ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goodbye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goodbye*, -goodbye-

goodbye ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goodbye (n.) คำกล่าวอำลา See also: ลาก่อน Syn. farewell, adieu, bye-bye, so long
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอกลา (v.) say goodbye
ร่ำลา (v.) say goodbye See also: bid farewell
ลา (v.) say goodbye See also: bid farewell, say au revoir, say adieu
สั่งลา (v.) say goodbye Syn. บอกลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you really think I would leave without saying goodbye?คุณคิดจริงๆ หรือว่าฉันจะจากไปโดยไม่กล่าวลา?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd better say goodbye now.ฉันควรจะกล่าวคําอําลาได้เเล้ว
And you can say goodbye To all of your friendsเธอบอกลาเพื่อน ๆทุกคนได้เลย
I haven't really said goodbye yet.ฉันยังไม่ได้บอกลาเลย
Wave goodbye to the nice ladies and gentlemen!โบกมือลา สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษผู้ใจดี!
It's goodbye for a little while. Only for a little while.เราจากกันแค่ชั่วครู่ แค่แป๊บเดียวเอง
How many people I have seen saying goodbye on the docks without giving a damn But when I said goodbye to Nineteen Hundred, it was a real blowกี่คนที่ผมเห็นเอ่ยคำลาตรงท่าเรือโดยไม่ยี่หระ แต่ตอนที่ผมเอ่ยลา 1900 ผมใจหาย
So I doctored his goodbye drink and I moralized the dog!เลยเอายานอนหลับให้กินแล้วเพนท์ซะ
He said goodbye and left.เขากล่าวอำลาและกลับไป
Say goodbye to your memories.กล่าวอำลาความทรงจำของเธอ
Well, say goodbye to half your stuff.เหรอ ๆ ฝากลาสมบัติครึ่งนึงคุณด้วย
Don't make me cry Goodbye baby, baby bye byeอย่าทำให้ผมร้องไห้เลย ลาก่อน ที่รัก ลาก่อน
Not even to let the boy say goodbye to the love of his life?ให้เด็กบอกลาคนรักก็ไม่ได้เหรอครับ

goodbye ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再会[zài huì, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 再会 / 再會] to meet again; until we meet again; goodbye

goodbye ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye
グッドバイ[, guddobai] (exp) goodby; goodbye
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
バイバイ[, baibai] (int) (1) bye-bye; good-bye; see you; so long; (n,vs) (2) saying goodbye; parting
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P)
訣辞[けつじ, ketsuji] (n) words of parting; farewells; goodbyes

goodbye ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; take leave (of) ; say goodbye ; bid farewell (to) ; quit FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
บอกลา[v. exp.] (bøk lā) EN: say goodbye FR: dire au revoir
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to) FR: saluer de la main
แค่นี้[X] (khaēnī) EN: goodbye FR:
คำอำลา[n. exp.] (kham amlā) EN: farewell address ; goodbye FR:
ขอลาก่อน[v. exp.] (khø lākøn) EN: I would like to say goodbye ; bye, see you FR:
ขอตัวก่อนนะ[xp] (khøtūa køn ) EN: goodbye FR:
กล่าวอำลา[v. exp.] (klāo amlā) EN: say goodbye FR: saluer
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; leave ; say au revoir ; say adieu FR: saluer ; prendre congé ; quitter ; faire ses adieux
ลาก่อน[interj.] (lā køn) EN: goodbye ; good-bye ; good day ; good night ; bye-bye ; bye for now ; so long ; ta-ta (inf.) FR: au revoir ; Salut ! (fam.) ; bye-bye (anglic.)
ร่ำลา[v.] (ramlā) EN: say goodbye ; bid farewell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goodbye
Back to top