ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tidily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tidily*, -tidily-

tidily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tidily (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. orderly, systematically Ops. unevenly, untidily, unsystematically
English-Thai: HOPE Dictionary
tidily(ไท'ดิลี) adv. อย่างเรียบร้อย,อย่างสะอาดสะอ้าน,อย่างสะอาดหมดจด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกเรื้อ (adv.) untidily See also: disorderly Syn. รกร้าง, รก, รกรุงรัง Ops. เป็นระเบียบ
รุ่มร่าม (adv.) untidily
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, dear, the Stig continues his obsession with The Archers, tracking tidily around Chicago.สติกยังคงติดหนึบกับอาร์เชอร์ ชิคาโก้แคบนิดนึง

tidily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い散らす[くいちらす, kuichirasu] (v5s,vt) (1) to eat untidily; to eat a bit of everything; (2) to dabble; to do a bit of this and a bit of that

tidily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรียงราย[adv.] (rīengrāi) EN: orderly ; well-arranged ; in good order ; tidily FR: en ordre
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
กรุยกราย[adv.] (kruikrāi) EN: untidily ; swaggeringly FR:
ลวก ๆ[adv.] (lūak-lūak) EN: carelessly ; untidily ; cursorily FR: négligemment ; superficiellement ; sans soin
รกเรื้อ[adv.] (rokreūa) EN: untidily FR:

tidily ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unordentlich {adv}untidily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tidily
Back to top