ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tidy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tidy*, -tidy-

tidy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tidy (sl.) น่าพึงพอใจ
tidy (adj.) ที่เป็นระเบียบ See also: ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. in order Ops. messy, untidy
tidy (adj.) ที่เป็นแบบแผน See also: ที่เป็นระบบ Syn. methodical
tidy (adj.) ที่มีความสำคัญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. considerable, significant
tidy (adj.) เป็นที่น่าพอใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เป็นที่ยอมรับ Syn. satisfactory
tidy (vi.) จัดให้เรียบร้อย
tidy (vt.) ทำให้เรียบร้อย
tidy (n.) ผ้าคลุมเบาะหลังของเก้าอี้
tidy (n.) กล่องใส่ของเล็กๆ
tidy away (phrv.) เก็บให้เป็นที่ See also: เก็บเป็นระเบียบ
tidy out (phrv.) จัดให้เรียบร้อย See also: เก็บให้เป็นระเบียบ
tidy sum (n.) เงินจำนวนมาก Syn. packet, pile, wad
tidy up (phrv.) จัดให้เป็นระเบีบบ See also: ทำให้เรียบร้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
tidy(ไท'ดี) adj. เป็นระเบียบเรียบร้อย,สะอาดหมดจด,สะอาดสะอ้าน,ดีพอควร,เป็นที่น่าพอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ทำให้สะอาดหมดจด. n. ภาชนะใส่ของขวัญให้เป็นระเบียบเรียบร้อย,ถังเก็บขยะข้างถนน,ผ้าคลุมพิงหลังของเก้าอี้,เบาะรองของเก้าอี้.
English-Thai: Nontri Dictionary
tidy(adj) ประณีต,สะอาด,สบาย,เรียบร้อย,หมดจด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดี (adj.) tidy See also: neat, proper Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม, ถูกกาลเทศะ
ถูกกาลเทศะ (adj.) tidy See also: neat, proper Syn. เรียบร้อย, เหมาะเจาะ, งดงาม, ควร, งาม
มูกหลวง (n.) Holarrhena antidysenterica Wall (Apocynaceae) Syn. มวกใหญ่
รกรุงรัง (adj.) untidy See also: cluttered, disordered, messy Syn. รก, รุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รกเรื้อ (v.) be untidy See also: be in disorder, be littered, be cluttered, be in a mess, be in a muddle Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รุงรัง (v.) be untidy See also: be messy, be unkempt, be disorderly, be dishevelled Syn. พะรุงพะรัง, นุงนัง
รุงรัง (v.) be untidy See also: be unkempt, be disordered, be messy, be dishevelled Syn. สับสน, ยุ่งเหยิง
รุ่มร่าม (adj.) untidy
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เป็นระเบียบ (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. มีระเบียบ
เป็นระเบียบเรียบร้อย (adv.) nice and tidy See also: nice and orderly Syn. เรียบร้อย Ops. รก
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
เรียบร้อย (v.) be neat and tidy See also: be orderly, be in good order Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ
โมกใหญ่ (n.) Holarrhena antidysenterica Wall (Apocynaceae) Syn. มวกใหญ่, มูกหลวง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We need to tidy upเราต้องทำมันให้เป็นระเบียบ มีขยะอยู่ทุกที่เลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่
So all you have to do is just keep the house nice and tidy until I get back.ที่ต้องทำคือ รักษาความเรียบร้อยในบ้าน จนกว่าแม่จะกลับ
Tidy up, tidy up, that's it. Now get the fuck down on the floor.เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นที่มัน ขณะนี้ได้รับการบันทึกลงบนพื้น
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ
Apparently people gave generously, so he collected a tidy sum.ในตอนนั้นเขาเป็นตัวแทนคน ออกไปเรี่ยไรเงินทั่ววอร์ซอว์ หลายคนเขาก็มีน้ำใจช่วยนะ
We'll just wait for you to tidy up a bit.เราจะรอให้คุณเก็บห้องก่อน
No, you're not You're a neat and tidy personเปล่าครับ, คุณเป็นคนน่ารักและเรียบร้อย
Now, I make a small but tidy living renting rooms.ตอนนี้ฉันเปิดห้องเล็กๆ ให้คนอื่นเช่า
All right, everyone, let's tidy things up.เอาล่ะทุกคน เริ่มกันเลยดีกว่า
You better tidy your face. I've still got to change.เธอทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ฉันก็เหมือนกัน
Get him down, tidy him up please. For God's sake!เอาเขาลงมา จัดการให้เรียบร้อย ให้ตายเถอะ

tidy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 敹] keep tidy and repaired; sew
[lǐ, ㄌㄧˇ, 理] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
整整齐齐[zhěng zhěng qí qí, ㄓㄥˇ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ ㄑㄧˊ, 整整齐齐 / 整整齊齊] neat and tidy
整洁[zhěng jié, ㄓㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, 整洁 / 整潔] neatly; tidy
崭齐[zhǎn qí, ㄓㄢˇ ㄑㄧˊ, 崭齐 / 嶄齊] orderly; tidy
整齐[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, 整齐 / 整齊] orderly; neat; even; tidy
顺溜[shùn liu, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡ˙, 顺溜 / 順溜] orderly; tidy; smooth
井然[jǐng rán, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ, 井然] tidy, methodical
[dài, ㄉㄞˋ, 襶] untidy (in dress)

tidy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P)
綺麗好き[きれいずき, kireizuki] (n,adj-na) tidy (of people); neat; liking cleanliness
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P)
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose
ホスファチジルエタノールアミン[, hosufachijiruetano-ruamin] (n) phosphatidyl ethanolamine
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly
小さっぱりした[こさっぱりした, kosapparishita] (adj-f) neat; tidy; trim
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P)
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P)
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him

tidy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
จัดห้อง [v. exp.] (jat hǿng) EN: arrange the room ; arrange the hall ; make up the room ; tidy up one's room FR:
เก็บของ[v. exp.] (kep khøng) EN: put things away ; pack up things ; tidy up FR: ranger ; mettre en ordre
เก็บกวาด[v.] (kepkwāt) EN: clean up ; sweep ; tidy FR: balayer
เก็บกวาดห้องครัว[v. exp.] (kepkwāt hǿn) EN: tidy the kitchen FR:
เป็นระเบียบเรียบร้อย[adj.] (pen rabīep ) EN: nice and tidy ; nice and orderly FR:
เรี่ยมเร้เรไร[adj.] (rīemrērērai) EN: sparklingly clean and neat ; very tidy ; looking like new ; brand-new FR:
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy ; well arranged FR: convenable ; soigné ; décent
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net
สะอาดสะอ้าน[adj.] (sa-āt-sa-ān) EN: clean ; tidy ; spick-and-span ; spotless FR: propre ; nickel (fam.)
สะสาง[v.] (sasāng) EN: put in order ; sort out ; tidy up ; check up ; clear ; handle ; manage ; treat ; deal with ; settle FR: ranger ; mettre en ordre ; trier ; nettoyer ; débarasser ; liquider
ตลบมุ้ง[v. exp.] (talop mung) EN: tidy up a fastened mosquito net by gathering and throwing the bottom portion over the canopy FR:
เตียน[adj.] (tīen) EN: clean ; cleared ; tidy ; smooth ; even ; level ; flat FR: nu ; dépouillé
อีโนงโตงเนง[adj.] (īnōngtōng-n) EN: untidy FR:
แก้บิด[adj.] (kaē bit) EN: antidysenteric FR:
ขยุกขยุย[adj.] (khayukkhayu) EN: messy ; untidy ; jumbled FR:
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
ออมครอม[adj.] (ømkhrøm) EN: untidy ; slack FR:
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
พุดพิชญา [n. exp.] (phut phit y) EN: Wrightia antidysenterica FR: Wrightia antidysenterica
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained ; dirty FR: souillé ; pollué ; sale
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé
ยาแก้บิด[n. exp.] (yā kaē bit) EN: antidysenteric ; antiamoebic ; antiamebic FR:

tidy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ordentlich; sauber; aufgeräumt {adj} | ordentlicher; sauberer | am ordentlichsten; am sauberstentidy | tidier | tidiest
stattliche Summe {f}tidy (little) sum
unordentlich {adj} | unordentlicher | am unordentlichstenuntidy | untidier | untidiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tidy
Back to top