ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escort*, -escort-

escort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escort (n.) การคุ้มครอง Syn. protection
escort (n.) คนที่ไปเป็นเพื่อน See also: คนคุ้มครอง Syn. attendant, bodyguard, guard, chaperon
escort (vt.) คุ้มกัน See also: ปกป้อง, คุ้มครอง Syn. guard, protect
escort from (phrv.) คุ้มกันให้พ้นจาก See also: กีดกันจาก
escort to (phrv.) ป้องกันให้เพื่อ See also: คุ้มกันเพื่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
escort(เอส'คอร์ทฺ) n. ผู้ที่ไปเป็นเพื่อน,ผู้คุ้มกัน,พี่เลี้ยง,หน่วยคุ้มกัน,เรือคุ้มกันขบวนเรือ,เครื่องบินคุ้มกันขบวนเรือ. vt. (เอสคอร์ท') ไปเป็นเพื่อน,คุ้มกัน,พิทักษ์,เป็นพี่เลี้ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel, where every ship in my armada waits to accompany us on our honeymoon.พรุ่งนี้เช้าคนของเจ้าจะคุ้มกันพวกเราไปยังท่าเรือฟลอริน ที่ซึ่งเรือทุกลำในกองทัพเรือของข้า คอยอยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการฮันนีมูนของเรา
From now on, security is gonna escort you to that Stone-Age van of yours every night.จากนี้ไปการรักษาความปลอดภัยจะพาคุณ ... ... เพื่อที่รถตู้หินอายุของคุณทุกคืน
Rachel, I understand it's my honor to escort you on stage.ผมไต้รับเกียรติให้ควงคุณขึ้นเวที
All communication from the escort has terminated.ขาดการติดต่อจากยานคุ้มกัน
Our guides have strict orders to escort us... to the Indian border some 40 kilometers away... and to shoot us if we attempt escape.ผู้นำทางมีคำสั่งชัดเจนว่า ให้พาพวกเรา... ไปให้ถึงชายแดนอินเดีย ที่อยู่ห่างออกไป 40 กิโลกว่าๆ และถ้าเราพยายามหนี ก็ให้ยิงได้เลย
Rose, may I escort you to the cabin?จะให้พากลับไปที่ห้องมั้ย
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.
And that when I died she was going to escort me to Heaven.และ เมื่อชั้นตาย เธอจะพาชั้นไปสวรรค์ด้วย
You wanted me to have an escort for that Maddox literacy thing on Monday night.You wanted me to have an escort... ...for that Maddox literacy thing on Monday night.
Are you here to escort me to the stockade, captain?คุณมาพาผมไปเข้าห้องขังใช่ไหม?
I'II escort Mrs... ShackdIe...funt to the elevator. gentlemen.ผมไปส่งคุณนายแช็คเดิล ฟันท์ ที่ลิฟต์ดีกว่า ไปก่อนนะ
Please escort our guests downstairs.ให้คนของนายลงไปรอข้างล่างเถอะ

escort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
槛车[jiàn chē, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄜ, 槛车 / 檻車] cart with cage, used to escort prisoner
保驾[bǎo jià, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚˋ, 保驾 / 保駕] escort the Emperor
[biāo, ㄅㄧㄠ, 镳 / 鑣] darts; escort; horsebit
[yìng, ˋ, 媵] maid escorting bride to new home

escort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort
エスコートガール[, esuko-toga-ru] (n) escort girl
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
警衛[けいえい, keiei] (n,vs) guard; patrol; escort
護送[ごそう, gosou] (n,vs) escort (e.g. under guard); convoy; (P)
送り届ける[おくりとどける, okuritodokeru] (v1,vt) to send to; to deliver; to escort (a person) home
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)
エスコート[, esuko-to] (n,vs) escort; (P)
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P)
見送り[みおくり, miokuri] (n) seeing one off; farewell; escort; (P)
警護[けいご, keigo] (n,vs) bodyguard; escort; (P)
護衛[ごえい, goei] (n,vs) guard; convoy; escort; (P)
送り狼[おくりおおかみ, okuriookami] (n) "gentleman" who escorts a woman home, only to make a pass at her

escort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: protéger
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: escort FR:
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ส่ง[v.] (song) EN: accompany ; escort ; lift ; see off FR: accompagner ; déposer (qqn) ; raccompagner ; reconduire
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter FR: garder ; surveiller ; escorter

escort ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleitflugzeug {n} [mil.]aerial escort

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escort
Back to top