ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*neat*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น neat, -neat-

*neat* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be beneath (phrv.) อยู่ใต้ See also: อยู่ใต้ดิน, อยู่ข้างใต้ Syn. be under
be beneath (phrv.) เสื่อมเสียเกียรติ See also: ไม่น่ายกย่องสำหรับ, ไร้เกียรติ์
be beneath contempt (idm.) (จิตใจ) ต่ำมาก See also: (จิตใจ)แย่มาก, ต่ำทราม
beneath (adv.) อยู่ข้างล่าง See also: อยู่ข้างใต้ Syn. below Ops. atop
beneath (prep.) ข้างล่าง See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้ Syn. below, under
delineate (vt.) วาดรูป See also: ร่าง Syn. draw, skeletonize, limn
delineate (vt.) อธิบาย (คำทางการ) See also: พรรณนา, บรรยาย, ทำให้เข้าใจ Syn. depict, describe Ops. confuse, obfuscate
delineation (n.) การอธิบาย See also: การพรรณนา, การบรรยาย
delineator (n.) ผู้พรรณา See also: คนพรรณา, คนบรรยาย
delineator (n.) ผู้วาดโครงร่าง See also: คนวาดภาพ
fall beneath (phrv.) ตกไปอยู่ข้างใต้ (บางสิ่ง) Syn. fall under
fall beneath (phrv.) ทำให้ตกอยู่ภายใต้ (อิทธิพล) Syn. fall under
lineate (adj.) เป็นเส้น See also: เป็นเส้นตามยาว, เป็นลายเส้น Syn. streaked
lineation (n.) การลากเส้น See also: การขีดเส้น
marry beneath (phrv.) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า Ops. marry above
neat (adj.) เรียบร้อย See also: เข้าที่เข้าทาง, เป็นระเบียบ, สะอาด Syn. clean, tidy Ops. messy, disordered
neat (adj.) เหมาะสม See also: เหมาะเจาะ, ง่ายและได้ผล
neat (adj.) แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า) See also: แบบไม่ผสมน้ำ Syn. unmixed Ops. diluted, mixed
neaten (vt.) ทำให้เรียบร้อย See also: ทำให้เป็นระเบียบ Syn. clean up, tidy, tidy up Ops. disorganize, mess up
neater (vi.) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด Syn. groom
neater (vt.) แต่งตัวเรียบร้อยงดงาม See also: แต่งตัวสะอาดหมดจด Syn. groom
neatly (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. tidily, orderly, systematically Ops. unevenly, untidily, unsystematically
neatness (n.) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. tidiness, spruceness
underneath (prep.) แฝงอยู่ภายใต้ See also: ที่มองไม่เห็น, ที่ปิดบัง Syn. secret, clandestine, covert
underneath (prep.) ภายใต้ See also: ข้างใต้ Syn. below, under Ops. above
underneath (adv.) ซึ่งอยู่ภายใต้ Syn. below, under Ops. above
uneatable (adj.) ซึ่งกินไม่ได้ Syn. inedible, indigestible
English-Thai: HOPE Dictionary
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
cuneate(คิว'นิเอท,-ทิด) adj. เป็นรูปลิ่ม
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา
delineator(ดิลิน'นีเอเทอะ) n. ผู้วาดโครงร่าง,ช่างสเก๊ตช์ภาพ,สิ่งที่ลากเส้นเป็นโครงร่าง,ลายเส้นโครงร่างของรูปแบบเสื้อ
lineate(ลิน'นีเอท) adj. เป็นเส้น,เป็นเส้นตามยาว,เป็นลายเส้น, Syn. striped,lineated
lineated barbetn. นกโพระดก
lineation(ลินนิเอ'เชิน) n. การลากเส้น,การขีดเส้น,การแบ่งออกเป็นเส้น ๆ ,การใช้เส้นแสดง,เค้าโครง, กลุ่มของเส้น
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
underneath(อันเดอะนีธ') prep.,adv.,adj. ข้างใต้,ข้างล่าง,อยู่ข้างใต้,ซ่อนอยู่,ซ่อนเร้น. n. ฐาน,ส่วนล่างสุด,ข้างใต้, Syn. beneath,under
English-Thai: Nontri Dictionary
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
neat(adj) เรียบร้อย,สะอาดตา,ประณีต,เหมาะเจาะ
neatness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ความประณีต,ความเหมาะเจาะ
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cuneate; cuneal; cuneiform-รูปลิ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cuneal; cuneate; cuneiform-รูปลิ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lineateมีเส้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fasciculus Cuneatusฟาสซิคูลัสคูนีเอตัส [การแพทย์]
Delineateขอบเขตเป็นเส้น [การแพทย์]
Delineation Wellหลุมสำรวจขอบเขตหลุมประเมินผล (Appraisal well) ที่เจาะโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
ประณีต (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
ภายใต้ (adv.) beneath See also: under, underneath
อย่างเรียบร้อย (adv.) neatly See also: tidily, orderly Ops. อย่างลวกๆ
เป็นที่เป็นทาง (adv.) neatly See also: orderly, tidily Syn. เป็นระเบียบเรียบร้อย Ops. รก
เรียบร้อยงดงาม (adv.) neatly See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, พิถีพิถัน, ประณีตบรรจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน
We must not be the grass... beneath the fighting elephants... of East and West!{\cHFFFFFF}เราจะต้องไม่เป็นหญ้า ... {\cHFFFFFF}ใต้ช้างต่อสู้ ... {\cHFFFFFF}ของตะวันออกและตะวันตก!
You're a rat underneath. You can have a fire and theft policy.คุณสามารถมีนโยบายที่ไฟไหม้และ การโจรกรรมสำหรับมัน
All the rungs have been neatly sawn in the middle.ขั้นทั้งหมดที่ได้รับ เรียบร้อยแปรรูปที่อยู่ตรงกลาง
Yes, I think underneath we are all blameless.ใช่ฉันคิดว่าเราอยู่ภายใต้ไม่มี ความผิดทั้งหมด
80,000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80,000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป
And we lived beneath the wavesและเราอาศัยอยู่ใต้คลื่น
Just put your hand underneath my cap. You feel that little lump?เอามือสอดใต้หมวกผมสิ รู้สึกอะไรนูนๆ มั้ย
Squeeze it harder and stroke beneath with the other handบีบรัดมันยากกว่า... ...และการตีใต้มี มืออื่นๆ
In this place, there are no untouchables and no work is beneath any of us.ที่นี่ไม่มีจัณฑาล และไม่มีงานอะไรที่ทำไม่ได้
# 'Neath the heather #ด้วยความป่าเถื่อนนั้น

*neat* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
工整[gōng zhěng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˇ, 工整] fine work; carefully and neatly done
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, 潜藏 / 潛藏] hidden beneath the surface; buried and concealed
匀整[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, 匀整 / 勻整] neat and well-spaced
整整齐齐[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, 整整齐齐 / 整整齊齊] neat and tidy
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, 整洁 / 整潔] neatly; tidy
正正[zhèng zhèng, ㄓㄥˋ ㄓㄥˋ, 正正] neat; orderly; just in time
[qí, ㄑㄧˊ, 齐 / 齊] neat; even; level with; identical; simultaneous; all together; to even sth out
整齐[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, 整齐 / 整齊] orderly; neat; even; tidy
之下[zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ, 之下] under; beneath; less than
在下方[zài xià fāng, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ, 在下方] beneath
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, 干净 / 乾淨] clean; neat
爽利[shuǎng lì, ㄕㄨㄤˇ ㄌㄧˋ, 爽利] efficient; brisk; neat
在下面[zài xià miàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ, 在下面] underneath

*neat* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P)
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata)
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of
メロンバタフライフィッシュ;レッドフィンバタフライフィッシュ[, meronbatafuraifisshu ; reddofinbatafuraifisshu] (n) Melon butterflyfish (Chaetodon trifasciatus); Redfin butterflyfish; three-banded coralfish; lineated butterflyfish
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P)
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath
下草[したくさ, shitakusa] (n) undergrowth; weeds beneath a tree
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt
[し, shi] (n) (arch) (See 律令制) office (government department beneath a bureau under the ritsuryo system)
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity
小さっぱりした[こさっぱりした, kosapparishita] (adj-f) neat; tidy; trim
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
山査子[さんざし;サンザシ, sanzashi ; sanzashi] (n) (uk) hawthorn; Crataegus cuneata; Crataegus apiifolia; may; quickthorn; whitethorn
差し手[さして, sashite] (n) (in sumo) slipping one's hand beneath the opponent's arm and latching on to the underside of his belt
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller
描き出す;描きだす[えがきだす, egakidasu] (v5s,vt) to delineate; to draw; to express; to imagine
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P)
楔状[けつじょう, ketsujou] (n,adj-no) wedge-shaped; cuneate; cuneiform
樹下[じゅか;じゅげ, juka ; juge] (n) beneath the trees
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat
石子詰め[いしこづめ, ishikodume] (n) burying alive beneath stones
綺麗好き[きれいずき, kireizuki] (n,adj-na) tidy (of people); neat; liking cleanliness
線引き[せんびき, senbiki] (n,vs) delineation; demarcation
胸当て;胸あて;胸当(io)[むねあて;むなあて, muneate ; munaate] (n) (1) breastplate; chest protector; (2) bib
脛当て[すねあて, suneate] (n) greaves; shin guards
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side
[めど, medo] (n) (1) (arch) (See 蓍萩) Chinese lespedeza (species of bush clover, Lespedeza cuneata); (2) fortune-telling (using divination sticks)

*neat* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back FR: derrière ; dessous ; inférieur
อินถวาน้อย[n. exp.] (inthawā nøi) EN: Kailarsenia lineata FR: Kailarsenia lineata
จิ้งเหลนหางยาว[n.] (jinglēnhāng) EN: Takydromus sexlineatus FR: Takydromus sexlineatus
การคงสภาพเชิงเส้น[n. exp.] (kān khong s) EN: collineation FR:
ข้างล่าง[adv.] (khānglāng) EN: downstairs ; below ; beneath ; down FR: en bas ; dessous
ข้างใต้[adv.] (khāng tāi) EN: beneath ; underneath ; under ; underside FR: sous ; au-dessous ; dessous
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
แกล้งเกลา[adj.] (klaēngklao) EN: elaborate ; neat ; excellent FR:
ไกรทอง[n. exp.] (krai thøng) EN: Erythroxylum cuneatum FR: Erythroxylum cuneatum
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlaø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive ; paying attention to details ; neat FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath ; underneath FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
แมงมุมเสือปลา[n.] (maēngmum se) EN: Oxyopes lineatipes FR:
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
แนบเนียน[adj.] (naēpnīen) EN: fitted snugly ; neat FR:
เนียน[adv.] (nīen) EN: neatly FR:
เนี้ยบ[adj.] (nīep) EN: neat ; cute FR:
นกโพระดกธรรมดา[n. exp.] (nok phōrado) EN: Lineated Barbet FR: Barbu rayé [m] ; Barbu grivelé [m]
เป็นที่[adv.] (penthī) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
เป็นที่เป็นทาง[adv.] (penthīpenth) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
ภายใต้[prep.] (phāi tāi) EN: under ; beneath . subject to FR: sous
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous ; elaborate FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé ; élaboré
เรี่ยมเร้เรไร[adj.] (rīemrērērai) EN: sparklingly clean and neat ; very tidy ; looking like new ; brand-new FR:
เรียบแปล้[adj.] (rīep plaē) EN: smoothed down ; neatly combed FR:
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy ; well arranged FR: convenable ; soigné ; décent
เรียบร้อย[adv.] (rīeprøi) EN: in good order ; orderly ; neatly FR: comme il faut ; d'une manière soignée
รูปลิ่ม[adj.] (rūp lim) EN: cuneate FR:
สะอาดตา[adj.] (sa-āt tā) EN: neat FR: bien entretenu
สามแก้ว[n.] (sāmkaēo) EN: Plotosus lineatus FR: Plotosus lineatus
สางห่า[n.] (sānghā) EN: Takydromus sexlineatus FR: Takydromus sexlineatus
สรุสระ[adj.] (sarusara) EN: rough ; not neat FR:
เศวตฉัตร[n.] (sawēttachat) EN: Damrongia purpureolineata FR: Damrongia purpureolineata
ใต้[prep.] (tāi) EN: under ; beneath ; below ; underneath FR: sous ; dessous ; au-dessous de
ตัดเซ็น[v. exp.] (tat sen) EN: delineate ; make a line drawing FR:
วาด[v.] (wāt) EN: draw ; paint ; sketch ; portrait ; delineate ; plot FR: dessiner ; peindre ; faire un croquis ; esquisser

*neat* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Layardbaumsteiger {m} [ornith.]Lineated Woodcreeper
niedlich; nett; adrett {adj} | niedlicher; netter; adretter | am niedlichsten; am nettesten; am adrettestenneat | neater | neatest
ungenießbar {adj} | ungenießbarer | am ungenießbarstenuneatable | more uneatable | most uneatable
Nettigkeit {f}neatness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *neat*
Back to top