ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obfuscate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obfuscate*, -obfuscate-

obfuscate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obfuscate (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้ยุ่งยาก Syn. muddle, mess Ops. untangle, unravel
obfuscate (vi.) ยุ่งเหยิงิ See also: ยุ่งยาก Syn. muddle, tangle Ops. disentangle, unravel
obfuscate (vt.) ทำให้มืด Syn. darken, obscure Ops. brighten
obfuscate (vt.) ทำให้สับสน Syn. perplex, confuse Ops. clarify
English-Thai: HOPE Dictionary
obfuscate(ออบฟัส'เคท') vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The teeth have been shattered, most likely in an effort to obfuscate identity.ฟันแตกละเอียด เหมือนจะตั้งใจทำลาย อัตลักษณ์บุคคล
LOOKS LIKE OBFUSCATED CODE TO CONCEAL ITS TRUE PURPOSE.มันมีรหัสก่อกวนระบบปิดจุดประสงค์การทำงาน

obfuscate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャル文字[ギャルもじ, gyaru moji] (n) obfuscated style of Japanese text, used particularly by young women in keitai emails

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obfuscate
Back to top