ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roar*, -roar-

roar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roar (vi.) คำราม See also: แผดเสียง Syn. bawl, bellow
roar (vi.) หัวเราะลั่น Syn. laugh heartily
roar (vi.) ส่งเสียงครึกโครม See also: ทำเสียงอึกทึก
roar (n.) การแผดเสียง See also: การกู่ร้อง, การส่งเสียงตะโกน Syn. ontery, yell
roar (n.) การหัวเราะลั่น Syn. guffaw
roar (n.) เสียงคำราม Syn. bawl
roar (n.) เสียงครึกโครม See also: เสียงโครมครืน
roar at (phrv.) ตะโกนใส่ Syn. shout at
roar down (phrv.) ตะโกนใส่ Syn. shout down
roar out (phrv.) ส่งเสียงดัง See also: ตะโกน Syn. call out, shout out
roarer (n.) ผู้แผดเสียงหัวเราะ See also: ผู้ส่งเสียงดังลั่น
roaring (n.) ซึ่งส่งเสียงดังลั่น Syn. sounding, plangent, stormy
English-Thai: HOPE Dictionary
roar(รอร์) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) คำราม,แผดเสียงดัง,ร้องเสียงดังก้อง,หัวเราะลั่น,ส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครม, Syn. bawl,yell
roaring(รอ'ริง) n. เสียงคำราม,การแผดเสียงคำราม,เสียงสนั่น,เสียงอึกทึกครึกโครม adj. ซึ่งแผดเสียงดัง,ดังสนั่น,อึกทึกครึกโครม, (ไฟ) ลุกฮือ,เดือดพล่าน adv. มาก,ยิ่ง,เต็มที่, Syn. bellowing,booming
English-Thai: Nontri Dictionary
roar(n) เสียงคำราม,เสียงกึกก้อง,เสียงอึกทึกครึกโครม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตะเบ็ง (n.) roar See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง
การเปล่งเสียง (n.) roar See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling Syn. การร้อง, การตะโกน, การตะเบ็ง
การแผดเสียง (n.) roar See also: snarl, bluster, scream, shriek, shout, howl, yowl, squall, bawling, yelling Syn. การร้อง, การตะโกน, การเปล่งเสียง, การตะเบ็ง
เสียงก้อง (n.) roar See also: loud sound, loud voice, clamor, bellow Syn. เสียงกังวาน
เสียงคำราม (n.) roar See also: long loud deep sounds
แผด (v.) roar See also: thunder, snarl, bluster, yell, bellow, shout, scream, trumpet, blaze Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน Ops. กระซิบ
แผด (v.) roar See also: cry, yell Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน Ops. กระซิบ
แผดเสียง (v.) roar See also: cry, yell Syn. ตะโกน Ops. กระซิบ
กราวเกรียว (v.) uproariously Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว Ops. เงียบ, สงบ
กริว (v.) uproariously Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว Ops. เงียบ, สงบ
ดังระงม (v.) be uproarious See also: be noisy, be tumultuous Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่
ตลกโปกฮา (adj.) uproarious See also: clownish, tumultuous
มึงวาพาโวย (v.) make an uproar See also: speak clamorously (/noisily), brawl, row, shoot the bull Syn. เอะอะ, โวยวาย
เซ็งแซ่ (v.) be uproarious See also: be noisy, be tumultuous Syn. อื้ออึง
เสียงกัมปนาท (n.) uproar See also: loud voice/sound/noise Syn. เสียงอึกทึก
เสียงกึกก้อง (n.) uproar See also: loud voice/sound/noise Syn. เสียงอึกทึก, เสียงกัมปนาท
เสียงอึกทึก (n.) uproar See also: loud voice/sound/noise Syn. เสียงกัมปนาท
โวยวาย (v.) make an uproar See also: speak clamorously (/noisily), brawl, row, shoot the bull Syn. เอะอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว...
Who knew the Lion's Roar really exists?ใครจะไปรู้ว่าวิชาสิงโตคำรามมันจะมีอยู่จริง
I didn't know the Lion's Roar could be done with a speaker!ไม่นึกเลยว่าราชสีห์คำราม บวกกับระฆังยักษ์จะได้ระบบเสียงดอลบี้
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )น่ากลัว มีเสียงแหลม ระดับสูงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้)
( chaotic roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้)
( eerie, high-pitched roar of sound approaching )(เสียงโกลาหล กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา)
It's seniours day, you know. I have to roar extra loud.เป็นวันที่หนักเลยล่ะ /ฉันต้องคำรามเสียงดังเป็นพิเศษ
The roar man, the roar!หัวเราะเข้าไป หัวเราปาย!
Imagine, the last thing you know on God's green earth is the roar of the kraken and the reeking odour of a thousand rotting corpses.สิ่งโสมมที่สุด ที่ไม่เคยได้พบเจอเลย.. บนพิภพเส็งเคร็งนี้ หากมันคำรามเมื่อใด..
His roar is long and loud.เป็นเกียรติเช่นกันที่เคยอยู่ เคียงข้างท่าน
The roar of the engine. It just, tickles me.ตอนเครื่องยนต์คำราม มันช่างจั๊กจี้
Though its waters roar and be troubled,ถึงแม้ว่าน้ำท่วม และ เป็นปัญหา

roar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péng, ㄆㄥˊ, 淜] roar of dashing waves
[hǒu, ㄏㄡˇ, 吼] roar (of a lion)
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 虓] roar of a tiger
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 哮] pant; roar; bark (of animals)
哄然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, 哄然] boisterous; uproarious
[xū, ㄒㄩ, 呴] breathe on; yawn; roar
[chāo, ㄔㄠ, 訬] clamor, uproar, annoyance
二苯氯胂[èr běn lǜ shēn, ㄦˋ ㄅㄣˇ ㄌㄩˋ ㄕㄣ, 二苯氯胂] diphenylchloroarsine
骚动[sāo dòng, ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, 骚动 / 騷動] disturbance; uproar
咆哮[páo xiāo, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠ, 咆哮] growl; roar
[háo, ㄏㄠˊ, 嗥] howl; bawl; to bark; roar
吼声[hǒu shēng, ㄏㄡˇ ㄕㄥ, 吼声 / 吼聲] roar
[háo, ㄏㄠˊ, 号 / 號] roar; cry
哗笑[huá xiào, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄠˋ, 哗笑 / 嘩笑] uproarious laughter

roar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise
爆音[ばくおん, bakuon] (n) (sound of an) explosion or detonation; roar (of a machine); (P)
雄叫び;雄たけび[おたけび;おさけび(雄叫び), otakebi ; osakebi ( osu sakebi )] (n) war cry; roar
アングロアラブ[, anguroarabu] (n) Anglo-Arab
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll
ソロアルバム[, soroarubamu] (n) solo album
フロアリング[, furoaringu] (n) flooring
フロアリングブロック[, furoaringuburokku] (n) flooring block
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P)
呵々大笑;呵呵大笑[かかたいしょう, kakataishou] (n,vs) laughing a ringing laugh; having a hearty laugh; roaring with laughter
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough
唸る(P);呻る[うなる, unaru] (v5r,vi) to groan; to moan; to roar; to howl; to growl; to hum; to buzz; to sough; (P)
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P)
心有る[こころある, kokoroaru] (adj-pn) thoughtful; considerate; sensible
怒号[どごう, dogou] (n,vs) angry roar; bellow; (P)
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling
沸き上がる;湧き上がる;湧き上る;わき上がる;沸き上る;涌き上る[わきあがる, wakiagaru] (v5r,vi) (1) (esp. 沸き上がる) to boil up; to come to the boil; to seethe; (2) to arise; to break out; (3) to get excited; to be in uproar
沸き返る[わきかえる, wakikaeru] (v5r,vi) (1) to boil up; to break out; to arise; to seethe; (2) to get excited; to be in uproar
波乱(P);波瀾[はらん, haran] (n,adj-no) troubles; ups and downs; stormy, uproarious (i.e. relationship); (P)
満場騒然[まんじょうそうぜん, manjousouzen] (adj-t,adv-to) the whole house (assembly, audience) being in uproar
獅子吼[ししく, shishiku] (n,vs) lion's roar; harangue
白蟻[しろあり, shiroari] (n) termite; white ant
白蟻擬;擬白蟻[しろありもどき;シロアリモドキ, shiroarimodoki ; shiroarimodoki] (n) (uk) web-spinner (any insect of order Embioptera, esp. family Oligotomidae)
袋蟻食[ふくろありくい;フクロアリクイ, fukuroarikui ; fukuroarikui] (n) (uk) numbat (Myrmecophaga tridactyla); banded anteater
轟く[とどろく, todoroku] (v5k,vi) (1) to roar; (2) to be well-known; to be famous; (3) to palpitate; to throb
騒ぎ[さわぎ, sawagi] (n,n-suf) uproar; disturbance; (P)
騒ぎ立てる;騒ぎたてる[さわぎたてる, sawagitateru] (v1,vi) to make a fuss (outcry, uproar)
騒然[そうぜん, souzen] (adj-t,adv-to) noisy; confused; uproarious; (P)
鳴き声(P);啼き声;啼声(io);鳴声(io)[なきごえ, nakigoe] (n,vs) (See 泣き声) cry (esp. animal); roar; chirp; tweet; bark; whine; meow; (P)

roar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเราะครืน[v. exp.] (hūarǿ khreū) EN: roar with laughter FR:
คำราม[v.] (khamrām) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster FR: grogner ; gronder
คำรน[v.] (khamron) EN: roar ; thunder ; peal FR:
ครรชิต[v.] (khanchit) EN: roar FR:
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; roar ; thunder ; roll ; boom FR:
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
เสียงคำราม[n. exp.] (sīeng khamr) EN: roar FR: rugissement [m] ; grondement [m]
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow FR: écho [m]
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl FR:
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
ดังก้อง[adj.] (dang kǿng) EN: resounding ; roaring FR:
กัมปนาท[n.] (kampanāt) EN: loud ; roaring ; thundering ; the sounds of tremor ; the sounds of earthquake FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:
กริว[adv.] (kriu) EN: uproariously FR:
มึงวาพาโวย[v.] (meungwāphāw) EN: make an uproar FR:
นิรโฆษ[n.] (nirakhōt) EN: uproar FR: vacarme [m]
เอิกเกริก[adv.] (oēkkaroēk) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding ; thunderous ; roaring FR: bruyant ; assourdissant
เซ็งแซ่[adj.] (sengsaē) EN: clamorous ; loud ; noisy ; uproarious FR: bruyant ; tumultueux
เซ็งแซ่[adv.] (sengsaē) EN: uproariously FR:
ตลกโปกฮา[adj.] (talokpōkhā) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous FR:

roar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard
Bombengeschäft {n}roaring trade
sternhagelvoll; sternhagelblau {adj}dead drunk; rolling drunk; roaring drunk; blotto
Erregtheit {f}uproariousness
tumultartig {adj}uproarious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roar
Back to top