ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cheer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cheer, *cheer*,

-cheer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why don't we do something to cheer ourselves up?ทำไมเราไม่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเองรื่นเริงขึ้น?
I'll cheer you upฉันจะปลอบใจเธอเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could I borrow your guitar? I thought I'd cheer her up.ขอยืมกีตาร์หน่อยได้มั้ยคะ ฉันอาจช่วยให้เธอร่าเริงขึ้นได้
Well, I think I know just the thing to cheer Dorothy up.หมอรู้ว่าต้องทำยังไงให้ดอโรธีดีขึ้น
I know just the thing to cheer you up.ข้าว่ามีบางสิ่ง ที่จะช่วยเจ้าได้
Don't worry too much, Satsuki Nanny's here to help so cheer upอย่าเศร้าไปเลย ยายมาช่วยทำแล้วนะ ร่าเริงหน่อย
Let's have a cheer from everyoneขอเสียง ไชโย จากทุกๆคน
He's setting things right, bringing joy and cheer wherever he goes.เขาทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้ว/Nนำน้ำใจและคำอวยพรไปทุกที่ที่เขาไป
I'm sorry. I'm just trying to cheer you up.ขอโทษ ฉันแค่พยายาม ที่จะทำให้เธอร่าเริงขึ้น
(Men cheer and whistle)(เชียร์ชายและนกหวีด)
He hears your tale of woe and quite naturally wants to cheer you up.เขาได้ยินเรื่องของความฉิบหาย และค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณขึ้น
[ALL CHEER AND APPLAUD][ALL CHEER AND APPLAUD]
The one thing I'll do for you might cheer you up.ผมมีอะไรที่อาจทำให้คุณสบายใจขึ้น
It will cheer on our soldiers there... and encourage all the people of our nation!มันจะเป็นกำลังใจให้ทหารของเราที่โน่น... และจะหนุนใจประชาชนทุกคน ในชาติของเราได้ !

-cheer- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啦啦队长[lā lā duì zhǎng, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 啦啦队长 / 啦啦隊長] cheer leader
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, 欢呼 / 歡呼] cheer for; acclaim
拍案叫絶[pāi àn jiào jué, ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄩㄝˊ, 拍案叫絶] slap the table and cheer (成语 saw); amazing!; great!

-cheer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
がっかりするな[, gakkarisuruna] (exp) cheer up!
元気を出す[げんきをだす, genkiwodasu] (exp,v5s) to cheer up (often used with command or request form addressing someone else)
元気付ける;元気づける[げんきづける, genkidukeru] (v1,vt) to pep up; to cheer up
元気出せよ[げんきだせよ, genkidaseyo] (exp) lighten up!; cheer up!
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone)
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
奮い立つ[ふるいたつ, furuitatsu] (v5t,vi) to cheer up
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up!
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up
気分が弾む[きぶんがはずむ, kibungahazumu] (exp,v5m) to cheer up
気合いを掛ける;気合いをかける[きあいをかける, kiaiwokakeru] (exp,v1) to cheer on; to raise a shout

-cheer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ให้กำลังใจ[v. exp.] (hai kamlang) EN: encourage ; support ; give encouragement ; cheer on ; give moral support FR: encourager ; stimuler ; supporter
โห่[v.] (hō) EN: cheer ; hail ; acclaim FR: acclamer
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
แก้กลุ้ม[v. exp.] (kaē klum) EN: relieve boredom ; cheer oneself up ; ease one's mind ; put one's mind at rest FR:
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
ลุ้นตัวโก่ง[v. exp.] (lun tūa kōn) EN: cheer passionately FR:
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:
ทุ่มเทใจ[v. exp.] (thumthē jai) EN: cheer FR:
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cheer-
Back to top