จุด See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ Syn. point, fullstop
period (n.) ระยะเวลา See also: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค Syn. term, season, phase
periodic (adj.) บางครั้งบางคราว See also: ซี่งเป็นช่วงๆ Syn. rhythmic
periodic (adj.) ซึ่งเป็นช่วงเวลา See also: ตามกำหนด, ซึ่งเป็นระยะๆ, ซึ่งเป็นพักๆ Syn. periodical, recurrent, seasonal Ops. aperiodic
periodic law (n.) กฎทางเคมีที่แบ่งธาตุออกตามคุณสมบัติเป็นกลุ่มๆ
periodical (adj.) ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา See also: ที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. cyclic, circling, revolving
periodical (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลา See also: เกี่ยวกับระยะเวลา Syn. periodic
periodical (n.) วารสารที่ออกตามกำหนด See also: นิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา Syn. magazine, journal
periodically (adv.) อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ Syn. rhythmically
periodicity (n.) ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว See also: ภาวะการเกิดขึ้นสม่ำเสมอ, ความสม่ำเสมอ Syn. regualarity, punctuality
periodontitis (n.) เยื่อหุ้มฟันอักเสบ
periodontology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการรักษาเยื่อหุ้มฟันอักเสบ
English-Thai: HOPE Dictionary
period(เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent
periodic lawn. กฎทางเคมีที่ว่าธาตุต่าง ๆ สามารถแบ่งออกโดยคุณสมบัติเป็นกลุ่ม ๆ (ตารางแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่า periodic table), Syn. period system,Mendeleev's law
periodical(เพียริออด'ดิเคิล) n. นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา. adj. ซึ่งตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา,เกี่ยวกับนิตยสารหรือวารสาร,=periodic (ดู)
periodicity(เพียริอะซิส'ที) n. ภาวะการเป็นช่วง ๆ หรือเป็นครั้งเป็นคราว,ภาวะการเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
English-Thai: Nontri Dictionary
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
periodระยะ, คาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
periodicalชั่วระยะเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodicityการปรากฏเป็นระยะ, การปรากฏเป็นคาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontology; periodonticsปริทันตวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
periodคาบ, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกันตามแนวนอนในตารางธาตุ  ธาตุใดอยู่ในคาบที่เท่าใดก็จะมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม เท่ากับเลขที่ของคาบนั้น เช่น K, Ca และ Br อยู่ในคาบที่ 4 แสดงว่าแต่ละธาตุมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม 4 ระดับ ได้แก่ n = 1, n = 2, n = 3  และ n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Periodic inventory methodวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี [การบัญชี]
Periodic lawกฎพีริออดิก , กฎพีริออดิก [TU Subject Heading]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicityภาวะตามคาบ [TU Subject Heading]
Periodontitisเยื่อปริทันต์อักเสบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
คาบ (n.) period See also: time Syn. หน, ครั้ง, ช่วงเวลา
ช่วง (n.) period See also: section, part, interval, span Syn. ตอน, ระยะ
ตอน (prep.) period See also: at Syn. เวลา, ช่วง
ทอด (n.) period Syn. ระยะ, ตอน, ช่วง
ฤดู (n.) period See also: time Syn. สมัย, คราว
สมัย (n.) period See also: time
ห้วง (n.) period See also: section, stage, interval Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน
ไฟแดง (n.) period See also: menstruation
ระยะเวลา (n.) period of time See also: session Syn. ช่วงเวลา
ฤกษ์บน (n.) period that we can see the moon
เป็นช่วงๆ (adv.) periodically See also: intermittently Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
โรคปริทันต์ (n.) periodontitis
ปริทันตวิทยา (n.) periodontology
ช่วงนี้ (adv.) at this period See also: lately at this time, presently Syn. ระยะนี้, ขณะนี้
ช่วงสั้นๆ (adv.) for a short period See also: for a short term, shortly, presently, momentarily Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่ชั่วยาม
ตกหมก (v.) have periodic flow of accumulated blood
ทรยุค (n.) evil period See also: bad times, wild times, turbulent days Syn. ยุคชั่ว
ทุพภิกขันดรกัป (n.) famine period See also: period of food shortage Syn. ทุพภิกขันดรกัปป์
ทุพภิกขันดรกัปป์ (n.) famine period See also: period of food shortage
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The time period for that is expiredเวลาสำหรับเรื่องนั้นมันหมดไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย
Vampires disappeared for a long period of time.แวมไพร์เคยสาบสูญ ไปในบริบท ของประวัติศาสตร์
The Olympics are next year. The postwar period is over.โอลิมปิคในปีหน้า หลังจากภาวะสงครามได้จบไปแล้ว
Gentlemen, the period is over.ไม่มีจดหมายเรียกค่าไถ่ ไม่มีลายนิ้วมือ ไม่มีอะไรเลย
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน
Your body goes peculiar with your period and doesn't stop until menopause.ร่างกายเป็นประจำเดือน และไม่ยอมหยุดจนเข้าวัยทอง
I crossed out your period and made a sentence.เปล่า ฉันขีดจุดจบออก แล้วก็ทำให้มันเป็นประโยค
I grew up in a dangerous world of one period of turmoil after another...ฉันโตขึ้นในโลกที่อันตราย ในยุคแห่งการเริ่มต้นความยุ่งเหยิงทั้งหมด...
Please identify each of the slides by name, period and date.ให้บอกชื่อภาพ, ยุค และปี
There's always a period of adjustment.ผัวเมียต้องมีช่วงปรับตัวเสมอ...
So her period stopped and her belly began to swellแล้วเวลาของเธอก็หยุดลง ท้องของเธอเริ่มใหญ่ขึ้น
That summer day, I remember well when I thought the period of eight years seemed eternal.ฤดูร้อนวันนั้น ฉันจำได้ดีว่า\ เมื่อฉันคิดถึง ช่วงเวลาแปดปี มันดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด

period ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶稣降临节[Yē sū Jiàng lín jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣降临节 / 耶穌降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
降临节[Jiàng lín jié, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, 降临节 / 降臨節] Advent (Christian period of 4 weeks before Christmas)
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ, 历来 / 歷來] always; throughout (a period of time); (of) all-time
[dǐ, ㄉㄧˇ, 底] background; bottom; base; the end of a period of time; towards the end of (last month)
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ˇ ㄐㄧˋ, 寒武纪 / 寒武紀] Cambrian (geological period 545-495m years ago)
石炭纪[Shí tàn jì, ㄕˊ ㄊㄢˋ ㄐㄧˋ, 石炭纪 / 石炭紀] Carboniferous (geological period 354-292m years ago)
战国时代[zhàn guó shí dài, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 战国时代 / 戰國時代] the Warring States period (475-221 BC); Japanese Warring States period (15th-17th centuries)
小康[xiǎo kāng, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄤ, 小康] comparatively good living standard; a period of peace and prosperity
白垩纪[Bái è jì, ㄅㄞˊ ㄜˋ ㄐㄧˋ, 白垩纪 / 白堊紀] Cretaceous (geological period 140-65m years ago)
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
满城尽带黄金甲[Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ, 满城尽带黄金甲 / 滿城盡帶黃金甲] Curse of the Golden Flower (2007), period drama movie by Zhang Yimou
昼夜[zhòu yè, ㄓㄡˋ ㄧㄝˋ, 昼夜 / 晝夜] day and night; period of 24 hours; continuously, without stop
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, 五代十国 / 五代十國] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960)
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, 一时 / 一時] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time
三国时代[sān guó shí dài, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 三国时代 / 三國時代] the Three Kingdoms period after the break-up of the Han (220-280)
侏罗纪[Zhū luō jì, ㄓㄨ ㄌㄨㄛ ㄐㄧˋ, 侏罗纪 / 侏羅紀] Jurassic (geological period 205-140m years ago)
四旬斋[sì xún zhāi, ㄙˋ ㄒㄩㄣˊ ㄓㄞ, 四旬斋 / 四旬齋] Lent (Christian period of forty days before Easter)
大斋期[dà zhāi qī, ㄉㄚˋ ㄓㄞ ㄑㄧ, 大斋期 / 大齋期] Lent (Christian period of forty days before Easter)
闭锁期[bì suǒ qī, ㄅㄧˋ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧ, 闭锁期 / 閉鎖期] lock-up period (on stock options)
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
春秋五霸[chūn qiū wǔ bà, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ˇ ㄅㄚˋ, 春秋五霸] the Five Hegemons of the Spring and Autumn period (770-476 BC), namely: Duke Huan of Qi 齊桓公|齐桓公, Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, King Zhuang of Chu 楚莊王|楚庄王, and alternatively Duke Xiang of Song 宋襄公 and Duke Mu of Qin 楚莊王|楚庄王 or King Helu of Wu 吳王闔閭|吴王阖闾 and King
二叠纪[Èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 二叠纪 / 二疊紀] Permian (geological period 292-250m years ago)
二迭纪[èr dié jì, ㄦˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 二迭纪 / 二迭紀] Permian (geological period 292-250m years ago); also written 二疊紀|二叠纪
任内[rèn nèi, ㄖㄣˋ ㄋㄟˋ, 任内 / 任內] period in office
句号[jù hào, ㄐㄩˋ ㄏㄠˋ, 句号 / 句號] period (punct.)
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, 季度] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc
年之久[nián zhī jiǔ, ㄋㄧㄢˊ ㄓ ㄐㄧㄡˇ, 年之久] period of ... years
戏说剧[xì shuō jù, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ ㄐㄩˋ, 戏说剧 / 戲說劇] period costume drama (on TV)
有效期[yǒu xiào qī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧ, 有效期] period of validity; sell-by date
发育期[fā yù qī, ㄈㄚ ㄩˋ ㄑㄧ, 发育期 / 發育期] puberty; period of development
句读[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, 句读 / 句讀] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases
句逗[jù dòu, ㄐㄩˋ ㄉㄡˋ, 句逗] punctuation of a sentence (in former times, before punctuation marks were used); period 句號|句号 and comma 逗號|逗号; sentences and phrases
随机时间[suí jī shí jiān, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 随机时间 / 隨機時間] random period of time; random interval
片刻[piàn kè, ㄆㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, 片刻] short period of time; a moment
圣德太子[Shèng dé Tài zǐ, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 圣德太子 / 聖德太子] Prince Shōtoku Taiji (574-621), major Japanese statesman and reformer of the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代, proponent of state Buddhism; portrayed as Buddhist saint
蒭藁增二[chú gǎo zēng èr, ㄔㄨˊ ㄍㄠˇ ㄗㄥ ㄦˋ, 蒭藁增二] same as 米拉, Mira (red giant star, Omicron Ceti), variable star with period of 330 days
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, 三国 / 三國] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658

period ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period)
アマルナ時代[アマルナじだい, amaruna jidai] (n) Amarna period (of Egyptian history)
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
カンブリア紀[カンブリアき, kanburia ki] (n) Cambrian period
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ...
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ...
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
一周期[いっしゅうき, isshuuki] (n) period (in astronomy)
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)
一定期間[いっていきかん, itteikikan] (n-t) fixed interval; fixed period
一朱銀[いっしゅぎん, isshugin] (n) type of silver coin in the Edo period
一限目;1限目[いちげんめ, ichigenme] (n) first period (e.g. first class in school day)
丁銀;挺銀[ちょうぎん, chougin] (n) Edo period silver coin shaped like a sea cucumber
七大私学[しちだいしがく, shichidaishigaku] (n) (See 大学別曹) seven boarding schools established in Kyoto by noble families during the early Heian period
三国時代[さんごくじだい, sangokujidai] (n) (1) Three Kingdoms period (of Chinese history, 220-280 CE); (2) Three Kingdoms period (of Korean history, 4th-7th centuries CE)
三易[さんえき, san'eki] (n) three methods of Chinese divination (Lian Shan of the Xia period, Gui Cang of the Yin period and Zhou Yi of the Zhou period)
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners)
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period
丹前風呂[たんぜんぶろ, tanzenburo] (n) famous bathhouse with prostitutes from the early Edo period
乾燥季;乾燥期[かんそうき, kansouki] (n) dry season; dry spell; dry period
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period
京の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward)
仮入部[かりにゅうぶ, karinyuubu] (n) provisional club enrolment (school, etc.); trial period in a club
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] (n) {comp} expiration check; retention period check
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period
元三[がんざん, ganzan] (n-adv,n-t) New Year's period (January 1st to 3rd)
充電期間[じゅうでんきかん, juudenkikan] (n) period of time in which to recharge one's batteries
兵庫髷;兵庫曲[ひょうごわげ, hyougowage] (n) (obsc) (See 慶長) female hairstyle starting from the Keicho period
冷や飯食い;冷飯食い[ひやめしくい;ひやめしぐい, hiyameshikui ; hiyameshigui] (n) (1) hanger-on; dependent; (2) someone who is received coldly; (3) (fam) third, fourth, fifth, etc. sons (during the Edo period when only the oldest male could inherit an estate)
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
前史時代[ぜんしじだい, zenshijidai] (n) prehistoric period
南蛮菓子[なんばんがし, nanbangashi] (n) (See カステラ,ボーロ,コンペイトー) confections adopted from Portugal, Spain, etc. during the Muromachi period and since Japanized
原史時代[げんしじだい, genshijidai] (n) protohistory (the period between prehistory and history)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period
保存期間[ほぞんきかん, hozonkikan] retention period
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check
全稼働時間[ぜんかどうじかん, zenkadoujikan] busy period
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period
期間[きかん, kikan] period
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check
未使用有効期間[みしようゆうこうきかん, mishiyouyuukoukikan] non-usable period
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period
試用期間[しようきかん, shiyoukikan] trial period
試験工程[しけんこうてい, shikenkoutei] test process, test stage, test period
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period
ピリオド[ぴりおど, piriodo] period, dot character
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically
定期刊行物[ていきかんこうぶつ, teikikankoubutsu] periodical
雑誌[ざっし, zasshi] periodical
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period
期間[きかん, kikan] Thai: ช่วงเวลา English: period

period ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
อายุงาน[n. exp.] (āyu ngān) EN: period of employment FR:
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงรับประกัน[n. exp.] (chūang rapp) EN: period of guarantee FR: période de garantie [f]
ช่วงสั้น ๆ[X] (chūang san-) EN: for a short period FR: court
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time FR: durée [f] ; intervalle de temps [m] ; intervalle [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m] ; plage horaire [f] ; plage [f]
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā) EN: honeymoon period FR: lune de miel [f]
ช่วงวิกฤต = ช่วงวิกฤติ[n. exp.] (chūang wikr) EN: critical period FR:
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period FR:
โดยไม่จำกัดเวลา[adv.] (dōi mai jam) EN: for an indefinite period of time FR:
ไฟแดง[n.] (fai daēng) EN: period ; menstruation FR: règles [fpl]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition FR: transition [f]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
จำกัดระยะเวลา[n. exp.] (jamkat raya) EN: limited period FR: durée limitée [f] ; période limitée [f] ; limité dans le temps
จุด[n.] (jut) EN: point ; full stop ; period (Am.) ; . FR: point ; .
กาฬปักษ์[X] (kālapak) EN: period of the waning moon FR:
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
การค้าฝืด[n. exp.] (kān khā feū) EN: slack period FR:
ข้างขึ้น[n.] (khāngkheun) EN: waxing moon ; period of the waxing moon FR:
ข้างแรม[n.] (khāng-raēm) EN: waning moon ; period of the waning moon FR:
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle FR: période [f] ; cycle [m]
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง...[v. exp.] (khlum chūan) EN: cover the period from ... to ... FR: couvrir la période de ... à ...
เครื่องหมายมหัพภาค [n. exp.] (khreūangmāi) EN: . ; full stop ; period FR: . ; point [m]
ครบรอบ[n. exp.] (khrop røp) EN: end of a period FR:
ครบรอบ[v. exp.] (khrop røp) EN: reach the period ; reach the cycle ; complete the period FR:
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
มหัพภาค[n.] (mahapphāk) EN: full stop ; full point ; period ; ellipsis FR: point (de ponctuation) [m] ; point final [m]
ไม่มีกำหนดเวลา[X] (mai mī kamn) EN: indefinite period FR:
มีประจำเดือน[v. exp.] (mī prajamde) EN: have one's period FR: avoir ses règles
ในช่วง 5 ปี[xp] (nai chūang ) EN: over a period of 5 years FR: sur une période de 5 ans
ในสมัยอยุธยาตอนต้น[xp] (nai samai A) EN: during the early Ayutthaya period FR: à l'époque d'Ayutthaya
ในสมัยสุโขทัย[xp] (nai samai S) EN: during the Sukhothai period FR:
นาน[adv.] (nān) EN: long ; for a long time ; extensively ; a long period ; sustained ; lasting FR: longtemps ; un long moment
เงินตกเบิก[n.] (ngoen tokbo) EN: salary in practising period FR:
งวด[n.] (ngūat) EN: time ; period ; occasion ; instance ; chance ; opportunity FR:
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; time ; life ; lifetime FR: jours [mpl] ; existence [f]
ปัจฉิมภาค[n.] (patchimmaph) EN: after-part ; latter end ; latter period FR:
ปัจฉิมวัย[n.] (patchimmawa) EN: old-age ; final period of life FR:

period ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmeldefrist {f}cancellation notice period
Abrechnungsperiode {f}account period
Zinseszinsperiode {f}accumulation period
Bewilligungszeitraum {m}appropriation period
Veranlagungszeitraum {m}assessment period
Barockzeit {f}baroque period
Leihfrist {f}circulation period
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
Abkühlungsperiode {f}cooling off period
Auslegungsfrist {f}display period
Betriebszugehörigkeit {f}employment with a company; period of employment
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period
Gotik {f}Gothic style; Gothic period
Haltedauer {f}holding period
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period
Schonzeit {f}honeymoon period
Schachtelsatz {m}involved period
Inkubationszeit {f} [med.]latent period; inactive period
Wahlperiode {f}legislative period
Ausleihfrist {f}loan period
Hochmittelalter {n} [hist.]High Middle Ages; high-medieval period
Monatsblutung {f}monthly period
Praktikumszeit {f}practical training period
Probezeit {f}qualifying period
Quartal {n}quarter (year); quarterly period
Rokokozeit {f}rococo period
Lebensabschnitt {m}stage of life; period of one's life
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation
Sturm-und-Drang-Zeit {f}storm and stress period
Schwingungsdauer {f}vibration period; period
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical)
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode
Amenorrhoe {f}; Ausbleiben der Regelblutung [med.]amenorrhoea; lack of periods
Periode {f} | Perioden
Dezimalbruch {m} [math.] | periodischer Dezimalbruch | unendlicher, periodischer Dezimalbruchdecimal fraction | repeating decimal | recurring decimal
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline
Karenz {f}period of rest; elimination
Latenzzeit {f}; Latenzperiode
Periode {f} [math.]period
Periodensystem {n} der Elemente [chem.]Periodic Table of the Elements

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า period
Back to top