ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meticulously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meticulously*, -meticulously-

meticulously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meticulously (adv.) อย่างพิถีพิถัน See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง Syn. punctiliously, literally
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรจง (v.) do something meticulously See also: do something painstakingly Syn. ตั้งใจ
ผจง (v.) do something meticulously See also: do something painstakingly Syn. ตั้งใจ, บรรจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Each one was forged meticulously by the craftsmen of High Mountain!เราต้องไปรายงานนายท่าน
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน
Everything was meticulously restored by a couple of the previous homos.ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างพิถีพิถัน โดยคู่รักเกย์คู่ก่อน
It was meticulously planned...มันเป็นแผนการณ์ที่ปราณีตมากๆเลย
He always spends a great deal of time meticulously planning his kills.เขามักจะใช้เวลาอย่างมาก วางแผนการฆ่าอย่างพิถีพิถัน
You keep your porn meticulously organized, but not --คุณเก็บหนังสือโป๊้ไว้เป็นระเบียบ แต่กลับไม่...
Meticulously stage your crime scene... with just enough mistakes to raise the specter of doubt.ช่วงพิถีพิถันของการทำฉากอาชญากรรม ด้วยขอผิดพลาดนิดหน่อย เพื่อให้เกิดข้อสงสัย
Seek the understanding of the guests then search meticulously.Seek the understanding of the guests then search meticulously
You always do your job meticulously, so I'm very confident.คุณทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ ผมไว้ใจคุณ
The first impression that anyone is going to have, before they ever experience my meticulously-appointed candy/scare station is of you going to the front door in that Rite Aid witch outfit.คิดดูสิ ความประทับใจครั้งแรกที่ใครๆจะได้เห็น
Or someone who's studied him meticulously.หรือบางคนที่ศึกษาเขา โดยละเอียด

meticulously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搜索[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, 搜索] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search

meticulously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยประณีต[adj.] (dōi pranīt) EN: meticulously ; scrupulously FR:
ผจง[v.] (phajong) EN: do painstakingly ; do meticulously FR: faire méticuleusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively FR: minutieusement ; avec précaution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meticulously
Back to top