ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

morosely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *morosely*, -morosely-

morosely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
morosely (adv.) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว Syn. sadly, silently

morosely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า morosely
Back to top