ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merry*, -merry-

merry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merry (adj.) รื่นเริง See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, ครึกครื้น, เฮฮา Syn. happy, joyful, mirthful Ops. morose, sad
merry-go-round (n.) ม้าหมุน Syn. roundabout, carousel, revolving platform
merry-go-round (n.) การหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของเวลา หรือธุรกิจ
merrymaker (n.) ผู้เฉลิมฉลอง See also: ผู้รื่นเริง
merrymaking (n.) การเฉลิมฉลอง Syn. merriment
merrythought (n.) กระดูกหน้าอกของสัตว์ปีก
English-Thai: HOPE Dictionary
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
merry andrew(เมอริแอนดรู) n. ตัวตลก
merry-andrew(เมอริแอนดรู) n. ตัวตลก
merry-go-round(เมอ'ริโกราวดฺ) n. ม้าเวียน,ที่วนอย่างรวดเร็ว, Syn. whirligig
merrymaker(เมอ'รีเมคเคอะ) n. ผู้เฉลิมฉลอง,ผู้สนุกสนาน,ผู้สรวลเสเฮฮา, See also: merrymaking n.
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน
English-Thai: Nontri Dictionary
merry(adj) ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน,เพลิดเพลิน
MERRY-GO-merry-go-round(n) ม้าหมุน,การหมุนเวียน,ความสนุกครึกครื้น
merrymaker(n) คนเล่นตลก,คนสนุกสนาน,ผู้เฉลิมฉลอง
merrymaking(n) การเล่นตลก,การเฉลิมฉลอง,การสรวลเสเฮฮา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครื้นครึก (v.) be merry See also: be hilarious, be festive, be jolly, be mirthful, be gay, be joyous, be jubilant Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน
เครงครื้น (v.) be merry See also: be jolly, be hilarious, be gay, be jubilant, be boisterous Syn. ครื้นเครง, สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน
Tom Hagen. Merry Christmas.ทอมฮ เมอร์รี่คริสต์มาส
Good evening. Merry Christmas.สวัสดี สุขสันต์วันคริสต์มาส
How are you? Merry Christmas.เป็นไงบ้าง เมอรร์รี่คริสต์มาส
Dad, I gotta run. Merry Christmas. We'll pick you up at the airport.พ่อ ผมต้องวางแล้ว เจอกันที่สนามบินพรุ่งนี้นะครับ
(MOTHER): And you shall have a bowl of punch to make merry at...และเธอต้องเตรียมพันช์ให้หนึ่งโถเพื่อฉลองที่...
We've been far too merry to miss any of you!พวกเราก็ห่างไกลจากความสนุกสนาน ก็เพราะคิดถึงทุกๆ คน
Let's begin at Merry Christmas.เริ่มต้นตรงเมอรี่คริสมาสต์
We will not abandon Merry and Pippin to torment and death.เราจะไม่ทิ้งให้เมอร์รี่กับปิปปิ้นต้องทนทุกข์ทรมานและตาย
Be so merry, merry and bright...ดังนั้นจงเบิกบาน เบิกบาน และสดใส
"A Merry Company by Candlelight," candlelight being his forte."A Merry Company by Candlelight"

merry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
圣诞快乐[Shèng dàn kuài lè, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, 圣诞快乐 / 聖誕快樂] Merry Christmas
[xī, ㄒㄧ, 僖] cautious; merry; joyful; surname Xi
快乐[kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ, 快乐 / 快樂] happy; merry
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
轮转机[lún zhuǎn jī, ㄌㄨㄣˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧ, 轮转机 / 輪轉機] merry-go-round

merry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はっちゃける[, hacchakeru] (v1) to make merry and forgot one's troubles; to do as one pleases
メリークリスマス[, meri-kurisumasu] (int) Merry Christmas
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men
興じる[きょうじる, kyoujiru] (v1,vi) to amuse oneself; to make merry
興ずる[きょうずる, kyouzuru] (vz,vi) (See 興じる) to amuse oneself; to make merry
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
どんちゃん騒ぎ[どんちゃんさわぎ, donchansawagi] (n) merrymaking; high jinks; spree
メリー(P);メリ[, meri-(P); meri] (adj-f) merry; (P)
メリーゴーラウンド;メリーゴーランド[, meri-go-raundo ; meri-go-rando] (n) merry-go-round
乱痴気騒ぎ[らんちきさわぎ, ranchikisawagi] (n) boisterous merrymaking; racket; spree
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel
宴楽;燕楽[えんらく, enraku] (n) merrymaking; partying
御祭り騒ぎ;お祭り騒ぎ[おまつりさわぎ, omatsurisawagi] (n) festival merrymaking; revelry
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P)
浮かれる[うかれる, ukareru] (v1,vi) to make merry; to be festive; (P)
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
無銭遊興[むせんゆうきょう, musenyuukyou] (n) merrymaking without paying
燥ぐ[はしゃぐ, hashagu] (v5g,vi) (uk) to make merry; to frolic; to be in high spirits; (P)
祭騒ぎ[まつりさわぎ, matsurisawagi] (n) festivities; merrymaking
豪遊[ごうゆう, gouyuu] (n,vs) wild merrymaking
遊興[ゆうきょう, yuukyou] (n,vs) merrymaking; pleasures
酒盛り;酒盛[さかもり, sakamori] (n) drinking bout; merrymaking
酒興[しゅきょう, shukyou] (n) merrymaking
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)

merry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
แช่ม[adj.] (chaem) EN: merry ; amiable ; joyful FR:
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
เครงครื้น[adj.] (khrēngkhreū) EN: merry ; jolly ; jubilant FR:
เครงเครียว[adj.] (khrēngkhrīo) EN: merry ; jolly ; jubilant FR:
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreū) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful FR: joyeux
ครื้นเครง[adj.] (khreūnkhrēn) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious ; merry ; full of fun FR:
โครงแคร[adj.] (khrōngkhraē) EN: merry ; jolly ; noisy ; resounding FR:
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: be in high spirits ; rejoice ; make merry FR: se réjouir
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สรวล[v.] (sūan) EN: laugh ; be merry FR:
สรวลเส[v.] (sūansē) EN: laugh ; be merry FR: rire
สรวลเสเฮฮา[v.] (suansēhēhā) EN: laugh ; be merry ; be in stitches ; split one's sides FR:
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux
สุขสันต์วันคริสต์มาส[n. exp.] (suk san wan) EN: merry Christmas ; Christmas greetings FR: joyeux Nöel [m]
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]

merry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weinselig {adj}merry on wine; merry with wine
fröhlich; lustig {adj} | fröhlicher; lustiger | am fröhlichsten; am lustigstenmerry | merrier | merriest
Karussell {n} | Karussell fahrenmerry-go-round | to have a ride on the merry-go-round

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merry
Back to top