ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recreate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recreate*, -recreate-

recreate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recreate (vi.) พักผ่อนหย่อนใจ See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ Syn. recuperate, refresh
recreate (vt.) สร้างใหม่ Syn. reassess
English-Thai: HOPE Dictionary
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jack, were you able to recreate the thermal cycle?แจ็ค คุณจำลองระบบการหมุนเวียนความร้อนได้มั้ย
I'm trying to recreate the conditions in the panic room.ฉันจะสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้เหมือนกับห้องนิรภัย
I'm going to build a machine to recreate the storm.ฉันกำลังสร้างเครื่อง เพื่อสร้างพายุใหม่.
I know, but he had to be somewhere, so I came back, because I think our best bet is to recreate the scene.ฉันรู้ แต่ไงมันก็ต้องอยู่ที่ไหนสักที่แหละ ฉันก็เลยกลับมา เพื่อนที่จะพยายาม นึกถึงตอนที่เกิดเหตุอีกครั้ง
Welcome to hell. Now, recreate the soup.ยินดีต้อนรับสู่นรก คราวนี้ก็ทำซุปขึ้นมาใหม่ได้แล้ว
SO WHAT WE NEED TO DO IS RECREATE IT.งั้นเราคงต้องสร้างมันใหม่แล้วล่ะ
So much so that I tried to recreate it.มากเหลือเกิน ดังนั้นผมจึงพยายามที่จะสร้างมัน
Welther: Probably get reversed engineered. by someone to recreate your A.I. for their needs.น่าจะมีคนรื้อเครื่องมันดูเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ ตามแบบที่พวกเขาต้องการนะ
He was able to recreate the material From the crime scene. Hey.เขาทำสารแบบเดียวกับ ในที่เกิดเหตุขึ้นมาใหม่ด้วย
I'm going to use these crime scene photos to try to recreate the body's position.ฉันจะใช้รูปถ่ายจากที่เกิดเหตุมาจัดท่าทางให้กับศพใหม่
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา
It took 61 years from that time to recreate her.มันใช้เวลาถึง 61 ปี ในการที่จะสร้างเธอขึ้นมาใหม่.

recreate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再现[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 再现 / 再現] to recreate; to reconstruct (a historical relic)

recreate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หย่อนใจ[v.] (yǿnjai) EN: relax ; recreate ; take recreation FR: se délasser ; se détendre ; se relaxer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recreate
Back to top