ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untidily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untidily*, -untidily-

untidily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untidily (adv.) อย่างไม่เรียบร้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกเรื้อ (adv.) untidily See also: disorderly Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รุ่มร่าม (adv.) untidily

untidily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い散らす[くいちらす, kuichirasu] (v5s,vt) (1) to eat untidily; to eat a bit of everything; (2) to dabble; to do a bit of this and a bit of that

untidily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
กรุยกราย[adv.] (kruikrāi) EN: untidily ; swaggeringly FR:
ลวก ๆ[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin
รกเรื้อ[adv.] (rokreūa) EN: untidily FR:

untidily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unordentlich {adv}untidily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untidily
Back to top