ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

age

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *age*, -age-

age ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
age (n.) การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย See also: นิติภาวะ
age (n.) ความแก่ Syn. oldness, old age, elderliness
age (n.) ช่วงชีวิต See also: ช่วง, ช่วงวัย Syn. duration, lifetime, span
age (vt.) ทำให้แก่ขึ้น See also: ทำให้อายุเพิ่มขึ้น
age (vi.) มีอายุเพิ่มขึ้น See also: มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น
age (n.) ระดับการพัฒนา
age (n.) รุ่น Syn. generation
age (n.) สมัย See also: ยุคสมัย, ยุค Syn. era, period, epoch
age (n.) อายุ
age (suf.) เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา
age of indiscretion (n.) ช่วงวัยรุ่น Syn. adolescence, teen age
Age of Reason (n.) ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
age-old (adj.) เก่าแก่ See also: โบราณ, ที่มีอายุเก่าแก่ Syn. ancient
aged (adj.) ซึ่งถูกกัดเซาะ
aged (adj.) ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)
aged (n.) ผู้สูงอายุ
aged (adj.) สูงอายุ See also: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า Syn. old, elderly
aged (adj.) อยู่ในช่วงอายุ See also: ซึ่งมีอายุ
ageement (n.) การสัญญา Syn. compact, covenant
ageless (adj.) ที่เป็นอมตะ Syn. eternal
ageless (adj.) ไม่ยอมแก่
agelong (adj.) ยาวนาน
agency (n.) บริษัทตัวแทน Syn. firm, company
agency (n.) สำนักงานตัวแทน See also: หน่วยงานบริการ
agency (n.) หน่วยงานราชการ
agency (n.) หน้าที่ See also: การปฏิบัติงาน
agenda (n.) กำหนดการ See also: ระเบียบวาระ Syn. program, plan, schedule
agent (n.) ตัวกระทำ See also: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี
agent (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน, เอเย่นต์ Syn. representative, deputy
agent (n.) ผู้กระทำ
agent (n.) พนักงานของรัฐ
agent (n.) วิถีทาง See also: พาหะ
agent (n.) สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)
agent ambassador (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative
English-Thai: HOPE Dictionary
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
age of discretionขีดอายุที่คนมีความนึกคิดที่รับผิดชอบได้
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
ageism(เอจ' จิสซึม) n. การเลือกที่รักมักที่ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์และโดยเฉพาะกับคนแก่. -adgeist n
ageless(เอจฺ' เลส) adj. ไม่ยอมแก่, ไม่ยอมล้าสมัย, ชั่วกาลปาวสาน, ตลอดไป, Syn. eternal)
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขาว
English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ageอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age of consentอายุของหญิงที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Age of reasonยุคเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
aged, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู elderly, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ageอายุ [TU Subject Heading]
Agedผู้สูงอายุ, มีอายุ [การแพทย์]
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Agendaวาระการประชุม [การบัญชี]
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครบเกณฑ์ (v.) reach the age of limit See also: reach the term of service Syn. ครบกำหนด
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
เด็กวัยเรียน (n.) school age child
เรียงพี่เรียงน้อง (v.) arrange in order of age (as brothers and sisters)
กาลสมัย (n.) age See also: era Syn. ยุค, ช่วงเวลา
คราว (n.) age See also: generation Syn. รุ่น, ปูน, วัย
ชนมพรรษา (n.) age See also: year of birth Syn. อายุ
ชันษา (n.) age Syn. อายุ
ชันษา (clas.) age Syn. อายุ
ปูน (n.) age See also: generation, period, time Syn. รุ่น, คราว, อายุ, วัย
พระชนมพรรษา (n.) age Syn. อายุ, ชันษา, พระชนมายุ
พระชนมายุ (n.) age Syn. อายุ, พระชนมพรรษา
พระชนมายุ (n.) age Syn. อายุ, ชันษา
พระชนม์ (n.) age Syn. อายุ, พระชนมายุ, พระชนมพรรษา
ยุค (n.) age See also: era, period, times Syn. คราว, สมัย
ยุคสมัย (n.) age See also: period, time, era Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ
รุ่น (n.) age See also: generation, period, time Syn. อายุ
วัย (n.) age See also: generation, period, time Syn. รุ่น, คราว, อายุ
วัย (n.) age See also: generation Syn. รุ่น, ปูน
สมัย (n.) age See also: era Syn. กาลสมัย, ยุค, ช่วงเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
She has a message for youเธอมีข้อความสำหรับคุณ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
He may have left me a messageเขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I got your messageฉันได้รับข้อความของคุณ มีอะไรเหรอ
My native language is Thaiภาษาถิ่นของฉันคือ ภาษาไทย
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
She's engaged to Johnเธอหมั้นกับจอห์น
She walked me down the hill toward the villageเธอพาฉันเดินลงเขาไปยังหมู่บ้าน
Why are you so eager to help me?ทำไมคุณถึงกระตือรือร้นที่จะช่วยฉันนัก
I don't think I've aged so muchฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
Will it be okay if I go to the village?หากผมจะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นคงได้ใช่ไหม?
No form, no visiting the villageไม่มีแบบฟอร์ม ก็ไปเที่ยวหมู่บ้านนั่นไม่ได้
It’ll take some time to read all the pagesมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการอ่านหน้าต่างๆ ทั้งหมดนี้
There is so much damageมีความเสียหายมากมายเหลือเกิน
Did you get my message?คุณได้รับข้อความของฉันแล้วหรือยัง?
I'd like to leave a messageฉันอยากจะทิ้งข้อความไว้
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Can you leave the message?คุณช่วยฝากข้อความไว้ได้ไหม?
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
How many languages can you speak?คุณพูดได้กี่ภาษาหรือ?
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
Open your books and turn to page 20เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า 20
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
She told me ages and ages agoเธอบอกฉันมาเป็นชาติแล้ว
I was so eager to see youฉันอยากเจอคุณเหลือเกิน
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
There is time to salvage the situationมีเวลาที่จะกอบกู้สถานการณ์
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
Don't discourage himอย่าทำให้เขาเสียกำลังใจ
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
I have someone who is very eager to meet youฉันมีใครบางคนที่อยากจะพบกับเธอเอามากๆ
You out to do some damage tonight?คืนนี้เธอออกมาสร้างความเสียหายบางอย่างหรือเปล่า?
I didn't have the courage to say I didn't knowฉันไม่มีความกล้าที่จะบอกว่าฉันไม่ทราบ
Would you care for another beverage?คุณอยากได้เครื่องดื่มอื่นๆ อีกไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง
And that is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter.เหตุนั้นตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเลยเลิกที่จะมีอาชีพเป็นจิตรกร
"Here lies the body of Mary Lee Died at the age of 103"ร่างที่นอนราบนี่คือเเมรื่ ลี เธอตายตอนอายุ 103
Time the staff of my old age had some funเวลาคณะของอายุของฉัน age had สนุกจำนวนหนึ่ง
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again?ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ?
We have here Mrs. Jessie Bowman, age 77.เรามีที่นี่นางเจสซีโบว์แมนอายุ
Mrs. Timkin, you may be our grande dame but I've had serious doubts about a woman your age running this store.คุณนายทิมคิน, คุณอาจเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์... ...แต่ผมกำลังสงสัยว่า... ...ผู้หญิงอายุขนาดคุณที่บริหารห้างนี้
Aren't you ashamed at your age to play with a boy?คุณไม่ละอายหรือไงที่อายุปูนนี้ แล้วยังมาเล่นกับเด็กๆ อีก ?
I got into this business at age ten.ฉันเข้ามา ในธุรกิจนี้ตอนอายุ 10 ขวบ.
My father, who was Irish, was sent to work at the age of 11.พ่อผม เป็นคนไอริช ทำงานตั้งแต่ 11 ขวบ

age ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年资[nián zī, ㄋㄧㄢˊ ㄗ, 年资 / 年資] age and experience; seniority
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 年限] age limit; fixed number of years
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, 康乾盛世] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, 终年 / 終年] entire year; throughout the year; age at death
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
世世[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世世] from age to age
惊风[jīng fēng, ㄐㄧㄥ ㄈㄥ, 惊风 / 驚風] infantile convulsion (illness affecting children esp. under the age of five, marked by muscular spasms)
啷当[lāng dāng, ㄌㄤ ㄉㄤ, 啷当 / 啷當] more or less; or so (of approx age or number); and so on
及笄[jí jī, ㄐㄧˊ ㄐㄧ, 及笄] to reach marriageable age (a girl's fifteenth birthday)
口齿[kǒu chǐ, ㄎㄡˇ ㄔˇ, 口齿 / 口齒] mouth and teeth; enunciation; to articulate; diction; age (of cattle, horses etc)
宝刀未老[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, 宝刀未老 / 寶刀未老] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
助剂[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, 助剂 / 助劑] additive; reagent
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 老境] advanced years; old age
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 中介] agent (computer)
代理人[dài lǐ rén, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, 代理人] agent
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
年纪[nián jì, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, 年纪 / 年紀] age
年老[nián lǎo, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄠˇ, 年老] aged
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
[mào, ㄇㄠˋ, 旄] aged
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, 时代 / 時代] age; era; epoch; period
老化酶[lǎo huà méi, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, 老化酶] aged enzyme
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
老迈[lǎo mài, ㄌㄠˇ ㄇㄞˋ, 老迈 / 老邁] aged; senile
老龄[lǎo líng, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ, 老龄 / 老齡] aged; geriatric
[mào, ㄇㄠˋ, 耄] aged
[diè, ㄉㄧㄝˋ, 耋] aged; in one's eighties
议程[yì chéng, ㄧˋ ㄔㄥˊ, 议程 / 議程] agenda
橙剂[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 橙剂 / 橙劑] agent orange
橙色剂[chéng sè jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 橙色剂 / 橙色劑] agent orange
橙色战剂[chéng sè zhàn jì, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 橙色战剂 / 橙色戰劑] Agent Orange
白色战剂[bái sè zhàn jì, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 白色战剂 / 白色戰劑] Agent White
蓝色战剂[lán sè zhàn jì, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 蓝色战剂 / 藍色戰劑] Agent Blue
酒精性[jiǔ jīng xìng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ, 酒精性] alcoholic (beverage)

age ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージシューター[, e-jishu-ta-] (n) age shooter
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
ギャングエージ[, gyangue-ji] (n) gang age
ゴールデンエージ[, go-ruden'e-ji] (n) golden age
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
ため年[ためどし, tamedoshi] (n) (sl) same age
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.)
フッコ;ふっこ[, fukko ; fukko] (n) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (usu. 2-3 years in age and 40-60 cm in length)
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age
ミドルエージ[, midorue-ji] (n) middle age
ミドルエージシンドローム[, midorue-jishindoro-mu] (n) middle age syndrome
ミドルエイジ[, midorueiji] (n) middle age
一世の雄[いっせいのゆう, isseinoyuu] (n) greatest hero (mastermind) of the age
一昔前[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age
七十路[ななそじ, nanasoji] (n) age seventy; one's seventies
中年増[ちゅうどしま, chuudoshima] (n) woman approaching middle age
中石器時代[ちゅうせっきじだい, chuusekkijidai] (n) Mesolithic age; Middle Stone Age
五十知命[ごじゅうちめい, gojuuchimei] (exp) At age fifty, one comes to know the will of Heaven. (Confucius)
五十路[いそじ, isoji] (n) age fifty; one's fifties
全盛時代[ぜんせいじだい, zenseijidai] (n) golden age
全盛期[ぜんせいき, zenseiki] (n) heyday; golden age
八十路[やそじ, yasoji] (n) age eighty; one's eighties
六十路[むそじ, musoji] (n) age sixty; one's sixties
冠者[かじゃ;かんじゃ, kaja ; kanja] (n) young person; young servant; young man come of age (at 16)
初老[しょろう, shorou] (n,adj-no) past middle-aged; aging; ageing; elderly; age 40; (P)
前世界[ぜんせかい, zensekai] (n) prehistoric age
原子力時代[げんしりょくじだい, genshiryokujidai] (n) atomic age
原子時代[げんしじだい, genshijidai] (n) atomic age
合意年齢[ごういねんれい, gouinenrei] (n) age of consent
四十肩[しじゅうかた, shijuukata] (n) shoulder pain (at about age forty)
四十路[よそじ, yosoji] (n) age forty; one's forties
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30)
大年増[おおどしま, oodoshima] (n) woman well past her prime; matron well-advanced in age
大航海時代[だいこうかいじだい, daikoukaijidai] (n) Age of Discovery; Age of Exploration
学齢児童[がくれいじどう, gakureijidou] (n) children of school age
定年制度[ていねんせいど, teinenseido] (n) (See 定年制) mandatory retirement age (system)
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
アクティブサーバページズ[あくていぶさーばぺーじず, akuteibusa-bape-jizu] ActiveServerPages
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data)
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
イエローページ[いえろーぺーじ, iero-pe-ji] yellow page
イメージ[いめーじ, ime-ji] image
イメージサイズ[いめーじさいず, ime-jisaizu] image size
イメージセッター[いめーじせったー, ime-jisetta-] imagesetter
イメージデータ[いめーじでーた, ime-jide-ta] image data
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
エージェント[えーじえんと, e-jiento] agent
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role
エージント[えーじんと, e-jinto] agent
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage
カードケージ[かーどけーじ, ka-doke-ji] card cage
カスケード式けた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area
ガベジ[がべじ, gabeji] garbage
ガベジコレクション[がべじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp)
カラーイメージ[からーいめーじ, kara-ime-ji] color image
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return
グリフ像[ぐりふぞう, gurifuzou] glyph image
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs)
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit
コードページ[こーどぺーじ, ko-dope-ji] code page
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
下げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
励ます[はげます, hagemasu] Thai: ปลอบใจ English: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] Thai: เชียร์ English: to cheer
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดครวญ English: to lament
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหายใจ English: to sigh
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
挙げる[あげる, ageru] Thai: ยกตัวอย่าง English: to raise
挙げる[あげる, ageru] Thai: ชักว่าว English: to fly
揚げる[あげる, ageru] Thai: ชักขึ้น English: to lift
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
日本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
曲げる[まげる, mageru] Thai: ดัดให้งอ English: to bend
曲げる[まげる, mageru] Thai: ทำให้โก่ง English: to crook
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village
村人[むらびと, murabito] Thai: ชาวบ้าน English: villager
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
結婚[けっこん, kekkon] Thai: การแต่งงาน English: marriage (vs)
見上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
見上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
言語[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management

age ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุ[n.] (āyu) EN: age FR: âge [m]
อายุ[v.] (āyu) EN: be aged FR: être âgé de
อายุอานาม[n. exp.] (āyu ā nām) EN: age FR:
อายุอานาม[adj.] (āyu ā nām) EN: aged ; with an age of FR:
อายุเฉลี่ย[n. exp.] (āyu chalīa) EN: average age FR:
อายุโดยประมาณ[n. exp.] (āyu dōi pra) EN: approximative age FR: âge approximatif [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
อายุเกิน 60 ปี[X] (āyu koēn ho) EN: FR: âgé de plus de 60 ans
อายุไม่เกิน 60 ปี[X] (āyu mai koē) EN: FR: âgé de moins de 60 ans
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
อายุอ่อนกว่า … ปี[X] (āyu øn kwā ) EN: FR: plus jeune de … ans ; âgé de … ans de moins
อายุประมาณ 50 ปี[X] (āyu pramān ) EN: be about fifty FR: âgé d'environ 50 ans
อายุสั้น [adj.] (āyu san) EN: short-lived ; dead at an early age FR:
อายุต่ำกว่า 18 ปี = อายุต่ำกว่าสิบแปดปี[xp] (āyu tam kwā) EN: under eighteen years of age ; under 18 years of age FR: âgé de moinsde 18 ans
อายุทางธรณีวิทยา[n. exp.] (āyu thāng t) EN: FR: âge géologique [m]
อายุเท่ากัน[X] (āyu thao ka) EN: be the same age FR: être du même âge
อายุเท่าไร[xp] (āyu thaorai) EN: What age? ; How old? FR: Quel âge ?
อายุเท่าไรก็ได้[xp] (āyu thaorai) EN: age is no object FR: l'âge est sans importance
อายุ ถึง ปี (อายุ ... ถึง ... ปี)[xp] (āyu ... the) EN: aged ... to ... years FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
อายุยี่สิบปี = อายุ 20 ปี[v. exp.] (āyu yīsip p) EN: aged 20 FR: âgé de 20 ans
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiph) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris FR: acquérir sa majorité
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old FR:
ไชยเภท[n.] (chaiyaphēt) EN: FR: enfant âgé de plus d'un mois [m]
ชันษา[n.] (channasā) EN: age FR:
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
ชนมพรรษา[n.] (chonmaphans) EN: age (of a royal personage) FR:
ชนมายุ[n.] (chonnamāyu) EN: age (of a royal personage) FR:
ช่วงอายุ [n. exp.] (chūang āyu) EN: lifespan ; span of age ; lifetime FR:
ช่วงปัจจุบัน[n. exp.] (chūang patj) EN: present age FR:
เด็กทารก[n.] (dek thārok) EN: infant FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
แก่ลง[v. exp.] (kaē long) EN: age FR: vieillir ; prendre de la bouteille (fam.)
กาลสมัย[n.] (kālasamai) EN: age FR: époque [f] ; période [f]
กลียุค[n.] (kalīyuk) EN: Kali Yuga ; dark age ; age of decadence ; upheaval ; havoc ; turbulent days ; calamitous age ; wild times ; the age of havoc FR:
การจำแนกความแตกต่างด้านอายุ[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: age discrimination FR:
เข้าแว่น[v.] (khaowaen) EN: reach an age where spectacles are necessary ; be time to wear glasses FR:
ข้อจำกัดทางอายุ [n. exp.] (khøjamkat t) EN: age limit FR:
คราว[n.] (khrāo) EN: age ; generation FR: âge [m] ; génération [f]
ครบบวช[v. exp.] (khrop būat) EN: be of age to enter the monkhood FR:

age ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersgruppe {f}age group; age bracket
Atomzeitalter {n}atomic age
Durchschnittsalter {n}average age
Flegelalter {n}awkward age
Bronzezeit {f} [hist.] | mittlere BronzezeitBronze Age | middle Bronze Age
Kupferzeit {f} [hist.]Copper Age
Frühbronzezeit {f} [hist.]early bronze age
Hallstattzeit {f} [hist.]Hallstatt era; Hallstatt age
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age
Jugendalter {n}young age
Spätbronzezeit {f} [hist.]late Bronze Age
Mesolithikum; Mittelsteinzeit {f} [hist.]mesolithic; middle stone age
Mindestalter {n}minimum age
Rentner {m}old age pensioner
Pensionierungsalter {n}retirement age
Pensionsalter {n}pension age
Vorschulalter {n}preschool age
Altersnachweis {m}proof of age
Rentenalter {n}retirement age
Römerzeit {f} [hist.]Roman Age
Spielalter {m}playing age
Steinzeit {f} [hist.]Stone Age
Alterserscheinung {f}symptom (sign) of old age
Abbau {m}; Demontage
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Leibschmerzen {pl}; Magenschmerzen
Ablehnung {f}; Absage
Ableitstrom {m}leakage current; leakance current
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Begleitmeldung {f}accompanying message
Buchungsgebühr {f}account management fee
Anklage {f} | Anklagen
Bestätigungsmeldung {f}acknowledgement message; acknowledgment message
Anschaffungsvorschlag {m} / Anfrage (Bibliothek)acquisition request
Einstandspreis {m}; Lagereinstandspreis
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Anbaubeschränkung {f}acreage restriction
Sabotageakt {m}act of sabotage
Eigentumsklage {f}; Besitzstörungsklage
Wirkstoff {m}active agent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า age
Back to top