ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underneath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underneath*, -underneath-

underneath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underneath (prep.) แฝงอยู่ภายใต้ See also: ที่มองไม่เห็น, ที่ปิดบัง Syn. secret, clandestine, covert
underneath (prep.) ภายใต้ See also: ข้างใต้ Syn. below, under Ops. above
underneath (adv.) ซึ่งอยู่ภายใต้ Syn. below, under Ops. above
English-Thai: HOPE Dictionary
underneath(อันเดอะนีธ') prep.,adv.,adj. ข้างใต้,ข้างล่าง,อยู่ข้างใต้,ซ่อนอยู่,ซ่อนเร้น. n. ฐาน,ส่วนล่างสุด,ข้างใต้, Syn. beneath,under
English-Thai: Nontri Dictionary
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, I think underneath we are all blameless.ใช่ฉันคิดว่าเราอยู่ภายใต้ไม่มี ความผิดทั้งหมด
Just put your hand underneath my cap. You feel that little lump?เอามือสอดใต้หมวกผมสิ รู้สึกอะไรนูนๆ มั้ย
# Underneath the same big sky #ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกัน
At the beginning of the school year he had buried a quart jar of pennies underneath his house.ตอนโรงเรียนเปิดเทอม เขาฝังโอ่งเล็กๆ ใส่เหรียญเพ็นนีไว้ ใต้ถุนบ้านของเขา
I have nothing underneath you know, don't you?ฉันไม่ได้ใส่อะไรข้างใน เธอรู้มั้ย?
The concussion opened up the earth underneath me. I was in a tunnel.The concussion opened up the earth underneath me.
That's usually when the ground falls out from underneath your feet.มันเป็นโดยปกติ เมื่อพี้นดินต่ำลงไป จากข้างใต้ขาของคุณ
I decided underneath I knew who I was.ฉันก็ตัดสินใจ... ภายในลึกๆฉันก็รู้ว่าฉันเป็นใคร
There were mines underneath us... and grenades from above.มีการทำเหมืองแร่ใต้เรามี... และระเบิดจากข้างบน
Also, you'll find a pair of safety glasses and some earplugs underneath your seats.เราได้เตรียมแว่นตาเซฟตี้ และที่อุดหูไว้ให้ใต้ที่นั่ง
Make sure that your wok have a strong heat underneath it.ดูให้แน่ใจว่า คุณใช้ไฟแรง
Love comes to us in different ways but underneath all those ways, I believe there is only one love.รัก.. มาสู่เราได้ในหลายรูปแบบ แต่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นล่ะนะ

underneath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在下面[zài xià miàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ, 在下面] underneath

underneath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P)
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P)

underneath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้างใต้[adv.] (khāng tāi) EN: beneath ; underneath ; under ; underside FR: sous ; au-dessous ; dessous
ล่าง[adj.] (lāng) EN: lower ; below ; beneath ; underneath FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
ใต้[prep.] (tāi) EN: under ; beneath ; below ; underneath FR: sous ; dessous ; au-dessous de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underneath
Back to top