ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groom*, -groom-

groom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
groom (n.) เจ้าบ่าว Syn. bridegroom
groom (n.) คนเลี้ยงม้า See also: คนใช้ผู้ชาย Syn. hostler
groom (vt.) เตรียมพร้อม See also: เตรียมการ, ทำให้สะอาดและเรียบร้อย, ทำให้พร้อม Syn. make acceptable, ready, refine
groom for (phrv.) ดูแลม้า See also: เตรียมม้า
groom for (phrv.) เตรียมการ See also: เตรียม
groomed (adj.) ซึ่งดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
grooming (n.) การดูแลเครื่องแต่งกายและผมเผ้าเรียบร้อย
groomsman (n.) เพื่อนเจ้าบ่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
groom(กรูม) n. เจ้าบ่าว,คนเลี้ยงม้า,อัศวรักษ์,คนใช้ผู้ชาย. vt. แต่งตัว,ตกแต่ง,ทำให้สะอาดหมดจด,ดูแลม้า,เตรียมการ,เตรียมตัว., See also: groomer n.
groomsman(กรูมซ'เมิน) n., (pl. -men) เพื่อนเจ้าบ่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
groom(n) คนใช้,คนเลี้ยงม้า,เจ้าบ่าว,ข้าราชบริพาร
groomsman(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
groom for officeการเตรียมบุคคลเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groomingการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันหมาก (n.) tray of gifts (from the groom to the bride´s family) See also: tray containing betels and areca to the bride´s home as a troth
เสก (v.) sprinkle holy water on the bride and groom at a wedding See also: pour sacred water on the hands of the married couple
เจ้าบ่าว (n.) groom See also: bridegroom Ops. เจ้าสาว
ขบวนขันหมาก (n.) procession of the groom´s parents
ของรับไหว้ (n.) token of a bride and bridegroom´s respect
ค่าน้ำนม (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony Syn. ค่าสินสอด
ค่าสินสอด (n.) money given to the bride´s parents by the groom´s parents at the engagement ceremony
คู่แต่งงาน (n.) bride and groom See also: bridal pair, spouse, mate, husband and wife Syn. คู่บ่าวสาว, คู่สมรส
มงคลจักร (n.) nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads Syn. มงคลแฝด
มงคลแฝด (n.) nuptial good luck thread worn around the bride´s and bridegroom´s heads Syn. มงคลจักร
รับไหว้ (v.) accept a token of bride and bridegroom´s respect
อาวาหมงคล (n.) marriage which the bride move into groom´s house Ops. วิวาหมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The bride, the groom and the angel...เจ้าสาวเจ้าบ่าวและทูตสวรรค์ ...
Now the groom will enter. Welcome him with a big applause.ณ บัดนี้ขอเชิญเจ้าบ่าว ปรบมือต้อนรับเจ้าบ่าวหน่อยครับ
Wishing the bride and groom a bright future, an epithalamium will be sung.ขอให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้ มีอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า ต่อไปจะเป็นการขับร้องเพลงประสานเสียง ขอเชิญคณะนักขับร้องได้เลยครับ
If you want to groom a successor, there's Yoo Kang.ถ้าคุรต้องการหาคนรับช่วงต่อก็ยังมียูคังนี่ครับ
What if Saunière had started to groom you for the Priory?ถ้าโซนิแยร์ เลี้ยงคุณมาเพื่อให้เป็นไพเออรี่ ล่ะ?
What do you mean, groom me?คุณหมายความว่ายังไง?
It's bad luck for the groom to see the bride before the wedding.เจ้าบ่าวโชคไม่ดี ที่เห็นเจ้าสาวก่อนงานแต่ง
But the groom isn't one of them.แต่ไม่นับรวมเรื่องของเจ้าบ่าว
It's bad luck for the groom to see the bride before the wedding.มันเป็นลางไม่ดีหากจะให้ เจ้าบ่าวเห็นเจ้าสาวก่อนแต่ง
Why do the groom and the bride have 7 wedding rituals?ทำไมบ่าวสาวเข้าพิธีแต่ง7ครั้ง
The bride and groom this time sure have problems.เวลานี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคงมีปัญหาเยอะแยะ
Next, the groom will be giving a message to everyone.ลำดับต่อไป เชิญเจ้าบ่าวกล่าวอะไรเล็กน้อยกับผู้ที่มาร่วมงานครับ

groom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
新郎[xīn láng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ, 新郎] bridegroom; groom
嫁妆[jià zhuāng, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄨㄤ, 嫁妆 / 嫁妝] dowry (money given by the bride's family to the groom)
马夫[mǎ fū, ㄇㄚˇ ㄈㄨ, 马夫 / 馬伕] groom; stable lad; horsekeeper; pimp; procurer
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
圉人[yǔ rén, ㄩˇ ㄖㄣˊ, 圉人] horse trainer; groom

groom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厩務員[きゅうむいん, kyuumuin] (n) (obsc) stable boy; stable hand; groom
花嫁花婿[はなよめはなむこ, hanayomehanamuko] (n) bride and groom
馬丁[ばてい, batei] (n) (sens) stable boy; stable hand; groom
馬手[ばしゅ, bashu] (n) (obsc) stable boy; stable hand; groom
グルーマー[, guru-ma-] (n) groomer
グルーミング[, guru-mingu] (n) grooming
乞婿[こいむこ, koimuko] (n) bridegroom who is loved by his bride
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid
別当[べっとう, bettou] (n) (1) groom; footman; stableman; equerry; (2) steward; intendant; (3) (arch) head of an institution, edp. religious; head of one institution serving also as the head of another
口取り;口取[くちとり, kuchitori] (n) (1) leading a horse, cow, etc.; (2) groom; horse boy; (3) hors d'oeuvre; appetizer; side dish
婿(P);聟;壻[むこ, muko] (n) (1) husband; groom; (2) (one's) son-in-law; (P)
手入れ[ていれ, teire] (n,vs) (1) repairs; maintenance; tending; trimming; grooming; (2) crackdown; (police) raid; (P)
新郎[しんろう, shinrou] (n) bridegroom; (P)
毛づくろい;毛繕い[けづくろい, kedukuroi] (n,vs) grooming oneself (esp. animals); mutual grooming (e.g. monkeys); social grooming; personal grooming
花婿[はなむこ, hanamuko] (n) bridegroom; (P)
身だしなみ;身嗜み[みだしなみ, midashinami] (n) personal appearance; personal grooming
身繕い;身づくろい[みづくろい, midukuroi] (n,vs) dressing oneself; personal grooming
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P)

groom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวาหมงคล[n. exp.] (āwāha mongk) EN: wedding ceremony held at the home of the groom FR:
เจ้าบ่าว[n.] (jaobāo) EN: bridegroom ; groom FR: jeune marié [m] ; futur marié [m]
ขันหมาก[n.] (khanmāk) EN: traditional tray of gifts (from the groom to the bride's family) FR:
คู่บ่าวสาว[n. exp.] (khū bāo sāo) EN: wedding couple ; bride and groom FR: couple de mariés [m]
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
คู่แต่งงาน[n. exp.] (khū taeng-n) EN: wedding couple ; bride and groom FR: couple de mariés [m]
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: sprinkle water on the bride and groom at a wedding FR:
ห้องนิรภัย[n. exp.] (hǿng niraph) EN: strongroom FR: chambre forte [f]
กั้นขันหมาก[n.] (kan khanmāk) EN: prevent the bridegroom's gifts from entering the bride's home until some forfeit is paid FR:
ขบวนขันหมาก[n. exp.] (khabūan kha) EN: procession of the groom's parents FR:
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; property held before a marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer

groom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gepflegt {adj} | gepflegter | am gepflegtestengroomed | more groomed | most groomed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groom
Back to top