ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

under

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *under*, -under-

under ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
under (prf.) ภายใต้
under (prep.) ใต้ See also: ข้างใต้, ภายใต้, ข้างล่าง Syn. below, beneath, underneath Ops. over
under (prep.) รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่) See also: ต่ำกว่า, ระดับต่ำกว่า Syn. below, beneath, underneath Ops. over, above
under (adv.) ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิว
under a cloud (idm.) สงสัยในการทำบางสิ่ง
under a curse (adj.) ซึ่งถูกสาป
under construction (idm.) กำลังซ่อมแซม See also: กำลังสร้าง
under fire (idm.) กำลังโดนโจมตี See also: กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
under sail (adj.) เกี่ยวกับการเดินเรือ See also: ซึ่งแล่นเรือ Syn. at sea, sailed
under the circumstances (idm.) ในสถานการณ์อย่างนี้ See also: ดูจากสถานการณ์
under the counter (idm.) (ซื้อหรือขาย) อย่างลับๆ See also: (ซื้อหรือขาย) อย่างแอบๆ ซ่อนๆ, อย่างผิดกฎหมาย
under the table (idm.) เมา (คำไม่เป็นทางการ)
under the weather (idm.) ป่วย See also: ไม่สบาย
under the weather (sl.) ป่วย See also: ไม่สบาย
under-secretary (n.) ปลัดกระทรวง
under-the-counter (adj.) ซึ่งขายผิดกฏหมาย Syn. sold illegally Ops. legal
under-the-counter (adv.) ขายลับๆ See also: ขายใต้โต๊ะ Syn. over the counter, under the table Ops. legal
under-the-table (adj.) ซึ่งติดต่อกันลับๆ See also: ซึ่งทำอย่างลับๆ Syn. secret, underhand
under-the-table (adv.) ติดต่อกันอย่างลับๆ See also: เป็นส่วนตัว
underact (vt.) แสดงบทบาทไม่เต็มที่
underact (vi.) แสดงบทบาทไม่เต็มที่
underage (adj.) ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ See also: ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์
underarm (adj.) ที่เกี่ยวกับรักแร้ See also: ที่อยู่ใต้วงแขน
underarm (n.) รักแร้ See also: ส่วนใต้วงแขน Syn. armpit
underarm (adv.) อย่างที่ต่ำกว่าไหล่ (การตีหรือการโยนในกีฬาต่างๆ)
underarm (adv.) ที่กระทำในลักษณะทิ้งแขนลงต่ำ Syn. underhand
underarm odor (n.) กลิ่นรักแร้ See also: กลิ่นเต่า
underarmed (adj.) มีอาวุธไม่เพียงพอ
underbelly (n.) ท้องน้อย Syn. abdomen
underbelly (n.) ส่วนที่เป็นจุดอ่อน See also: ส่วนที่เป็นจุดด้อย
underbelly (n.) มุมมืด See also: เขตที่ไม่เป็นที่เปิดเผย
underbelly (n.) ส่วนใต้ของวัตถุใดๆ See also: ส่วนท้องของวัตถุใดๆ Syn. bottom, underside, undersurface
underbid (vt.) ประมูลต่ำกว่า See also: ต่อรองราคา, เสนอราคาที่ต่ำกว่า Syn. bargain, underestimate
underbid (vi.) เรียกไพ่ต่ำเกินไป
underbidder (n.) ผู้ประมูลต่ำกว่า
underbody (n.) ส่วนล่างของลำตัวสัตว์ Syn. hull
underbred (adj.) ไม่ได้รับการอบรม See also: ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่ได้รับการสั่งสอน Ops. ill-bred, badly brought up
underbrush (n.) พุ่มไม้ See also: ต้นไม้เล็กๆ ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ Syn. brush
underbrush (n.) พุ่มไม้เตี้ย See also: กลุ่มพุ่มไม, แนวพุ่มไม้
underbuy (vt.) ซื้อได้ถูกกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
under(อันเดอะ) prep.,adj.,adv. ภายใต้,ใต้,ข้างล่าง,ล่าง,ต่ำกว่า,น้อยกว่า,รอง,ในสังกัด,ตามที่,ในระหว่างที่. -Phr . (go under ยอมแพ้ ตกต่ำ), Syn. beneath,below
under-the-counter(อัน'เดอะเธอ'เคาเทอะ) adj. ขายลับ ๆ ,ขายใต้โต๊ะ,ผิดกฎหมาย,ไม่ได้รับอนุญาต, Syn. illegal,unauthorized
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ต่ำกว่ากำหนดอายุ,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน,ความไม่พอเพียง,การยังไม่บรรลุนิติภาวะ
underarmed(-อาร์มดฺ) adj. มีอาวุธไม่เพียงพอ
underbid(อันเดอะบิด') vt.,vi. ประมูลต่ำกว่า,เสนอราคาที่ต่ำกว่า,เรียกไพ่ต่ำเกินไป., See also: underbidder n.
underbred(อันเดอะเบรด') adj. ได้รับการอบรมมาไม่ดี,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่ใช่พันธุ์แท้., See also: underbreeding n.
underbuy(อันเดอะไบ') vt.,vi. ซื้อได้ถูกกว่า,ซื้อได้ไม่เพียงพอ
undercarriage(อัน'เดอะแค'ริอิจฺ) n. โครงล่าง,ส่วนล่างของลำเครื่องบิน,ช่วงล่างของรถยนต์,แท่นรับปืนใหญ่หรืออาวุธที่เคลื่อนที่ได้อื่น ๆ
undercharge(อัน'เดอะชาร์จฺ) vi. เรียกราคาต่ำกว่าที่ควร,ใส่ (ประจุ) น้อยกว่าที่ควร. n. ราคาเรียกที่ต่ำกว่าที่ควรหรือต่ำกว่าปกติ,ประจุไม่เพียงพอ,จำนวนไม่เพียงพอ
underclothes(อัน'เดอะโคลธซ) n.,pl. เสื้อกางเกงชั้นใน., Syn. underclothing
underclothingn. =underclothes (ดู)
undercoat(-โคท) n. เสื้อรองเสื้อคลุม,เสื้อสวมใต้เสื้อใหญ่,ชั้นรอง,ชั้นดิน,สีพื้น.vi. ทาสีพื้น
undercover(อัน'เดอะคัฟ'เวอะ) adj. ลึกลับ,ลี้ลับ,ทำอย่างลับ ๆ ,เกี่ยวกับการจารกรรม,เกี่ยวกับการหาข่าวลับ, Syn. secret
undercroft(อัน'เดอะครอฟทฺ) n. ห้องใต้ดิน
undercurrent(อัน'เดอะเคอเรินทฺ) n. กระแสใต้น้ำ,กระแสข้างล่าง,แนวโน้มที่แฝงอยู่,พลังที่แฝงอยู่., Syn. atmosphere,overtone
undercut(อัน'เดอะคัท) vt.,vi.,n. (การ) ตัดส่วนล่าง,ตัดราคา,เซาะ,ตีลูก (กอล์ฟ) แบบสอยดาว,ต่อยแบบสอยดาว,ส่วนที่ตัดออกจากข้างล่าง, Syn. undermine
underdevelop(อัน'เดอะดิเวล'เลิพ) vt. พัฒนาช้ากว่าหรือน้อยกว่าที่ควร,ด้อยพัฒนา., See also: underdevelopment n.
underdevelope(อัน'เดอะดิเวล'เลิพ) vt. =underdevelop (ดู)
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ
underdo(อันเดอะดู') vt.,vi. ทำน้อยกว่าที่ควร
underdog(อัน'เดอะดอก) n. ผู้ที่มีหวังแพ้,ผู้ที่เป็นเบื้ยล่าง,ผู้ที่ตกอับ,ผู้ที่เคราะห์ร้าย
underdone(อัน'เดอะดัน) adj. ไม่ได้ต้มให้สุก,ไม่ค่อยสุก,ไม่ได้ต้มพอเพียง,หายาก
underdrain(อัน'เดอะเดรน) n. ท่อระบายข้างใต้. vt. จัดให้มีท่อระบายข้างใต้
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.
underexpose(อัน'เดอะอิคซฺโพซ') vt. ทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ
underexposure(อัน'เดอะอิคซฺโพ'เ?อะ) n. การทำให้ฟิล์มถูกแสงไม่เพียงพอ,ภาพถ่ายหรือภาพเนกาติฟที่ถูกแสงไม่เพียงพอ
underfeed(อันเดอะฟีด') vt. ให้อาหารไม่เพียงพอ,ให้เชื้อเพลิงจากข้างล่าง., See also: underfed adj. underfeeding n.
underfoot(อันเดอะฟุท') adv. ใต้เท้า,ข้างใต้. adj. ข้างใต้,อยู่ใต้เท้า,เป็นอุปสรรค,ขวางทาง
undergarment(อัน'เดอะการ'์ เมินทฺ) n. เสื้อกางเกงใน
undergo(อันเดอะโก') vt. ประสบ,ผ่าน,ได้รับ,อดทน,อดกลั้น,ทนทุกข์., See also: undergoer n.
undergrad(อัน'เดอะแกรด) n.,adj. =undergraduate (ดู)
undergraduate(อันเดอะแกรด'จุเอท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
underground(อัน'เดอะเกราน์ด') adj. ใต้ดิน,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,n. บริเวณใต้ดิน,องค์การลับ,รถไฟใต้ดิน
undergrowth(อัน'เดอะโกรธ) n. พุ่มไม้,ต้นไม้ขนาดเล็ก ,การเจริญเติบโตไม่เต็มที่,ขนสั้นหนานิ่มที่ขึ้นอยู่ใต้ขนหยาบยาวของสัตว์, Syn. underbrush
underhand(อัน'เดอะแฮนดฺ) adj.,adv. ไม่เปิดเผย,ทำอย่างลับ ๆ ,เกี่ยวกับงานใต้โต๊ะ,โดยทอดแขนลงข้างล่าง,อย่างซ่อนเร้น, Syn. furtive,sly,crafty
underhanded(อัน'เดอะแฮน'ดิด) adj. ไม่เปิดเผย,ลับและมีเล่ห์เพทุบาย,ซึ่งทอดแขนลงข้างล่าง,มีคนไม่พอ,มีมือไม้ไม่พอ, See also: underhandedness n., Syn. secret,sly,deceitful,furtive
underlaid(อันเดอะเลด') adj. อยู่ข้างล่าง,วางอยู่ข้างใต้,มีชั้นรอง,รอง. vi.,vt. pt. & pp. ของ underlay
underlap(อันเดอะแลพ') vt. ยื่น (บางส่วน) อยู่ข้างใต้
underlay(อัน'เดอะเล) vt.,vi.,n. (สิ่งที่) วางอยู่ข้างใต้,รอง vi. (สายแร่) ยื่นขยายอยู่ข้างใต้.
underlease(อัน'เดอะลีส) n.,vi.,vt. แบ่งให้เช่า,ให้เช่าช่วง
English-Thai: Nontri Dictionary
under(pre) ข้างใต้,ภายใต้,ล่าง,รอง,ข้างใน
underclothes(n) เสื้อผ้าชั้นใน
underdeveloped(adj) ไม่เต็มที่,ไม่เจริญ,ด้อยพัฒนา
underfoot(adv) ใต้เท้า,ข้างใต้,บนพื้น
undergo(vt) ได้รับ,ทน,ประสบ,ผ่าน
undergraduate(adj) อยู่ในระดับปริญญาตรี
underground(adj) ใต้ดิน,ซ่อนเร้น,เป็นความลับ,ในขั้นทดลอง
undergrowth(n) พุ่มไม้,พง
underhand(adj) ลี้ลับ,ซ่อนเร้น,โกง,ใช้เล่ห์เหลี่ยม
underlie(vt) อยูข้างล่าง,รองรับ,เป็นรากแห่ง
underline(vt) ขีดเส้นใต้,เน้น,ย้ำ
underling(n) ผู้น้อย,ลูกน้อง,ผู้ใต้บังคับบัญชา,ลิ่วล้อ
undermine(vi) ทำลาย,เซาะ,ขุดข้างใต้
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
undernourished(adj) ได้อาหารไม่พอเพียง,ได้อาหารน้อย,ขาดอาหาร
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก
undersell(vt) ขายตัดราคา
undershirt(n) เสื้อชั้นใน
understand(vt) เข้าใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง
understood(vt) pt และ pp ของ understand
undertake(vi) พยายาม,อาสา,ยอมรับ,รีบทำ,รับรอง
undertaker(n) สัปเหร่อ,ผู้รับผิดชอบ
undertaking(n) ภาระ,ธุระ,การจัดงานศพ,งาน,กิจการ
undertone(n) เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว,รากฐาน
underwear(n) เสื้อผ้าชั้นใน
underweight(n) น้ำหนักน้อย
underworld(n) บาดาล,ยมโลก,นักเลงหัวไม้
underwrite(vt) ประกันภัย,รับประกัน,สนับสนุน,ลงนาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
under different titlesโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกัน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undercoatสีรองหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
undercover agentตัวแทนที่ไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undercutรอยแหว่งขอบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
underdeveloped countryประเทศด้อยพัฒนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
underdevelopmentการเจริญด้อยกว่าวัย [มีความหมายเหมือนกับ prematurity ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
underestimationการประมาณค่าต่ำไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
undergraduateระดับปริญญาตรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
underground stem; subterranean stemลำต้นใต้ดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
underground water; subsurface water; subterranean waterน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
underlineขีดเส้นใต้ [มีความหมายเหมือนกับ underscore ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
underlying causeเหตุพื้นเดิม, เหตุเบื้องหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
underpopulationประชากรน้อยเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
underscore๑. เส้นใต้อักขระ๒. ขีดเส้นใต้ [มีความหมายเหมือนกับ underline] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
understeerดื้อโค้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
undertakingการงาน, การรับทำการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
underthrusf faultรอยเลื่อนมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
undertowกระแสน้ำตลบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
underwater cuttingการตัดใต้น้ำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
underworldโลกมิจฉาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
underwriter๑. ผู้รับประกันภัย ดู assurer; carrier และ insurer๒. ผู้พิจารณาการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Underachieversนักเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Undercover operationsการปฏิบัติการลับ [TU Subject Heading]
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
underground waterน้ำใต้ดิน, น้ำที่อยู่ในช่องว่างในเนื้อหินหรือในชั้นดิน  ซึ่งสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Underpopulated ประชากรน้อยเกินไป ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรกับทรัพยากร โดยจำนวนประชากรมีน้อยกว่าจำนวนทรัพยากร [สิ่งแวดล้อม]
Undertakers and undertakingผู้จัดงานศพและการจัดงานศพ [TU Subject Heading]
Underwater archaeologyโบราณคดีใต้น้ำ [TU Subject Heading]
Underwearชุดชั้นใน [TU Subject Heading]
Underwriterผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมให้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต [ตลาดทุน]
Underwritingการประกันการจัดจำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กักด่าน (v.) be put under quarantine Syn. กัน, ห้าม
ตะเบ็งมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะแบงมาน
ตะแบงมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะเบ็งมาน
ตีนผี (n.) kind of dowel under the Naga See also: cockspur
ผีพราย (n.) ghost under the power of sorcerers See also: spirit in one´s power, ghost made potent by magic
ฝากตัว (v.) place oneself under somebody´s care See also: adhere to somebody, depend on somebody attach oneself to somebody Syn. ฝากเนื้อฝากตัว
ฟองทะเล (n.) rock with holes under the sea
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (n.) Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
ร่มผ้า (n.) part of the body under the garment See also: the inside of the lower garment
รัตนบัลลังก์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์, วัชรอาสน์
รับราชการ (v.) serve under the crown See also: work in the government service, enter government service, be a official, be in the service
วัชรอาสน์ (n.) the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment See also: the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment Syn. โพธิบัลลังก์
อยู่กรรม (v.) be under interdiction See also: stay alone at a peaceful place, be under penalty of infringement on the Buddhist ruling
อยู่มือ (v.) be under control See also: be in hand, dare not violate Syn. อยู่หมัด
เถา (clas.) nest (of objects fitling under another) See also: set
เผาหลอก (v.) lay down the flower under the coffin before cremating See also: put a flower, joss-sticks and candles under a coffin Ops. เผาจริง
เผาหลอก (v.) lay down the flower under the coffin before cremating
โหงพราย (n.) ghost under the power of sorcerers See also: spirit in one´s power, ghost made potent by magic Syn. ผีพราย
ใต้ถุน (n.) space under a Thai house
ข้างใต้ (adv.) under See also: underneath, beneath Syn. ใต้, ล่าง Ops. ข้างบน, บน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everything under control, sirทุกสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วครับท่าน
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
The rice cooker is under the sinkหม้อหุงข้าวอยู่ใต้อ่าง
It's still under guaranteeมันยังคงอยู่ในระยะประกัน
What you got under your coat?คุณได้อะไรไว้ใต้เสื้อโค๊ตนั่น
You're under arrest for smugglingคุณถูกจับแล้วฐานลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
I don't understand what you see in himฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเห็นในตัวเขา
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
Because I can't understand muchเพราะว่าฉันไม่สามารถเข้าใจได้มากนัก
I understand your bitternessฉันเข้าใจความขมขื่นของคุณ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
My cat is easily spooked before a thunderstormแมวฉันมักตื่นตกใจง่ายๆ ก่อนพายุฝนจะมา
I'm sorry, but I don't understandขอโทษด้วย ฉันไม่เข้าใจค่ะ
I hope you will understand thatฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องนั้น
Do people have trouble understanding you?ผู้คนไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่ไหม?
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
Do we understand each other?นี่พวกเราเข้าใจกันและกันหรือเปล่า
I understand you're a man that knows how to get thingsฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่รู้ว่าจะหาของต่างๆ มาได้อย่างไร
You shut up when I talk to my boy, understand?คุณช่วยหุบปากตอนที่ฉันพูดกับลูกชายฉันด้วย เข้าใจไหม?
Glad you understand what I'm talking aboutดีใจที่คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่นี่
I didn't expect you to understandฉันไม่ได้คาดหวังให้นายเข้าใจเลย
Why did it take me this long to understand?ทำไมฉันถึงใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You look blue under the gills. What do you say we go together?คุณดูเหรียญประดับเหล่านี้ แล้วพูดว่าคุณจะพาผม
Where's the propellers? For going under the water!รู้ไหมใบพัดมีไว้ทำไม เอาดำน้ำ
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม
Your Excellency, everything is under control.ท่านผู้นำ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้
In a short time, she would have been under morphia.อีกไม่ช้า หล่อนก็ต้องพึ่งมอร์ฟีน
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น
The seam of his jacket was split, under the shoulder.ตะเข็บของเสื้อของเขาถูกแยกออกภายใต้ไหล่
And you weren't under an emotional stress, were you?และคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์เป็นคุณได้อย่างไร

under ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, 下辖 / 下轄] administered by; under the rule of
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, 五湖四海] all over the world; everywhere under the sun
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
博蒂[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, 博蒂] birdie (one stroke under par in golf)
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
集权[jí quán, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 集权 / 集權] centralized power (hist.), e.g. under an Emperor or party
情况下[qíng kuàng xià, ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, 情况下 / 情況下] under (these) circumstances
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 挟 / 挾] clasp under the arm; coerce
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
受制[shòu zhì, ㄕㄡˋ ㄓˋ, 受制] controlled (by sb); to suffer under a yoke
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 半封建半殖民地] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang
发展中[fā zhǎn zhōng, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ, 发展中 / 發展中] developing; under development; in the pipeline
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
部首编排法[bù shǒu biān pái fǎ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄢ ㄆㄞˊ ㄈㄚˇ, 部首编排法 / 部首編排法] dictionary arrangment of Chinese characters under radicals
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 象] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.)
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 酋长国 / 酋長國] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
讹诈[é zhà, ㄜˊ ㄓㄚˋ, 讹诈 / 訛詐] extort under false pretences; blackmail; bluff; defraud
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 輠] grease-pot under a cart
[gē, ㄍㄜ, 袼] gusset; cloth fitting sleeve under armpit
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 痴心妄想 / 癡心妄想] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used
五代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, 五代史] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls
元史[Yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, 元史] History of the Yuan dynasty, twenty third of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Song Lian 宋濂 in 1370 during the Ming dynasty, 210 scrolls
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
周书[Zhōu shū, ㄓㄡ ㄕㄨ, 周书 / 周書] History of Zhou of the Northern dynasties, twelfth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Linghu Defen 令狐德棻 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, 未成] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive

under ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーバスト[, anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.)
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P)
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
ナイター[, naita-] (n) game under lights (e.g. baseball) (wasei
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push
ミシミシ;みしみし[, mishimishi ; mishimishi] (adv,adv-to,vs) creaking; groaning (e.g. of something under physical stress)
ミフェプリストン[, mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486)
めじ[, meji] (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter)
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei
一律減反[いちりつげんたん, ichiritsugentan] (n) reduction in area of rice under cultivation
下(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P)
下っ腹[したっぱら, shitappara] (n) abdomen; stomach; under parts; (P)
下敷きになる;下敷になる[したじきになる, shitajikininaru] (exp,v5r) (See 下敷き) to be squashed by; to be pinned under
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane
下腹[かふく;したはら;したばら, kafuku ; shitahara ; shitabara] (n) abdomen; stomach; lower parts; under parts
下萌え[したもえ, shitamoe] (n) sprout of a plant shooting from under the soil
下襲[したがさね, shitagasane] (n) (arch) (See 半臂,袍) garment worn under the hanpi undergarment or hou robe in court ceremonial dress
下露[したつゆ, shitatsuyu] (n) dew under (dripping from) trees
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy)
不審火[ふしんび, fushinbi] (n) fire under suspicious circumstances; arson
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P)
事と次第で[こととしだいで, kototoshidaide] (exp) if things permit; under certain circumstances
事寄せて[ことよせて, kotoyosete] (exp) on the plea of; under the pretext of
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P)
伊達締め;伊達締[だてじめ, datejime] (n) small, thin fabric belt worn over the kimono and under the obi in order to protect the fabric
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling
元を切って売る[もとをきってうる, motowokitteuru] (exp,v5r) to sell under prime cost; to sell at a loss
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
八紘一宇[はっこういちう, hakkouichiu] (n) universal brotherhood; all eight corners of the world under one roof
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic)
アークティックフラウンダー[, a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
作成中[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation
開発中[かいはつちゅう, kaihatsuchuu] under development
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators)
アンダフロー表示[アンダフローひょうじ, andafuro-hyouji] underflow indication
下位けたあふれ[かいけたあふれ, kaiketaafure] underflow
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication
下線[かせん, kasen] underline(_)
海底ケーブル[かいていケーブル, kaitei ke-buru] underseas cable
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] Thai: กิจการ English: undertaking
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงทุ้ม English: undertone
分かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
地下[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground
知る[しる, shiru] Thai: เข้าใจ English: to understand
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand

under ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาอยู่[v.] (aoyū) EN: control ; keep under control ; keep in check ; be able to bring something under control FR:
อายุต่ำกว่า 18 ปี = อายุต่ำกว่าสิบแปดปี[xp] (āyu tam kwā) EN: under eighteen years of age ; under 18 years of age FR: âgé de moinsde 18 ans
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit FR: protection [f]
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; lucky rice ; auspicious rice ; propitious rice ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers FR:
เบื้องล่าง[adv.] (beūang lāng) EN: below ; under FR: dessous ; sous
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back FR: derrière ; dessous ; inférieur
เด็กต่ำกว่า 12 ขวบ[xp] (dek tam kwā) EN: children under 12 FR: enfants de moins de 12 ans [mpl]
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody FR: placer sous la protection de
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
หือไม่ขึ้น[adj.] (heūmaikheun) EN: submissive ; tame ; under someone's thumb ; unable to protest ; unable to disagree ; cowed FR: soumis
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms FR:
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic FR:
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; make one's head spin ; be snowed under with work ; be overwhelmed with work ; be confused ; be disturbed FR: ne plus savoir où donner de la tête
จำจะต้อง[v. exp.] (jam ja tǿng) EN: have to ; must ; be under an obligation to FR: devoir ; avoir l'obligation de
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
จงกรมแก้ว[n.] (jongkromkaē) EN: image of the Buddha standing under a decorative arch (with left foot raised and hands crossed in front) FR:
กักบริเวณ[v.] (kakbøriwēn) EN: coop up ; confine to a certain area ; place under house arrest FR: enfermer
กักด่าน[v.] (kakdān) EN: confine for inspection ; quarantine ; be put under quarantine FR:
กักขัง[v.] (kakkhang) EN: imprison ; detain ; hold in custody ; detain under custody ; take into custody ; confine ; imprison ; incarcerate ; take into custody FR: écrouer ; emprisonner ; incarcérer ; séquestrer ; cloîtrer ; boucler (fam.) ; interner ; jeter en prison
กักเรือ[v. exp.] (kak reūa) EN: put a ship under quarantine FR:
กำมือ[X] (kammeū) EN: under one's thumb ; under one's control ; in one's clutches ; in one's hands ; in the palm of one's hand FR:
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
คามือ[adv.] (khā meū) EN: at the hand ; under the hand FR:
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)[org.] (Khana Patir) EN: Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) FR:
ข้างใต้[adv.] (khāng tāi) EN: beneath ; underneath ; under ; underside FR: sous ; au-dessous ; dessous
ขังไว้ในบ้าน[v. exp.] (khang wai n) EN: place under house arrest FR:
เข้า[prep.] (khao) EN: in ; into ; to ; toward ; against ; under FR:
เข้าเจ้าเข้านาย[v.] (khaojaokhao) EN: put oneself under the patronage of big wig FR:
เข้ารักษา[v. exp.] (khao raksā) EN: be under medical treatment FR:
ขับรถในขณะเมาสุรา[v. exp.] (khap rot na) EN: drive under the influence of alcohol FR: conduire en état d'ébriété ; conduire en état d'ivresse ; conduire sous l'influence de l'alcool
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นต่อ[v. exp.] (kheun tø) EN: be directly under FR:
ขึ้นตรงต่อ[v. exp.] (kheun trong) EN: belong to ; be directly under FR:
ขี้เล็บ[n. exp.] (khī lep) EN: dirt under the nails FR:
คิดปรุงแต่ง[v. exp.] (khit prungt) EN: think under the influence of some passion or motive FR:
คลุมโปง[v.] (khlumpōng) EN: cover oneself from head to foot ; cover oneself completely ; get under a blanket ; cover the body completely FR: se couvrir des pieds à la tête
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider

under ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Segel {n} | unter Segel | mit vollen Segelncanvas | under canvas | under full canvas
Fittich {f} | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing
Vorwand {m} | unter dem Vorwand, etw. zu tunguise | under the guise of doing sth.; in the guise of doing sth.
Stichwort {n} | unter dem Stichwortheading | under the heading of
Hausarrest {m} | unter Hausarrest stellenhouse arrest; domiciliary arrest | to place under house arrest
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
Vollnarkose {f} [med.] | unter Vollnarkosegeneral anaesthetic | under a general anaesthetic
Berichtszeitraum {m}period under review
Druckfeuerfestigkeit {f}refractory under load
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time
Rechtsstaat {m}state under the rule of law
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle
Unterlauf {m}arithmetic underflow
Ast {m} (im Holz) | gesunder, verwachsener Ast (im Holz)knot | sound knot
Basis-Inflationsrate {f} [fin.]underlying rate of inflation
Basisinstrument {n}underlying asset
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Hundertjährige {m,f}; Hundertjähriger | Hundertjährigen
Jahrhundert {n} | Jahrhunderte
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge
Wunderkind {n} | Wunderkinder
Sonderling {m}; wunderlicher Kauz
gesund {adj} | gesünder | am gesündestendaffy | daffier | daffiest
Plünderung {f} | Plünderungen
schwerverständlich {adj}difficult to understand
Donner {m}thunder
Donnerbüchse {f}blunderbuss
Donnerschlag {m}peal of thunder
Donnervogel {m} (Mythologie)thunderbird
überschaubar {adj}easily understandable
Echolot {n}echo-sounder; sounding
Ersatz {m}understudy
Begründer {m}; Begründerin
Gründungsmitglied {n}founder member
Gründerin {f} | Gründerinnen
Glimmerfräsapparat {m}mica undercutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า under
Back to top