ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unevenly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unevenly*, -unevenly-

unevenly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unevenly (adv.) อย่างไม่เท่ากัน Syn. unfairly, differently

unevenly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参差不齐[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, 参差不齐 / 參差不齊] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged

unevenly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed

unevenly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเดิด[v.] (kradoēt) EN: stick up unevenly FR:
กระเดิด ๆ = กระเดิดๆ [v.] (kradoēt-kra) EN: stick up unevenly FR:
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unevenly
Back to top