ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

systematically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *systematically*, -systematically-

systematically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
systematically (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. tidily, orderly Ops. unevenly, untidily, unsystematically
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีระบบ (adv.) systematically See also: methodically, in an orderly way Syn. มีระบบระเบียบ
มีระบบระเบียบ (adv.) systematically See also: methodically, in an orderly way
อย่างเป็นระบบ (adv.) systematically See also: orderly, methodically Syn. อย่างมีระบบ

systematically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, 一五一十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail
有条有理地[yǒu tiáo yǒu lǐ de, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙, 有条有理地 / 有條有理地] methodically; systematically

systematically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate
乱読[らんどく, randoku] (n,vs) reading unsystematically
片っ端から[かたっぱしから, katappashikara] (adv) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another
片端から[かたはしから, katahashikara] (adv) (See 片っ端から) absolutely every little bit; everything from A to Z; systematically; thoroughly; one after another

systematically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจจะลักษณะ[adv.] (kitjalaksan) EN: formally ; systematically ; officially ; regularly ; methodically FR:
เป็นการเป็นงาน[adv.] (penkānpenng) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner FR:
อย่างมีระบบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systematically ; orderly ; methodically FR:
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen ra) EN: systematically ; orderly ; methodically FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement
ทะลักทะแลง[adv.] (thalakthala) EN: without order ; in confusion ; unsystematically ; messily FR:
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (tham ngān l) EN: work unsystematically ; work unmethodically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า systematically
Back to top