ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exquisitely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exquisitely*, -exquisitely-

exquisitely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exquisitely (adv.) อย่างสวยงาม See also: อย่างงดงาม, อย่างวิจิตร, อย่างประณีต Syn. beautifully, delicately, elegantly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิจิตรพิสดาร (adv.) exquisitely See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My exquisitely educated guess is he's either squatting or subletting with cash.จากการเดาอย่างมีหลักการที่สมเหตุสมผลของฉัน เขาน่าจะแอบรุกบุกเข้าไป ไม่ก็เช่าด้วยเงินสด
Second, my system is flawless, and my encryption is exquisitely impervious.ประการที่สอง ระบบของผมโปร่งใส และการเข้ารหัสของผม ไม่ได้เข้าอย่างง่ายดาย
Lucky for him, he was exquisitely provided for by the family estate.เขาโชคดีแล้ว ที่ถูกรับมาอย่างมีเกียรติ ด้วยทรัพย์สินนิดหน่อย
We all have your exquisitely toned back.เราก็มีข้อดีกันทั้งนั้น
When our amphibious ancestors left the water for the land their eyes, exquisitely evolved to see in water were lousy for seeing in the air.เมื่อบรรพบุรุษของเราสะเทินน้ำ สะเทินบกทิ้งน้ำเพื่อแผ่นดินนั้น สายตาของพวกเขาพัฒนาอย่าง ประณีตที่จะเห็นในน้ำ มีหมัดสำหรับการมองเห็น ในอากาศ
His novels are most exquisitely written, occupying the space between reality and fantasy.นิยายของเขาใช้ภาษาได้อย่างงดงาม และมีเนื้อหาที่ผสมผสาน ระหว่างความจริงกับภาพฝัน
Exquisitely worked. You've crafted a jewel, my boy.นายเจีรนัยอัญญมณีขึ้นมาแล้ว เจ้าหนู

exquisitely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
画舫[がぼう, gabou] (n) (See 遊覧船) exquisitely decorated pleasure boat
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly

exquisitely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exquisitely
Back to top