ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disorganize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disorganize*, -disorganize-

disorganize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disorganize (vt.) ทำให้ไม่เป็นระบบ See also: ทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. diarrange, disarray Ops. organize, order
disorganized (adj.) ซึ่งไม่เป็นระบบ See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งระส่ำระสาย, ซึ่งวุ่นวาย Syn. orderless, disarranged
English-Thai: HOPE Dictionary
disorganizevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
English-Thai: Nontri Dictionary
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระส่ำระสาย (v.) be disorganized See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, be in a state of turmoil Syn. เสียกระบวน
เสียกระบวน (v.) be disorganized See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, be in a state of turmoil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Second, I am not a member of a low-rent... disorganized bunch of rednecks like the fucking KKK.อย่างที่สองนะ ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกของ/กลุ่มที่แตกไปหรอก... พวกนี้มันทำเรื่องวุ่นวาย / เหมือนกับไอพวก เคเคเค นั่นแหละ
He's disorganized, picks an opportunistic weapon at a crime scene, strikes with rage...เขาไม่มีระเบียบ ใช้อาวุธสังหารจากในบ้าน ลงมือด้วยแรงโกรธ
So if the unsub changed the victimology, does that make him organized or disorganized?ผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนรูปแบบการเลือกเหยื่อ นั่นทำให้เค้ามีแบบแผน หรือไม่มีแบบแผนล่ะ
Hotch: but wuornos was psychotic and disorganized.แต่ เวอร์นอร์สเป็นพวกวิกลจริต และไม่เป็นระบบ
Their kills are disorganized and sloppy.พวกเขาทำการฆ่า อย่างไม่มีระบบและแบบแผน
A little disorganized, maybe.แต่ไม่เป็นระเบียบในบางครั้ง
It says to me he's disorganized.มันบอกฉันว่าเขาไม่มีระเบียบแบบแผน
That supports the disorganized theory.นั่นสนับสนุนการวิเคราะห์ที่ว่าไม่มีการวางแผน
He's too disorganized to bring a gun.เขาไม่ได้พกปืนมาด้วย
So we have a disorganized killer on a spree who appears perfectly stable.กำลังเมามันกับการฆ่า และภายนอกดูปกติทั่วไป
Out of the five possible symptoms needed to be diagnosed with schizophrenia, delusions, hallucinations, disorganized speech, disorganized behavior and the negative symptoms,จากอาการที่เป็นไปได้ห้าข้อ ที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคจิตเภท อาการหลงผิด ประสาทหลอน
But the scene is frenzied, disorganized.แต่สภาพที่เกิดเหตุมันยุ่งเหยิง ไม่มีระเบียบ

disorganize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, 散兵] loose and disorganized soldiers; stragglers; fig. a loner

disorganize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
破瓜病[はかびょう, hakabyou] (n) hebephrenia (disorganized schizophrenia) (disorganised)
締まらない[しまらない, shimaranai] (exp,adj-i) (uk) (See 締まる) loose; slovenly; sloppy; disorganized
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)

disorganize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
ควั่ก[adj.] (khwak) EN: confused ; disorderly ; chaotic ; disorganized FR:
เปะปะ[adj.] (paepa) EN: aimless ; disorganized FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
ระส่ำระสาย[v.] (rasamrasāi) EN: be disorganized FR:
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
เสียกระบวน[v.] (sīakrabūan) EN: be disorganized FR:
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
เวิ่นเว้อ[X] (woēn woē) EN: chaotic ; turbulent ; disorganized ; confused FR:
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: chaotic ; restive ; disorganized ; confused ; turbulent ; in a mess ; in disorder FR: troublé ; perturbé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disorganize
Back to top