ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

farewell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *farewell*, -farewell-

farewell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farewell (int.) ลาก่อน See also: คำอำลา Syn. goodbye, so long, bye
farewell (n.) การกล่าวลา See also: การลาจาก Syn. adieu, parting
farewell address (n.) การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้กำลังใจ Syn. going-away party, auspicious beginning, good start
English-Thai: HOPE Dictionary
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
English-Thai: Nontri Dictionary
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลี้ยงลา (v.) give a farewell party Syn. เลี้ยงอำลา
เลี้ยงส่ง (v.) give a farewell party Syn. เลี้ยงลา
เลี้ยงอำลา (v.) give a farewell party
การลา (n.) farewell
การอำลา (n.) farewell Syn. การลา
คำอำลา (n.) farewell
งานเลี้ยงอำลา (n.) farewell banquet See also: send-off party Syn. งานเลี้ยงส่ง
กล่าวลา (v.) bid farewell See also: take one´s leave, say goodbye Syn. ล่ำลา, ลาจาก Ops. ทักทาย
ล่ำลา (v.) bid farewell See also: take one´s leave, say goodbye Syn. กล่าวลา, ลาจาก Ops. ทักทาย
อำลา (v.) bid farewell See also: take one´s leave, say goodbye Syn. ล่ำลา, กล่าวลา, ลาจาก Ops. ทักทาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now we've done it. You have brought me an official farewell gift from...ตอนนี้เราได้ทำมัน คุณได้นำฉันของขวัญอำลาอย่างเป็นทางการจาก ...
Or that your experience is the result of being the unwitting star in the farewell performance of one S.R. Hadden?คุณกลับบ้านโดยไม่ต้อง ฉีกเดียวของหลักฐาน? หรือว่าประสบการณ์ ของคุณเป็นผลมาจากการที่ ดาวเจตนาในการปฏิบัติ งานอำลาของหนึ่ง
Then we should all have a farewell drink!งั้นเราน่าจะไปจัดงานเลี้ยงอำลาเล็กๆนะ!
My very first bouquet is farewell flowers, how sadดอกไม้ช่อแรกของหนู เศร้าจัง
Queen Christina... where Greta Garbo bids farewell to the room... where she spent the night with John Gilbert.ควีน คริสติน่า... ตอนที่ เกรต้า การ์โบ จะออกจากห้อง.. หลังจากที่เธอค้างคืนกับ จอห์น กิลเบิร์ท
So she's going to say her final farewell to you not through me but, inevitably,เธอต้องการอำลาเป็นครั้งสุดท้ายกับพวกคุณ แต่ไม่ใช่กับผม... มันหลีกเลี่ยงไม่ได้
It's our farewell party. Wanna join us?เรากำลังจะไปปาร์ตี้ ไปด้วยกันไหม?
Good bye Juliet let's say farewell nowลาก่อนจูเลียต ถึงเวลาที่จะเอ่ยคำลาแล้ว
This will be a farewell gift for you!นี่จะเป็นของขวัญอําลาสําหรับนาย
It is time to bid farewell to you, Leader.ได้เวลาที่ข้าต้องมาลาท่านแล้ว ท่านหัวหน้า
We're giving her a farewell dinner.พรุ่งนี้ เราจะเลี้ยงอำลาเธอ
Taro... tonight I attended my farewell party.ทาโร... คืนนี้ .. พ่อได้ไปร่วมงานเลี้ยงอำลา

farewell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 賮] farewell presents
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 赆 / 贐] farewell presents
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 饯 / 餞] farewell dinner; preserves
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 诀 / 訣] farewell; secrets (of an art)
送别[sòng bié, ㄙㄨㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, 送别 / 送別] farewell

farewell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell
さらば[, saraba] (conj,int) farewell
予饌会[よせんかい, yosenkai] (n) farewell meeting; send-off
壮行会[そうこうかい, soukoukai] (n) (1) farewell party; send-off party; (2) motivational rally
引退興行[いんたいこうぎょう, intaikougyou] (n) farewell performance
暇乞い;暇乞(io)[いとまごい, itomagoi] (n,vs) leave-taking; offering one's resignation; farewell visit
歓送会[かんそうかい, kansoukai] (n) farewell party
永別[えいべつ, eibetsu] (n,vs) last farewell
永訣[えいけつ, eiketsu] (n,vs) last farewell
置き手紙;置手紙[おきてがみ, okitegami] (n) letter left behind by someone who has departed; farewell letter
追い出しコンパ[おいだしコンパ, oidashi konpa] (n) farewell party; send-off party
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage
別れる[わかれる, wakareru] (v1,vi) to be divided; to part from; to separate; to bid farewell; (P)
告別[こくべつ, kokubetsu] (n,vs) farewell; leave-taking; (P)
見送り[みおくり, miokuri] (n) seeing one off; farewell; escort; (P)
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
訣辞[けつじ, ketsuji] (n) words of parting; farewells; goodbyes
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
送別[そうべつ, soubetsu] (n,vs,adj-no) farewell; send-off; (P)

farewell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; take leave (of) ; say goodbye ; bid farewell (to) ; quit FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
การบอกลา[n. exp.] (kān bøk lā) EN: farewell FR:
คำอำลา[n. exp.] (kham amlā) EN: farewell address ; goodbye FR:
กล่าวลา[v. exp.] (klāo lā) EN: bid farewell FR:
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; leave ; say au revoir ; say adieu FR: saluer ; prendre congé ; quitter ; faire ses adieux
เลี้ยงส่ง[v. exp.] (līeng song) EN: give a farewell party FR:
งานเลี้ยงอำลา[n. exp.] (ngān līeng ) EN: farewell party FR:
งานเลี้ยงส่ง[n. exp.] (ngān līeng ) EN: farewell party ; send-off party FR: soirée d'adieux [f] ; soirée d'adieu [f]
ร่ำลา[v.] (ramlā) EN: say goodbye ; bid farewell FR:
สุนทรพจน์อำลา[n. exp.] (suntharapho) EN: farewell speech FR: discours d'adieu [m]
ไว้อาลัย[v.] (wai-ālai) EN: mourn (for) ; mourn over a person's death ; do sth in the nature of a farewell ; do sth as a commemoration FR:
ไว้อาลัย[X] (wai-ālai) EN: in memory of ; in memoriam ; in farewell to FR:

farewell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedsbrief {m}farewell letter
Abschiedsgeschenk {n}farewell gift; parting gift
Abschlussfest {n}farewell party

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า farewell
Back to top