ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

epoch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *epoch*, -epoch-

epoch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
epoch (n.) ช่วงเวลาสำคัญในอดีต See also: ช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์
epoch-making (adj.) ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก Syn. earthshaking, eventful, world-shaking
epochal (adv.) เกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ (คำทางการ)
epochal (adj.) ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก Syn. momentous, significant
English-Thai: HOPE Dictionary
epoch(อี'พอค,เอพ'เพิค) n. ยุค,สมัย,ศักราช,เหตุการณ์,กรณี, Syn. age
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.
English-Thai: Nontri Dictionary
epoch(n) ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
epochสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epoch, Eoceneสมัยอีโอซีน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหายุค (n.) four great epochs See also: great era
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the epoch of the big discoveries, the sea did not dye limits, the resources were inexhaustible.ในยุคสมัยแห่งการสำรวจ ทะเลไม่มีอาณาเขต ทรัพยากรมีอย่างล้นเหลือ
Eocene epoch, looked like a crocodile.ยุคencene ในอดีต/Nเหมือนจระเข้_BAR_
Surely it's better than walking around, swallowing epochs of pain.แน่นอนว่ามันดีกว่าเดินไปรอบๆ และทนรับความเจ็บปวดนี่
The moon is a souvenir of that violent epoch.ดวงจันทร์เป็นของที่ระลึก ของยุคที่มีความรุนแรง
This new corridor has no name above the entrance to designate its epoch, and we don't yet know which failed species will be memorialized within its walls.ทางเดินใหม่นี้มีชื่อ เหนือประตูทางเข้าไม่ การกำหนดยุค และเรายังไม่ทราบ ที่ล้มเหลวสายพันธุ์ที่จะได้รับการ จดบันทึกภายในกำแพง

epoch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, 曙] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4
大纪元[Dà Jì yuán, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 大纪元 / 大紀元] Epoch Times, US newspaper
大纪元时报[Dà Jì yuán shí bào, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ, 大纪元时报 / 大紀元時報] Epoch Times, US newspaper
渐新世[Jiàn xīn shì, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, 渐新世 / 漸新世] Oligocene (geological epoch from 34m-24m years ago)
古新世[Gǔ xīn shì, ㄍㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄕˋ, 古新世] Palaeocene (geological epoch from 65m-55m years ago)
时代[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, 时代 / 時代] age; era; epoch; period
划时代[huà shí dài, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 划时代 / 劃時代] epoch-marking
冰期[bīng qī, ㄅㄧㄥ ㄑㄧ, 冰期] glacial epoch; ice age

epoch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (ctr) (1) counter for generations; (n,n-suf) (2) (geological) epoch
完新世[かんしんせい, kanshinsei] (n) Holocene epoch
暁新世[ぎょうしんせい, gyoushinsei] (n) Paleocene epoch
沖積世[ちゅうせきせい, chuusekisei] (n) (See 完新世) alluvial epoch (i.e. the Holocene epoch)
洪積[こうせき, kouseki] (n) diluvial epoch (geol.)
洪積世[こうせきせい, kousekisei] (n) diluvial epoch
画期(P);劃期[かっき, kakki] (n) ground-breaking; epoch (making); (P)
エポック[, epokku] (n) epoch; (P)
エポックメーキング;エポックメイキング[, epokkume-kingu ; epokkumeikingu] (adj-na) epoch-making
ネポチズム;ネポティズム[, nepochizumu ; nepoteizumu] (n) nepotism
劃時代的[かくじだいてき, kakujidaiteki] (adj-na,n) epoch-making
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making
時代[じだい, jidai] (n-t,n) (1) period; epoch; era; age; (2) the times; those days; (3) oldness; ancientness; antiquity; (4) (abbr) (See 時代物) antique; period piece; (P)
氷河期[ひょうがき, hyougaki] (n) glacial period; glacial epoch; glacial era; ice age
画世的[かくせいてき, kakuseiteki] (adj-na) epoch-making
画期的(P);劃期的[かっきてき, kakkiteki] (adj-na) ground-breaking; epoch-making; (P)
間氷期[かんぴょうき, kanpyouki] (n) interglacial period (epoch); interglacial
Japanese-English: COMDICT Dictionary
基準時点[きじゅんじてん, kijunjiten] Epoch
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch

epoch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
มหายุค[n.] (mahayuk) EN: eon ; great epoch FR: époque [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]

epoch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Epoche {f} | Epochen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า epoch
Back to top