ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cow*, -cow-

cow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cow (vt.) ขู่ See also: ทำให้กลัว, ทำให้ตื่นตระหนก, คุกคาม Syn. overawe
cow (n.) วัวตัวเมีย See also: แม่วัว Syn. moo-cow
cow down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ทำให้กลัว
cow juice (sl.) นม
cow pen (n.) คอกสัตว์ Syn. cattle pen
cow someone into submission (idm.) บังคับให้เห็นด้วย See also: เห็นพ้องด้วยเพราะว่ากลัว
coward (adj.) ขี้ขลาด Syn. cowardly, fearful
coward (n.) คนขี้ขลาด
cowardice (n.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
cowardize (vt.) ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า Syn. dishearten
cowardliness (n.) ความขี้ขลาด
cowardliness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardice
cowardly (adj.) ขี้ขลาด Syn. coward, fearful
cowbell (n.) กระดิ่งที่ผูกวัว
cowboy (n.) โคบาล See also: คนที่ขี่ม้าดูแลและเลี้ยงวัว
cowboy (sl.) คนที่ไม่มีคุณสมบัติในการทำธุรกิจ
cower (vi.) ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว) See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว) Syn. crawl, creep, cringe
cower away (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower back (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower down (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower forward (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cowhide (n.) หนังวัว Syn. cowskin
cowl (n.) เสื้อคลุมของพระ
cowman (n.) คนเลี้ยงวัว
cowpea (n.) พืชจำพวกถั่วชนิดหนึ่ง
cowpox (n.) โรคชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส พบในสัตว์ประเภทโคกระบือ
cowpuncher (n.) โคบาล (คำไม่เป็นทางการ)
cowrie (n.) เบี้ย See also: เปลือกหอยที่ใช้แทนเงิน
cowrie (n.) เปลือกหอยชนิดหนึ่ง
cows (n.) วัวควาย Syn. stock, dairy cattle
cows (n.) โคหรือกระบือ (คำเก่า) Syn. cattle
cowskin (n.) หนังวัว
English-Thai: HOPE Dictionary
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
cowage(คาว'อิจ) n. หมามุ่ย,
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
cowbane(คาว'เบน) n. พืชที่เป็นพิษต่อวัวควาย
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
cowcollegeวิทยาลัยเกษตร
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe,shrink ###A. strut
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ,ผู้ร่วมชนะ
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cowlick(คาว'ลิค) n. ปอยผมที่ยื่นออกทางทิศทางต่างจากผมส่วนอื่น
cowling(คาว'ลิง) n. โลหะครอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว,เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen
cowpoke(คาว'โพค) n. โคบาล (แสลง)
cowpox(คาว'พอคซฺ) n. ฝีดาษวัว (คนนำไปทำเป็นวัคซีนกันโรคฝีดาษคน)
cowrie(คาว'รี) n. เปลือกหอยเงินตรา,หอยดังกล่าว
cowry(คาว'รี) n. ดูcowrie
cowslip(คาว'สลิพ) n. ต้นขจร
English-Thai: Nontri Dictionary
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
cowbell(n) กระดึงผูกคอวัว,โปง
cowboy(n) คนเลี้ยงวัว,โคบาล
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด
cowhide(n) หนังวัว,แส้
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
cowrie(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
cowry(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cowboysโคบาล [TU Subject Heading]
Cowpeaถั่วฝักยาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cowpoxฝีดาษจากวัว,โรคฝีดาษ,ฝีดาษวัว,ฝีดาษของวัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัว (n.) cow See also: bull, bullock, ox Syn. โค
วัวตัวเมีย (n.) cow Syn. วัวเพศเมีย Ops. วัวตัวผู้
วัวเพศเมีย (n.) cow Ops. วัวตัวผู้
โค (n.) cow See also: ox, bull Syn. วัว
ขี้วัว (n.) cow dung See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement
มูลโค (n.) cow dung See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement Syn. ขี้วัว
แม่แปรก (n.) cow elephant that is a head leader
ผ้าขี้ริ้ว (n.) cow´s intestine
ถั่วค้าง (n.) cow-pea See also: Vigna sinensis
ถั่วฝักยาว (n.) cow-pea See also: Vigna sinensis Syn. ถั่วค้าง
คนขลาด (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนขี้กลัว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนขี้ขลาด (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว Ops. คนกล้าหาญ
คนตาขาว (n.) coward See also: craven, poltroon Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด Ops. คนกล้าหาญ
ความขี้ขลาด (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ความไม่กล้า (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ขลาด (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
ตาขาว (adj.) cowardly See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow Syn. ขี้ขลาด, ขลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He pretended he was eating cow flops and rat guts in blueberry sauce.แต่ติ๊งต่างเป็นว่ากำลังกินขี้วัว และไส้หนูในน้ำซ้อสบลูเบอร์รี่
So what happened to this cash cow of yours?แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนของคุณ
Cowboys? Yeah, but the closest they've come to a cow is McDonald's.ใช่ แต่ที่ๆพวกนี้จะเข้าใกล้วัวได้สุด ก็ที่แม็คโคนัลด์น่ะ
... butI don'twant that cow tongue near me.... แต่ฉันไม่ต้องการ ลิ้นแบบวัวของเขามาใกล้ฉัน
I always had alot of cow licks.ผมมักจะช่วยตัวเองอยู่เป็นประจำ
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้
What kind of milk? Cow milk?นมอะไร นมวัวงั้นเหรอ
She'll have a cow if we mess with her preciousยัยนั้นคลั้งแน่ ถ้าเราไปยุ่งกับนก ตัวโปรดของเค้า
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้
When you milk the cow if the cow has bad mastitis some of the and I don't know how to say this in a you knowเมื่อรีดนม ถ้าวัวตัวนั้นเป็นโรคเต้านมอักเสบ มันจะมี---
Well, that cow must have cheated on his test.งั้นวัวก็คงกำลังโกงข้อสอบแล้วล่ะ
You just gonna stand there and let that fat cow insult you?คุณจะอยู่เฉยๆ ให้ยัยวัวแก่นั่นดูถูกรึไง

cow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吴牛见月[Wú niú jiàn yuè, ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄝˋ, 吴牛见月 / 吳牛見月] cow from Wu is terrified by the moon, mistaking it for the sun
牛皮[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, 牛皮] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag
狂牛病[kuáng niú bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, 狂牛病] mad cow disease; bovine spongiform encephalopathy, BSE
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, 疯牛病 / 瘋牛病] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy)
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, 偶蹄目] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, 偶蹄类 / 偶蹄類] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)
[gǔ, ㄍㄨˇ, 牯] bullock; cow
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, 孬种 / 孬種] coward; useless scoundrel
[chán, ㄔㄢˊ, 孱] coward; weak
懦夫[nuò fū, ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, 懦夫] coward
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, 懦弱] cowardly; weak
母牛[mǔ niú, ㄇㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 母牛] cow
牛仔[niú zǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ, 牛仔] cowboy
牛奶[niú nǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ, 牛奶] cow's milk
牛痘[niú dòu, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄡˋ, 牛痘] cowpox
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 胆小 / 膽小] cowardice; timid
胆小鬼[dǎn xiǎo guǐ, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ, 胆小鬼 / 膽小鬼] coward
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ, 惊怯 / 驚怯] cowardly and panicking
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ, 鼠胆 / 鼠膽] cowardly
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 豇] cowpeas; black-eyed beans
豇豆[jiāng dòu, ㄐㄧㄤ ㄉㄡˋ, 豇豆 / 豇荳] cowpea; black-eyed bean
玛瑙贝[mǎ nǎo bèi, ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄅㄟˋ, 玛瑙贝 / 瑪瑙貝] cowrie
[bèi, ㄅㄟˋ, 贝 / 貝] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趑趄嗫嚅 / 趑趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趦趄嗫嚅 / 趦趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
头罩[tóu zhào, ㄊㄡˊ ㄓㄠˋ, 头罩 / 頭罩] hairnet; hood; cowl
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, 畜牲] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal!
拉长脸[lā cháng liǎn, ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄢˇ, 拉长脸 / 拉長臉] to pull a long face; to scowl
卑怯[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, 卑怯] mean and cowardly; abject
奶牛[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, 奶牛] milk cow; dairy cow
[mōu, ㄇㄡ, 哞] moo (sound made by cow)
莫斯科[Mò sī kē, ㄇㄛˋ ㄙ ㄎㄜ, 莫斯科] Moscow (capital of Russia)
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written

cow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark)
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark)
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits)
シロカグラ[, shirokagura] (n) bigeyed sixgill shark (Hexanchus nakamurai, species of cow shark)
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas)
ドル箱[ドルばこ, doru bako] (n) patron; milch cow
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[, buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits)
乳牛[ちちうし;にゅうぎゅう, chichiushi ; nyuugyuu] (n) milk cow; dairy cattle; milch cow
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine
千枚[せんまい;センマイ, senmai ; senmai] (n) (1) (せんまい only) 1000 sheets (of paper); many pages; (2) (uk) {food} cow omasum; cow psalterium
[しゃく;シャク, shaku ; shaku] (n) (1) (しゃく only) ladle; dipper; (2) (uk) wild chervil (Anthriscus sylvestris); cow parsley; keck; Queen Anne's lace
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow
牛小屋[うしごや, ushigoya] (n) cow shed; cattle barn
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef
牛海綿状脳症[うしかいめんじょうのうしょう, ushikaimenjounoushou] (n) (See 狂牛病) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease
牛痘[ぎゅうとう, gyuutou] (n) cow pox; vaccinia
牛糞;牛ふん[ぎゅうふん, gyuufun] (n) cattle manure; cow dung; cowpat; bullshit
牛舎[ぎゅうしゃ, gyuusha] (n) cow shed; cattle barn; (P)
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse
狂牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P)
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei
カウパー腺[カウパーせん, kaupa-sen] (n) Cowper's gland; bulbourethral gland
カウハイド[, kauhaido] (n) cowhide
カウベル[, kauberu] (n) cowbell
カウボーイ(P);カーボーイ[, kaubo-i (P); ka-bo-i] (n) cowboy; (P)
カウボーイハット[, kaubo-ihatto] (n) cowboy hat
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots
カウリング[, kauringu] (n) cowling
カウル[, kauru] (n) cowl
カウルネックライン[, kaurunekkurain] (n) cowl neckline
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach
テンガロンハット[, tengaronhatto] (n) cowboy hat; ten-gallon hat
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn!
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens)
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei

cow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]
ช้างตัวเมีย[n. exp.] (chāng tūamī) EN: female elephant ; cow elephant FR: éléphante [f]
เคา[n.] (khao) EN: cow FR: vache [f]
โค[n.] (khō) EN: cow ; ox ; bull FR: vache [f] ; taureau [m] ; boeuf [m]
โคมัย[n.] (khōmai) EN: cow dung FR:
โคนม[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker FR: vache laitière [f]
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
แม่แปรก[n.] (maēparaēk) EN: cow elephant that is a head leader FR:
แม่วัว[n.] (maē wūa) EN: cow FR: vache [f]
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement FR: bouse [f]
มูลโค[n.] (mūnkhō) EN: cow dung ; droppings ; guano ; feces ; excrement ; rubbish ; waste ; dung ; trash FR:
หนังโค[v. exp.] (nang khō) EN: cow hide FR:
งานโคนมแห่งชาติ[n. prop.] (Ngān Khōnom) EN: National Dairy Cow Festival FR:
งัว[n.] (ngūa) EN: bullock ; ox ; cow ; bull ; calf FR: boeuf [m] ; vache [f]
นนทิ[n. prop.] (Nonthi ) EN: Nonthi Cow FR:
พัง[n.] (phang) EN: female elephant ; cow elephant FR: éléphante [f]
รีดนมวัว[v. exp.] (rīt nom wūa) EN: milk a cow FR: traire une vache
ไส้วัว[n. exp.] (sai wūa) EN: cow intestine FR:
เธนุ[n.] (thēnu) EN: dairy cow FR: vache laitière [f]
ถั่วพุ่ม [n. exp.] (thūa phum) EN: cow pea FR:
วันโคนมแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Khōnom ) EN: Dairy Cow National Day FR:
วัว[n.] (wūa) EN: cow ; bull ; bullock ; ox FR: vache [f] ; boeuf [m]
วัวบ้า[n. exp.] (wūa bā) EN: mad cow disease FR: vache folle [f]
วัวนม[n. exp.] (wūa nom) EN: milch cow FR: vache laitière [f] ; laitière [f]
วัวทะเล[n. exp.] (wūa thalē) EN: manatee ; sea cow FR:
วัวตัวเมีย[n. exp.] (wūa tūamīa) EN: cow FR: vache [f]
หยอง[v.] (yøng) EN: stand erect through fear ; have the creeps ; cow FR:
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
บึ้งตึง[adj.] (beungteung) EN: sullen ; scowling ; frowning FR: grognon
เบี้ย[n.] (bīa) EN: cowrie ; cowry ; cowrie shell FR: cauri [m] ; cauris [m]
ชักสีหน้า[v.] (chaksīnā) EN: scowl FR:
ชะมวง[n.] (chamūang) EN: tai chua ; chamuang ; Garcinia cowa FR: Garcinia cowa
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl FR: couvre-plat [m]
ฝูงวัว[n. exp.] (fūng wūa) EN: herd of cows FR: troupeau de bovins [m] ; troupeau de vaches [m]
หือไม่ขึ้น[adj.] (heūmaikheun) EN: submissive ; tame ; under someone's thumb ; unable to protest ; unable to disagree ; cowed FR: soumis
อีตัว[n. exp.] (ītūa) EN: cowrie FR:
ขจร[n.] (khajøn) EN: cowslip creeper ; Telosma minor ; Telosma cordata FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คาวบอย[n.] (khāobøi) EN: cowboy FR: cow-boy [m]

cow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rinderwahnsinn {m}mad cow disease
Walkuh {f} [zool.]whale cow
Rotaugen-Kuhstärling {m} [ornith.]Bronzed Cowbird
Schienenräumer {m}cowcatcher
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero
Cowgirl {n}cowgirl
Kuhfladen {m}cow pat
Kuhhaut {f}cow hide
Kuhmist {m}cow dung
Lederpeitsche {f}cowhide
Kühlerverkleidung {f} [auto]radiator grill; radiator cowling
Rind {n}cow; bull
Seidenkuhstärling {m} [ornith.]Shiny Cowbird
Stuckarbeit {f}stuccowork
Viehzüchter {m}cowman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cow
Back to top