ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

covert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *covert*, -covert-

covert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
covert (adj.) ซึ่งซ่อนเร้น See also: ที่เป็นความลับ Syn. secret, clandestine
covert (n.) ที่กำบัง See also: ที่หลบซ่อน
covertly (adv.) อย่างซ่อนเร้น Syn. secretly
English-Thai: HOPE Dictionary
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
coverture(คัฟ'เวอะเชอ) n. สิ่งปกคลุม,การซ่อนเร้น
English-Thai: Nontri Dictionary
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป
It's an essential step for us to determine... certain covert sector applications for Angelo's work.มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะรู้.. ..ถ้าอยากจะให้ โครงการของแอนเจโลดำเนินต่อไป
The American government authorized a series of covert operations... to liquidate those responsible.รัฐบาลอเมริกันตกลงที่จะใช้แผนการลับ ในการทำลายล้างองค์กรก่อการร้าย
A year later, Reisner started up again with covert funding from the DOD.1 ปีต่อมาไรซ์เนอร์ทำการทดลองอีกครั้ง ด้วยเงินอุดหนุนลับๆจากหน่วยดีโอดี
No, she's a gamer. She'll give it to her bosses, move up the DEA's covert ranks.เปล่า เอาไปให้หัวหน้าเพื่อขอเลื่อนขั้น
On the basis that Nicky Parsons has compromised a covert operation.บนหลักเกณฑ์ที่ว่านิกกี้ พาร์สันให้ความร่วมมือในปฏิบัติการหลบซ่อนไงเล่า
You're not concerned to involve a civilian in a covert government investigation?คุณไม่กังวลเรื่องที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ผู้คนในที่สอบสวนลับของรัฐบาลใช่มั้ย?
That's the saving grace of a covert operation.นั่นเป็นการรักษาหน้า ของปฎิบัติการลับ
We're not exactly the world's most covert secret couple.ยังไงเราก็ไม่ใช่คู่ที่ประหลาดที่สุดในโลกอยู่แล้ว
What you're asking for requires involving additional people, which, given the covert nature of this operation, I cannot do.สิ่งที่คุณกำลังขอคือคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มอีก สิ่งที่ขอมาในงานนี้/N ฉันให้ไม่ไหว
The access code to the covert entrance is still both your daughters' birthdays.รหัสเข้าประตูลับ ยังคงเป็นวันเกิดลูกสาวท่าน
This was supposed to be a covert operation.ผมคิดว่านี่ควรจะเป็นปฏิบัติการลับนะ

covert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
偷偷[tōu tōu, ㄊㄡ ㄊㄡ, 偷偷] stealthily; secretly; covertly; furtively; on the sly
地下[dì xià, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, 地下] underground; subterranean; covert

covert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバート[, kaba-to] (adj-no) covert
工作員[こうさくいん, kousakuin] (n) spy; agent provocateur; covert operative; (P)
隠密行動[おんみつこうどう, onmitsukoudou] (n) covert action (behavior); espionage activities
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly

covert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
หญิงที่แต่งงานแล้ว[n. exp.] (ying thī ta) EN: married woman ; feme covert FR: femme mariée [f]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away FR: se glisser ; se faufiler
โคนหางด้านบน[n. exp.] (khōn hāng d) EN: uppertail-covert FR:
โคนหางด้านล่าง[n. exp.] (khōn hāng d) EN: undertail-covert FR:
ขนคลุมหู[n. exp.] (khon khlum ) EN: ear-covert FR:
ขนคลุมปีก[n. exp.] (khon khlum ) EN: coverts FR:
ความลับ[n.] (khwām lap) EN: secret ; covertness ; clandestineness ; confidentiality FR: secret [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า covert
Back to top