ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheerily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheerily*, -cheerily-

cheerily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheerily (adv.) อย่างร่าเริง See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี Syn. happily Ops. sadly, morosely
English-Thai: HOPE Dictionary
cheerily(เชีย'ริลี) adv. ดีอกดีใจ,อย่างร่าเริง
English-Thai: Nontri Dictionary
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง

cheerily ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheerily
Back to top