ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joyfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joyfully*, -joyfully-

joyfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joyfully (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างเริงร่า, อย่างสนุกสนาน Syn. happily, cheerfully Ops. unhappily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครื้นเครง (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
ชื่น (adv.) joyfully See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully Syn. เบิกบาน, ยินดี
ยินดี (adv.) joyfully See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully Syn. เบิกบาน
รื่นรมย์ (adv.) joyfully See also: happily, merry, delightfully, cheerfully Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, สำราญใจ Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
อย่างสนุก (adv.) joyfully See also: merrily, cheerfully Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน Ops. อย่างเบื่อหน่าย
อย่างเบิกบาน (adv.) joyfully See also: merrily, cheerfully Syn. อย่างสนุกสนาน Ops. อย่างเบื่อหน่าย
เบิกบานใจ (adv.) joyfully See also: elatedly Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
เริงร่า (adv.) joyfully See also: jovially, cheerfully, playfully
แช่มชื่น (adv.) joyfully See also: elatedly Syn. สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And having safely returned to the shore... may they be joyfully reunited with their relatives.และเดินทางกลับฝั่ง ด้วยความปลอดภัย ให้ได้พบปะสังสรรค์ กับครอบครัวและญาติมิตร
In which case, I look forward to it joyfully.ในกรณีนี้ ข้าก็จะได้มีความสุขไปด้วย

joyfully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意洋洋] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency
得意扬扬[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, 得意扬扬 / 得意揚揚] immeasurably pleased with oneself (成语 saw); joyfully satisfied with oneself; proudly; an air of complacency; to crow over sth; variant of 得意洋洋|得意洋洋

joyfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreū) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively FR: très agréable ; de rêve
แป้น[adj.] (paēn) EN: joyfully ; beaming with joy ; merrily ; broadly FR:
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joyfully
Back to top