ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orderly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orderly*, -orderly-

orderly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orderly (adj.) ที่เป็นไปด้วยความสงบ Syn. peaceable, quiet Ops. riotous, noisy
orderly (adj.) ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ซึ่งมีระเบียบ Syn. well-organized, in order Ops. disorderly, chaotic
orderly (n.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย) Syn. medical orderly
orderly (n.) ทหารที่ทำงานทั่วๆ ไปให้ทหารยศสูงกว่า See also: ทหารรับคำสั่ง, ทหารรับใช้
orderly (adv.) อย่างมีระเบียบ See also: อย่างมีแบบแผน Syn. methodically, regularly
English-Thai: HOPE Dictionary
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper
English-Thai: Nontri Dictionary
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีระบบระเบียบ (adj.) orderly See also: systematic, methodical
มีระเบียบ (adj.) orderly See also: systematic, methodical Syn. มีระบบระเบียบ
อย่างมีระเบียบ (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีแบบแผน
อย่างมีระเบียบ (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีแบบแผน
อย่างมีแบบแผน (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีระเบียบ
อย่างมีแบบแผน (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีระเบียบ
อย่างเป็นระเบียบ (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ
อย่างเป็นระเบียบ (adv.) orderly See also: neat and tidy Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ
เรียงราย (adv.) orderly See also: well-arranged, in good order, tidily
กะรุงกะรัง (adv.) disorderly See also: untidily, unkemptly Syn. รุงรัง Ops. ระเบียบ, เรียบร้อย
พลุก (v.) disorderly See also: busy, chaotic Syn. พลุกพล่าน, วุ่นวาย
มีระบบระเบียบ (v.) be orderly See also: be systematic, be methodical
มีระเบียบ (v.) be orderly See also: be systematic, be methodical Syn. มีระบบระเบียบ
ระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด
ระเนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด
ระโยงระยาง (n.) large number of ropes suspended disorderly
ล้มระเนระนาด (v.) fall disorderly
วุ่นวาย (v.) disorderly See also: busy, chaotic Syn. พลุกพล่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน
You're working as an orderly and a witness.And I know what you're doing.
Move in an orderly fashion to security checkpoints.เคลื่อนที่อย่างมีระเบียบ ไปที่จุดเช็คความปลอดภัย
Please proceed in an orderly fashion. Do not run.กรุณากระทำด้วยความมีระเบียบ อย่าวิ่ง
Proceed in an orderly manner to the East River Drive.ให้เดินแถวเรียงหนึ่งอย่างเป็นระเบียบ ไปยังถนน อีสท์ ริเวอร์
He's an orderly in my hospital.เขาเป็นผู้ช่วยของผมที่โรงพยาบาล
Form an orderly line and I'll have you all, one by one.เข้าแถวดาหน้ามา จะให้แกลิ้มรส .. เรียงตัวเลย
Please... stay with your zombie at all times, maintain an orderly line between the railings, and use our conveniently placed safety buttons...โปรดอยู่กับซอมบี้ของคุณตลอดเวลา รักษาลำดับแถวระหว่างราวเหล็กไว้ให้ดี และใช้บริการความสะดวกสบายจากปุ่ม...
Okay, please move toward the buses in an orderly fashion.โอเค, กรุณาไปที่ รถบัสด้วยความเป็นระเบียบด้วย
I need everyone to leave the store in an orderly fashion.ขอให้ออกไปจากร้านอย่างมีระเบียบ
Proceed outside in an orderly fashion.การดำเนินการข้างนอก จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
It's about foundation, starting with a very simple, orderly chord.ขั้นพื้นฐาน ง่ายๆเลยเริ่มจากคอร์ดนี้กันก่อน

orderly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, 勤杂 / 勤雜] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs
勤务[qín wù, ㄑㄧㄣˊ ˋ, 勤务 / 勤務] service; an orderly (in army)
勤务兵[qín wù bīng, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄅㄧㄥ, 勤务兵 / 勤務兵] army orderly
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
正正[zhèng zhèng, ㄓㄥˋ ㄓㄥˋ, 正正] neat; orderly; just in time
[fēn, ㄈㄣ, 纷 / 紛] numerous; confused; disorderly
纷乱[fēn luàn, ㄈㄣ ㄌㄨㄢˋ, 纷乱 / 紛亂] numerous and disorderly
勤务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄩㄢˊ, 勤务员 / 勤務員] odd job man; army orderly
传令兵[chuán lìng bīng, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄧㄥ, 传令兵 / 傳令兵] orderly
崭齐[zhǎn qí, ㄓㄢˇ ㄑㄧˊ, 崭齐 / 嶄齊] orderly; tidy
整齐[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, 整齐 / 整齊] orderly; neat; even; tidy
顺溜[shùn liu, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡ˙, 顺溜 / 順溜] orderly; tidy; smooth
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, 安定] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly

orderly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当番兵[とうばんへい, toubanhei] (n) {mil} batman; officer's orderly
組織立つ[そしきだつ, soshikidatsu] (v5t,vi) to have orderly plans; to be systematic
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
伝令者[でんれいしゃ, denreisha] (n) herald; orderly; messenger
従卒[じゅうそつ, juusotsu] (n) (military) orderly; underling
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate
混雑した[こんざつした, konzatsushita] (adj-f) disorderly; confused; congested
烏合の衆[うごうのしゅう, ugounoshuu] (exp) disorderly crowd; mob
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P)
用務員[ようむいん, youmuin] (n) orderly; janitor
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na,n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P)
秩序正しい[ちつじょただしい, chitsujotadashii] (adj-i) orderly; well-ordered
雑然とした[ざつぜんとした, zatsuzentoshita] (adj-f) disorderly; promiscuous

orderly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีระเบียบ[adj.] (mī rabīep) EN: orderly ; systematic ; methodical FR: ordonné ; méthodique ; systématique
มีวินัย[adj.] (mī winai) EN: disciplined ; orderly FR: discipliné
เป็นระเบียบเรียบร้อย[adj.] (pen rabīep ) EN: nice and tidy ; nice and orderly FR:
เป็นที่[adv.] (penthī) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
เป็นที่เป็นทาง[adv.] (penthīpenth) EN: neatly ; in an orderly manner FR:
เรียงราย[adv.] (rīengrāi) EN: orderly ; well-arranged ; in good order ; tidily FR: en ordre
เรียบร้อย[adv.] (rīeprøi) EN: in good order ; orderly ; neatly FR: comme il faut ; d'une manière soignée
ทหารรับใช้[n. exp.] (thahān rapc) EN: orderly ; batman FR:
อย่างมีระบบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systematically ; orderly ; methodically FR:
อย่างมีระบบระเบียบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systemically ; orderly ; methodically FR:
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen ra) EN: systematically ; orderly ; methodically FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
เฟอะฟะ[adv.] (foefa) EN: disorderly FR:
อีเหละเขละขละ ; อีเหละเขะขะ[X] (īlaekhlekhl) EN: in a mess ; disorderly ; all over the place FR:
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
เขละ[adv.] (khle) EN: disorderly ; in a mess FR:
เขละขละ[adv.] (khle khla) EN: disorderly FR:
ควั่ก[adj.] (khwak) EN: confused ; disorderly ; chaotic ; disorganized FR:
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
เนรนาด[adv.] (nēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
เปะปะ[adv.] (paepa) EN: disorderly ; circuitously FR:
ระเนระนาด[adv.] (ranēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
ระโยงระยาง[X] (rayōngrayān) EN: a large number of ropes suspended disorderly ; a large number of ; a profusion of ; a mess of FR:
เรี้ยวรก[adv.] (rīorok) EN: disorderly FR:
ยุ่งเหยิง[adv.] (yungyoēng) EN: in a disorderly manner ; in a state of confusion FR: pêle-même

orderly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krankenpflegehelfer {m}medical orderly
Schreibstube {f}orderly office
unordentlich {adj}unorderly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orderly
Back to top