ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overawe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overawe*, -overawe-

overawe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overawe (vt.) ขู่ Syn. intimidate
English-Thai: HOPE Dictionary
overawe(โอเวอะออ') vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ

overawe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt
気を呑まれる;気をのまれる[きをのまれる, kiwonomareru] (exp,v1) to be overwhelmed; to be overawed
気合い負け[きあいまけ, kiaimake] (n) being overawed
気圧される;気押される;気おされる[けおされる, keosareru] (v1,vi) to be overawed; to be overpowered; to lose the mental battle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overawe
Back to top