ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embolden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embolden*, -embolden-

embolden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embolden (vt.) ทำให้กล้าหาญ See also: กระตุ้นให้รู้สึกกล้า Syn. encourage, inspirit, invigorate
English-Thai: HOPE Dictionary
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
HE'S RIGHT. IT MAY EMBOLDEN HIM, PROMPT MORE MURDERS.ซีล่า เสียลูกสาวคนเดียวไปเพราะไอ้บ้านี่
And I'm not about to let this thing embolden his opponents and ruin everything that we've built.และผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้าม นำมาใช้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราได้สร้างหรอกนะครับ
I hoped the nickname would embolden him.ผมหวังว่าชื่อเล่นนี้ จะทำให้เขาได้ใจ
Hmm... remove Kim, embolden them to revolt and take over.และพวกเขาก็ต้องการให้คุณทั้งสองคน ไปที่นั่น กำจัดคิม ขจัดเสี้ยนหนามแล้วปฏิวัติ แล้วควบอำนาจ
He knows it. It's emboldened him.มันรู้, และยิ่งทำให้มันกล้ามากขึ้น
The future greets you with its magic mirror, reflecting each golden moment, each emboldened choice.อนาคตอยู่รอต้อนรับ ทุกคนอยู่ด้วยกระจกวิเศษ ที่จะฉายสะท้อนภาพช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ ของทางเลือกที่มี

embolden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to ; rouse FR: encourager ; enhardir ; animer
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:
ทะยานใจ[adj.] (thayānjai) EN: presumptuous ; emboldened ; foolhardy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embolden
Back to top