ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overdate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overdate*, -overdate-

overdate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overdate (vt.) ลงวันที่ช้ากว่าวันจริง Syn. date after

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overdate
Back to top