ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

current

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *current*, -current-

current ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
current (n.) กระแสเงิน
current (n.) กระแสน้ำ See also: กระแสลม Syn. flow
current (adj.) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน See also: ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ Syn. modern
current (n.) แนวโน้ม Syn. tendency
current (adj.) เป็นที่ยอมรับ
current (n.) อัตราการไหลของกระแสไฟ
current account (n.) บัญชีเดินสะพัด
currently (adv.) ในปัจจุบัน Syn. presently
English-Thai: HOPE Dictionary
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
current accountn. บัญชีกระแสรายวัน
current assetsn. ทรัพย์สินที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
current directoryสารบบปัจจุบัน สารบบที่กำลังใช้อยู่ หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
currentlyadv. ปัจจุบัน,ในเวลานี้, Syn. presently
English-Thai: Nontri Dictionary
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
current decayการเสื่อมกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currentกระแส,วงจร [การแพทย์]
Current Account บัญชีเดินสะพัด บัญชีการชำระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนที่เป็นสินค้าได้แก่ สินค้าออก และสินค้าเข้า ส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นการบริการ อันได้แก่ รายการต่างๆ ทางด้านการค้าบริการ เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง เป็นต้น บัญชีเดินสะพัดเป็นส่วนสำคัญของบัญชีดุลการชำระเงิน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้ายน้ำ (n.) last stages of a current or tide Syn. ท้ายเขื่อน
ท้ายเขื่อน (n.) last stages of a current or tide Syn. ท้ายน้ำ
เรี่ยว (n.) the strong current of water (as rivers)
กระแส (n.) current See also: stream of water, tide, flow Syn. กระแสน้ำ, สายน้ำ
กระแสน้ำ (n.) current See also: tide, stream, course, flow Syn. สายน้ำ
สายน้ำ (n.) current See also: stream, tide, undertow, course
อุทกธาร (n.) current See also: tide, flow Syn. อุทุกธาร, สายน้ำ, ท่อน้ำ
อุทุกธาร (n.) current See also: tide, flow Syn. สายน้ำ, ท่อน้ำ
กระแสรายวัน (n.) current account Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด
บัญชีเดินสะพัด (n.) current account Syn. บัญชีกระแสรายวัน
ฝากเผื่อเรียก (n.) current deposit
AC (n.) กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current) See also: กระแสสลับ
กระแสตรง (n.) direct current See also: D.C., direct flow Syn. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง Ops. ไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสสลับ (n.) alternating current See also: A.C., a.c., AC, ac Syn. ไฟฟ้ากระแสสลับ Ops. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง
กระแสไฟ (n.) electric current See also: electricity Syn. กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟตรง (n.) direct current See also: D.C., direct flow Syn. ไฟฟ้ากระแสตรง Ops. ไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสไฟฟ้า (n.) electric current See also: electricity, current Syn. กระแสไฟ, ไฟฟ้า
คลื่นใต้น้ำ (n.) undercurrent
ควบกัน (adv.) concurrently See also: together, at the same time Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน
ควบคู่กัน (adv.) concurrently See also: together, at the same time Syn. พร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No current runs through the wires.ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านลวดหนามนี้อีกแล้ว
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง
I'm convinced that the current spread of belief in magic and the occult...ผมเชื่อว่าปัจจุบัน ความเชื่อเรื่อง เวทมนตร์และไสยศาสตร์...
There are 25 references in the current encyclopedia.มี 25 อ้างอิง ในสารานุกรมปัจจุบัน
Ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง
That's Chong Li, the current champ.นั่นเป็นช่องลี่แชมป์ปัจจุบัน
I assume that you're out of touch with the current states of the war.ผมว่าคุณอาจไม่ได้ติดตามNข่าวสถานการณ์สงครามนี้สักเท่าไร
We have all the latest videocassettes, the current magazines.เรามีวีดีโอชุดล่าสุด และหนังสือ
Divorced twice. Current wife's Justine.หย่า 2 หน เมียปัจจุบันชื่อจัสตีน
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง
We will discuss current events.เราจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่กำลังเกิด อยู่ในขณะนี้

current ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交变电流[jiāo biàn diàn liú, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 交变电流 / 交變電流] alternating current (elec.); also written 交流
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 变价 / 變價] appraise at the current rate
不识时务[bù shí shí wù, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ˋ, 不识时务 / 不識時務] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
不识时变[bù shí shí biàn, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄕˊ ㄅㄧㄢˋ, 不识时变 / 不識時變] to show no understanding of the times (成语 saw); cannot adapt to current circumstances; not amenable to reason
识时务者为俊杰[shí shí wù zhě wèi jùn jié, ㄕˊ ㄕˊ ˋ ㄓㄜˇ ㄨㄟˋ ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 识时务者为俊杰 / 識時務者為俊傑] Only an outstanding talent can recognize current trends (成语 saw). A wise man submits to circumstances.
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, 圣上 / 聖上] courtier's or minister's form of address for the current Emperor
国情[guó qíng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˊ, 国情 / 國情] current state of a country; national conditions; (US) State of the Union
居住地[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 居住地] current address; place of residence
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时事 / 時事] current trends; the present situation; how things are going
流动负债[liú dòng fù zhài, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, 流动负债 / 流動負債] current liability
流动资产[liú dòng zī chǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, 流动资产 / 流動資產] current asset
现实情况[xiàn shí qíng kuàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, 现实情况 / 現實情況] current state; current situation
现年[xiàn nián, ㄒㄧㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, 现年 / 現年] current age
单向电流[dān xiàng diàn liú, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 单向电流 / 單向電流] direct current (elec.); also written 直流
年内[nián nèi, ㄋㄧㄢˊ ㄋㄟˋ, 年内 / 年內] during the current year
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 交流] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.)
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, 人妖] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang
行情[háng qíng, ㄏㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 行情] market price; quotation of market price; the current market situation
官场现形记[guān chǎng xiàn xíng jì, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ, 官场现形记 / 官場現形記] Observations on the current state of officialdom, late Qing novel of denunciation by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉
借题发挥[jiè tí fā huī, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˊ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, 借题发挥 / 借題發揮] to use the current topic to put over one's own ideas
整流器[zhěng liú qì, ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 整流器] rectifier (transforming alternating electric current to direct current)
圣人[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ, 圣人 / 聖人] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor
本年度[běn nián dù, ㄅㄣˇ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 本年度] this year; the current year
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
国号[guó hào, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 国号 / 國號] title of current dynasty (as the name of China), such as Tang or Ming; name of a country (such as People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 or Republic of China 中華民國|中华民国)
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, 伏安] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits)
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, 全身] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ──
逆水[nì shuǐ, ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ, 逆水] against the current; upstream
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
交流电[jiāo liú diàn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, 交流电 / 交流電] alternating current
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
目前[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, 目前] at the present time; currently
漂流[piāo liú, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 漂流] carried by the current
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 漷] clashing of two currents
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ, 传本 / 傳本] edition (of a book) currently in circulation
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
本届[běn jiè, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄝˋ, 本届 / 本屆] current; this year

current ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カレント[, karento] (n) current
カレントイングリッシュ[, karentoingurisshu] (n) current English
カレントディレクトリ[, karentodeirekutori] (n) {comp} current directory
カレントトピックス[, karentotopikkusu] (n) current topics
カレントドライブ[, karentodoraibu] (n) {comp} current drive
カレントトランザクション[, karentotoranzakushon] (n) {comp} current transaction
カレントドレイン[, karentodorein] (n) {comp} current drain
カレントニュース[, karentonyu-su] (n) current news
カレントプライス[, karentopuraisu] (n) current price
カレントループ[, karentoru-pu] (n) {comp} current loop; current-loop
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] (n) {comp} current volume pointer
三相交流[さんそうこうりゅう, sansoukouryuu] (n) three-phase alternating current
下降気流[かこうきりゅう, kakoukiryuu] (n) (See ダウンバースト) downward air current
主流[しゅりゅう, shuryuu] (n,adj-no) (1) mainline; mainstream; (2) main current (stream); (P)
京形[きょうがた, kyougata] (n) style current in the capital
励磁電流[れいじでんりゅう, reijidenryuu] (n) excitation current
変位電流[へんいでんりゅう, hen'idenryuu] (n) displacement current
市価[しか, shika] (n) market price; current price
弱電[じゃくでん, jakuden] (n) weak electric current
弱電線[じゃくでんせん, jakudensen] (n) weak electrical current line (e.g. intercom)
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account
当期純利益[とうきじゅんりえき, toukijunrieki] (n) current net income; net income for the year; current net earnings; current net profit; current term net income; current term net profit; net profit for the year
掲題の件[けいだいのけん, keidainoken] (n) (See 例の件) (formal) topic at hand; current topic
新刊書誌[しんかんしょし, shinkanshoshi] (n) current bibliography
新藁[しんわら, shinwara] (n) (1) new straw; straw from the current year; (2) rice seedlings boiled and dried and then tied into a woman's hair to chase evil spirits away
時評[じひょう, jihyou] (n) commentary on current events
流動資産[りゅうどうしさん, ryuudoushisan] (n) current assets
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] (n) {comp} leakage current
現代英語[げんだいえいご, gendaieigo] (n) current (present-day) English
現有勢力[げんゆうせいりょく, genyuuseiryoku] (n) effective strength; current strength
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] (n) {comp} current link set
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)
経常収支[けいじょうしゅうし, keijoushuushi] (n) current account balance
経常黒字[けいじょうくろじ, keijoukuroji] (n) current account surplus
[はん, han] (n,n-suf) fiefdom; domain (precursor to current prefectures); (P)
近況[きんきょう, kinkyou] (n) recent state; present state; present condition; current status; current circumstances; (P)
逆潮[ぎゃくちょう;さかしお, gyakuchou ; sakashio] (n) weather tide; adverse current
通電[つうでん, tsuuden] (n,vs) the passage of electric current
通電焼結法[つうでんしょうけつほう, tsuudenshouketsuhou] (n) electric current sintering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カレント[かれんと, karento] current
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC)
新刊書誌[しんかんしょし, shinkanshoshi] current bibliography
漏れ電流[もれでんりゅう, moredenryuu] leakage current
現付番[げんふばん, genfuban] current rank
現位置[げんいち, gen'ichi] current position
現割付け位置[げんわりつけいち, genwaritsukeichi] current layout position
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation
現在レコード[げんざいレコード, genzai reko-do] current record
現在値[げんざいち, genzaichi] current value
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions
現在行番号[げんざいぎょうばんごう, genzaigyoubangou] current line number
現属性[げんぞくせい, genzokusei] current attribute
現行の作業ディレクトリ[げんこうのさぎょうディレクトリ, genkounosagyou deirekutori] current working directory
現要素[げんようそ, genyouso] current element
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set
電流[でんりゅう, denryuu] electric current
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access
並行[へいこう, heikou] concurrent
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

current ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (attrāsūan n) EN: current ratio FR:
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēn) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī kras) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiw) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
เดินสะพัด[v.] (doēnsaphat) EN: circulate ; be current FR:
เดินสะพัด[adj.] (doēnsaphat) EN: current FR:
ดุลบัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (dun banchī ) EN: balance on current account ; current account FR:
ดุลเงินโอนและบริจาค[n. exp.] (dun ngoen ō) EN: current transfers FR:
แฟ้มปัจจุบัน[n. exp.] (faēm patjub) EN: current file FR:
ไฟฟ้า[n.] (faifā) EN: electricity ; electric current FR: électricité [f] ; courant électrique [m] ; courant [m]
ไฟฟ้ากระแส[n.] (faifākrasaē) EN: electric current FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระแสสลับ[n. exp.] (faifākrasaē) EN: alternating current ; A.C. FR: courant alternatif [m]
ไฟฟ้ากระแสตรง[n. exp.] (faifākrasaē) EN: direct current ; D.C. FR: courant continu [m]
ไฟสลับ[n. exp.] (fai salap) EN: alternating current FR: courant alternatif [m]
หัวข้อปัจจุบัน[n. exp.] (hūakhø patj) EN: current topics FR:
หัวข้อปัจจุบันทาง...[n. exp.] (hūakhø patj) EN: current topics in … FR:
ข่าวบ้านเมือง[n. exp.] (khāo bānmeū) EN: current affairs FR:
ข้าวใหม่[n. exp.] (khāo mai) EN: rice grown in the current season (or year) FR:
กระแส[n.] (krasaē) EN: current ; stream ; flow ; tide FR: courant [m] ; cours [m] ; flux [m]
กระแสไฟ[n. exp.] (krasaē fai) EN: electric current FR: courant électrique [m]
กระแสไฟฟ้า[n. exp.] (krasaē faif) EN: electric current ; electricity ; current FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ[n. exp.] (krasaē faif) EN: induced current FR: courant induit [m]
กระแสการพาแบบธรรมชาติ[n. exp.] (krasaē kān ) EN: natural convection current FR:
กระแสลม[n.] (krasaēlom) EN: wind ; airstream ; wind current ; air current ; airflow FR: courant d'air [m] ; courant [m]
กระแสน้ำ[n. exp.] (krasaēnām) EN: current ; tide ; stream ; course ; flow FR: courant d'eau [m] ; débit d'eau [m] ; courant marin [m] ; flux [m] ; courant [m]
กระแสน้ำขุ่น[n. exp.] (krasaēnām k) EN: turbidity current FR:
กระแสรายวัน[n.] (krasaērāiwa) EN: current account ; A/C FR: compte courant [m]
กระแสสลับ[n.] (krasaēsalap) EN: alternating current (AC, ac) ; AC = ac (alternating current) FR: courant alternatif [m]
กระแสตรง[n.] (krasaētrong) EN: direct current (DC) ; DC (direct current) ; direct flow FR:
มูลค่าปัจจุบัน[n. exp.] (mūnkhā patj) EN: current value ; present value (PV) FR:
ในปัจจุบัน[adj.] (nai patjuba) EN: current ; today FR: actuel ; présent
เงินฝากรายวัน[n. exp.] (ngoenfāk rā) EN: current deposit FR:
เงินหมุนเวียน[n. exp.] (ngoen munwī) EN: current money ; money in circulation ; circulating fund ; working capital FR: fonds de roulement [m]
เงินโอนและบริจาค[n. exp.] (ngoen ōn la) EN: current transfers FR:
หนี้สินหมุนเวียน[n. exp.] (nīsin munwī) EN: current liabilities FR:
ปัจจุบัน[adj.] (patjuban) EN: present ; current ; modern FR: présent ; actuel ; moderne
พัดพาไปตามน้ำ[v. exp.] (phat phā pa) EN: pull away by a strong current FR: emporter par le courant
ราคาต้นทุนในปัจจุบัน[n. exp.] (rākhā tonth) EN: current cost FR:
สายน้ำ[n. exp.] (sāi nām) EN: current ; stream ; tide ; undertow ; course FR:
สายธาร[n. exp.] (sāi thān) EN: stream ; flow ; current ; water course FR:

current ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableitstrom {m}leakage current; leakance current
Wechselstrom {m}alternating current (AC, A.C.)
Wechselstromgenerator {m}alternating current generator
Wechselstrommaschine {f}alternating current machine
Wechselstrommotor {m}alternating current motor
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Anodenzündstrom {m}anode trigger current
Scheinstrom {m}apparent current
Ankerstrom {m} [electr.]armature current
Sohlströmung {f}bottom current
Erregerstrom {m}exciting current
Strombelastbarkeit {f}current carrying capacity; current load rating
Reststrom {m}cutoff current
Dichteströmung {f}density current
Gleichstrom {m} [electr.]direct current (DC, D.C.)
Erdstrom {m}earth current
Wirbelstrom {m}eddy current
Elektronenstrom {m}electron current
Passatströmung {f}equatorial current
Überstrom {m} [electr.]excess current
Heizstrom {m}filament current
Girokonto {n}C/A : current account
Starkstrom {m}heavy current
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering
Löcherstrom {m} (Halbl.)hole current
Blindstrom {m} [electr.]idle current
Blitzstromableiter {m}lightning stroke current arrester
Mikrostrom {m}micro current
Mehrphasenstrom {m}multi phase current
Nenngleichstrom {m}nominal direct current
Meeresströmung {f}ocean current
Basisspitzenstrom {m}peak current
Propellermessflügel {m}propeller-type current meter
Ruhestrom {m} [electr.]closed-circuit current; closed current; quiescent current
Aktualität {f}relevance to the current situation
Drehstrom {m} [electr.]rotary current
Schwachstrom {m}low-voltage current; weak current
Kurzschlussstrom {m} [electr.]short circuit current
Einphasenwechselstrom {m} [electr.]single phase alternating current
Starkstrom {m}high voltage current

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า current
Back to top