ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

draw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *draw*, -draw-

draw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
draw (vt.) ชัก See also: ดึง, ลาก Syn. pull, move, tow
draw (vt.) ดึงดูดความสนใจ Syn. attract
draw (vt.) ดูด
draw (vt.) ได้รับ
draw (vt.) ถอนเงิน See also: ถอน
draw (vt.) ร่างเอกสาร
draw (vi.) วาดภาพ See also: ร่างภาพ, วาดรูป Syn. sketch, depict, pencil, portray
draw (n.) วิธีการเล่นฟุตบอลแบบหนึ่ง
draw (n.) สิ่งดึงดูด
draw (n.) สิ่งที่สุ่มดึงออกมา See also: สิ่งที่เลือกออกมา
draw (vt.) สูดลมเข้าปอด See also: สูดควันเข้าปอด
draw a line between something and something else (idm.) แยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง
draw a veil over (phrv.) ปฏิเสธที่จะคุยในเรื่อง (ผิดหรือไม่ถูกต้อง)
draw ahead (phrv.) เคลื่อนนำหน้า See also: ไปนำหน้า, แล่นนำหน้า Syn. move ahead
draw ahead (phrv.) ทิ้งห่างออกไป (ในการแข่งขัน) See also: นำหน้าออกไป, นำห่างออกไป Syn. move ahead
draw alongside (phrv.) แล่นมาจอดข้างๆ Syn. lay alongside, lie alongside, pull alongside
draw apart (phrv.) เปิดม่าน See also: รูดม่านเปิด
draw apart (phrv.) แยกกัน (ความคิดหรือการดำรงชีวิต)
draw aside (phrv.) ดึงออกไปด้านข้าง Syn. pull aside
draw aside (phrv.) ขอคุยเป็นส่วนตัว Syn. go aside, pull aside, take apart, take aside, take on, take to
draw at (phrv.) สูบผ่าน See also: ดูดผ่าน Syn. drag at, drag on
draw attention to (vt.) ดึงดูดความสนใจ See also: ทำให้เด่นชัด Syn. highlight
draw away (phrv.) เคลื่อนขบวนออกไป (ฝูงชน)
draw away (phrv.) ลากออกไป See also: ดึงออกไป
draw back (phrv.) รูดกลับ See also: ชักกลับ Syn. pull back
draw back (phrv.) ถอยกลับ Syn. pull back
draw back (phrv.) อยู่ห่างจาก
draw back (phrv.) ถอนตัวจาก (ข้อตกลง, สัญญา) See also: ถอนสัญญา Syn. pull back
draw back (phrv.) ถอนคืน See also: เบิกคืน Syn. withdraw, retract
draw blood (idm.) กัดจนเลือดออก
draw down (phrv.) ดึงลงมา Syn. pull down
draw down (phrv.) ชักนำไปสู่ (สิ่งไม่ดี)
draw for (phrv.) ตัดสินให้ (โดยการสุ่มหรือจับฉลาก)
draw forth (phrv.) ดึงออกมา (คำโบราณ)
draw from (phrv.) ดึงออกมาจาก
draw from (phrv.) คาดคั้นจาก See also: เค้นจาก
draw from (phrv.) เป็นผลมาจาก Syn. derive from
draw from (phrv.) คัดมาจาก See also: รวบรวมมาจาก
draw in (phrv.) ดึง See also: ลาก Syn. haul in, pull in
draw in (phrv.) มีแสงน้อยมาก See also: มืดเร็วมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
draw toolเครื่องมือวาดภาพหมายถึง เครื่องมือต่าง ๆ ที่โปรแกรมวาดภาพ เป็นต้นว่า Paintbrush, Paint หรือ โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เตรียมไว้ให้ใช้ในการวาดภาพ ใส่สี ฯ เช่น แปรง ดินสอ ยางลบ ฯ
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
drawbridge(ดรอ'บริดจฺ) n. สะพานชัก,สะพานยก
drawee(ดรออี') n. ผู้รับเงิน (โดยตั๋วเงิน)
drawer(ดรอ'เออะ) n. ผู้ถอนเงิน (โดยตั๋วเงิน) ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก,สิ่งที่ลาก
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship,picture,plan
drawing tablen. แป้นหรือโต๊ะวาดรูป
drawingroomห้องรับแขก, See also: drawing-room adj.
drawknife(ดรอ'ไนฟ) n. มีดตัดที่มีที่ถืออันเป็นมุมฉากกับใบมีด., Syn. drawing knife,drawshave -pl. -knives
drawl(ดรอล) {drawled,drawling,drawls} vt.,vi.,n. (การ) พูดอย่างช้า ๆ ,กล่าวช้า ๆ, See also: drawler n. drawlingly adv. drawlingness n. drawly adj.
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) ,ซูบซีด,ซึ่งเอาไส้ออก
English-Thai: Nontri Dictionary
draw(n) การจับฉลาก,การดึง,การลาก,ความเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
drawbridge(n) สะพานชัก
drawer(n) ผู้ถอนเงิน,ลิ้นชัก,ผู้ดึง,ผู้ลาก
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
drawl(vi) พูดช้าๆ,พูดเอื่อยๆ
drawn(vt) pp ของ draw
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
draw by lotsการจับฉลาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
draw up the protestทำคำคัดค้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawbackการคืนอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
draweeผู้จ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawerผู้สั่งจ่าย (ตามตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draw a Man Testวาดรูปคน [การแพทย์]
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์ มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอคืน (v.) draw See also: withdraw Syn. เอาคืน, เรียกคืน
ง้าง (v.) draw See also: pull Syn. อ้า Ops. หุบ, ปิด
ชัก (v.) draw
ชัก (v.) draw See also: pull, tug, drag, haul Syn. ดึง, ฉุด, ลาก, รั้ง
ถอน (v.) draw See also: withdraw Syn. เอาคืน, ขอคืน, เรียกคืน
รูด (v.) draw See also: pull, slip
วาด (v.) draw See also: sketch, make a drawing, paint
วาดภาพ (v.) draw See also: sketch, paint Syn. เขียนภาพ
วาดแบบ (v.) draw See also: sketch
หนึ่งต่อหนึ่ง (n.) draw See also: equal score, tie
เขียนภาพ (v.) draw See also: sketch, paint
เขียนภาพ (v.) draw See also: draw a picture, paint a picture Syn. วาดรูป, วาดภาพ
เขียนรูป (v.) draw See also: draw a picture, paint a picture Syn. วาดรูป, วาดภาพ, เขียนภาพ
เขียนแบบ (v.) draw See also: sketch Syn. วาดแบบ
เอาคืน (v.) draw See also: withdraw Syn. ขอคืน, เรียกคืน
โก่ง (v.) draw See also: bend, arch
ลาก (v.) draw (a line) Syn. ลากเส้น, ขีดเส้น
แร (v.) draw (lines) See also: write, sketch
ล้อมกรอบ (v.) draw a circle (round)
ขีดเส้น (v.) draw a line Syn. เขียนเส้น, ตีเส้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can take most things but stealing I draw the line at.แต่ขโมยฉันทำวาดเส้นที่
He must let us draw the water from the well.He must let us draw the water from the well.
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.
Will you draw me a sheep?วาดรูปแกะให้ผมหน่อยได้มั้ย
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า
One, to draw a muzzle for your sheep.หนึ่ง วาดที่สวมปากสำหรับแกะของเธอ
You don't have to draw them. They don't come up for a while. - Where's your house?คุณไม่ต้องวาดมันก็ได้ มันไม่โผล่ขึ้นมานานแล้ว
You don't have to draw that either.- อีกด้านหนึ่ง ไม่ต้องวาดมัน
I'm going to draw him into the shallows.ผมจะล่อมันเข้าไปเขตนํ้าตื้น
Draw him into the shallow water. I'm going to draw him in and drown him.ส่อมันเข้าเขตนํ้าตี้น ล่อเข้าไปให้มันจมนํ้า
You also said your article would draw a thousand people.และบอกว่าบทความของคุณ จะดึงคนมาเป็นพัน
This is not a movie. Draw something, write.นี่ไม่ใช่หนัง วาดบางสิ่งบางอย่างเขียน

draw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打格子[dǎ gé zi, ㄉㄚˇ ㄍㄜˊ ㄗ˙, 打格子] to draw a rectangular grid (e.g. of farmland); to checker
比拟[bǐ nǐ, ㄅㄧˇ ㄋㄧˇ, 比拟 / 比擬] compare; draw a parallel; match; analogy; metaphor; comparison
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
起草[qǐ cǎo, ㄑㄧˇ ㄘㄠˇ, 起草] draft (a bill); draw up (plans)
[liě, ㄌㄧㄝˇ, 咧] draw back corners of mouth
拔毒[bá dú, ㄅㄚˊ ㄉㄨˊ, 拔毒] draw out pus by applying a plaster to the affected area
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, 楯] draw forth; horizontal railing
[yú, ㄩˊ, 揄] draw out; let hanging
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
鼓风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 鼓风 / 鼓風] a forced draft (of wind, for smelting metal); blast (in blast furnace); bellows; to draw air using bellows
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
中签[zhòng qiān, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 中签] to win a ballot; to draw a lucky number
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, 逼近] press on towards; close in on; approach; draw near
提示[tí shì, ㄊㄧˊ ㄕˋ, 提示] prompt; to present; to point out; to draw attention to sth
挥毫[huī háo, ㄏㄨㄟ ㄏㄠˊ, 挥毫 / 揮毫] to write or draw with a brush; to put pen to paper; to write
后退[hòu tuì, ㄏㄡˋ ㄊㄨㄟˋ, 后退 / 後退] recoil; draw back; fall back; retreat
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
打成平手[dǎ chéng píng shǒu, ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 打成平手] to draw (a competition); to fight to a standstill
拔火罐[bá huǒ guàn, ㄅㄚˊ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄢˋ, 拔火罐] suction cup (used in Chinese medicine to draw the blood and qi 氣|气); suction chimney to make a stove draws
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, 编制 / 編製] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment
兽力车[shòu lì chē, ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, 兽力车 / 獸力車] animal-drawn vehicle; carriage
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, 图纸 / 圖紙] blueprint; drawing; design plans; graph paper
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
[miáo, ㄇㄧㄠˊ, 描] depict; to trace (a drawing); to copy; to touch up
描画[miáo huà, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄚˋ, 描画 / 描畫] to draw; to describe
[tú, ㄊㄨˊ, 图 / 圖] diagram; to plan; picture; drawing; chart
并条[bìng tiáo, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ, 并条 / 併條] drawing
吊桥[diào qiáo, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˊ, 吊桥 / 吊橋] drawbridge; suspension bridge
和局[hé jú, ㄏㄜˊ ㄐㄩˊ, 和局] draw; tied game
图画[tú huà, ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 图画 / 圖畫] drawing; picture
客厅[kè tīng, ㄎㄜˋ ㄊㄧㄥ, 客厅 / 客廳] drawing room (room for arriving guests); living room
[tì, ㄊㄧˋ, 屉 / 屜] drawer; tier; tray
抽屉[chōu ti, ㄔㄡ ㄊㄧ˙, 抽屉 / 抽屜] drawer
抽斗[chōu dǒu, ㄔㄡ ㄉㄡˇ, 抽斗] drawer
[kù, ㄎㄨˋ, 裤 / 褲] drawers; trousers; pants
画虎类犬[huà hǔ lèi quǎn, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄨˇ ㄌㄟˋ ㄑㄩㄢˇ, 画虎类犬 / 畫虎類犬] drawing a tiger like a dog (成语 saw); to make a fool of oneself by excessive ambition
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, 示意图 / 示意圖] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema
绘画[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 绘画 / 繪畫] drawing; painting

draw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くじを引く;籤を引く[くじをひく, kujiwohiku] (exp,v5k) to draw lots
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
スコアレスドロー[, sukoaresudoro-] (n) scoreless draw
すっこむ[, sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area)
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away
上汲む[うわぐむ, uwagumu] (v5m) to draw off the top liquid
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc.
吸い寄せる;吸寄せる[すいよせる, suiyoseru] (v1,vt) to draw in; to attract
客止め[きゃくどめ, kyakudome] (n,vs) draw a full house
導き入れる[みちびきいれる, michibikiireru] (v1,vt) to lead into; to draw into
弓を引く[ゆみをひく, yumiwohiku] (exp,v5k) to draw a bow; to oppose; to defy; to disobey one's superiors
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing)
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P)
引き分け(P);引分け(P)[ひきわけ, hikiwake] (n) draw (in competition); tie game; (P)
引き回す;引回す(io);引きまわす[ひきまわす, hikimawasu] (v5s,vt) to draw a curtain; to guide; to parade about
引き当てる;引当てる;引当る(io)[ひきあてる, hikiateru] (v1,vt) (1) to draw (the winning ticket); (2) (See 当てはめる) to apply; to compare; to put (oneself in someone's position)
引き絞る;引絞る(io);引きしぼる[ひきしぼる, hikishiboru] (v5r,vt) to draw bow to limit; to draw aside curt
引き込む;引きこむ;引込む(io)[ひきこむ, hikikomu] (v5m,vt) to draw in; to win over
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
引っ込む(P);引っこむ[ひっこむ, hikkomu] (v5m,vi) to draw back; to sink; to cave in; (P)
引っ込める;引っこめる[ひっこめる, hikkomeru] (v1,vt) to draw in; to take in
弧を描く[こをえがく, kowoegaku] (exp,v5k) to draw an arc (e.g. with a compass); to describe an arc (e.g. through the air)
後ずさる;後退る;後じさる[あとずさる(後ずさる;後退る);あとじさる(後退る;後じさる), atozusaru ( nochi zusaru ; koutai ru ); atojisaru ( koutai ru ; nochi jisaru )] (v5r) to retreat; to back off; to draw back; to step back; to shrink away
忍び寄る[しのびよる, shinobiyoru] (v5r,vi) to creep; to steal up; to draw near unnoticed
扱く[しごく, shigoku] (v5k,vt) (1) (uk) to draw through one's hand; to stroke (e.g. a beard); (2) (uk) to work someone hard
抜き付け[ぬきつけ, nukitsuke] (n) {MA} maneuver to draw a sword from its scabbard and cut immediately
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r,vt) to pull out; to draw out; to disconnect
抜き合わせる[ぬきあわせる, nukiawaseru] (v1) to draw swords and face off
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P)
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to
押迫る;押し迫る[おしせまる, oshisemaru] (v5r,vi) to draw near
描き下ろす[かきおろす, kakiorosu] (v5s) to draw for a specific purpose; to draw for the occasion
摩する[まする, masuru] (vs-s) (1) to rub; to scrub; (2) to draw near; to press
摩り寄る;擦り寄る;すり寄る;摩寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to
断じる[だんじる, danjiru] (v1) to draw the conclusion that ...; to conclude
水を引く[みずをひく, mizuwohiku] (exp,v5k) to draw water (e.g. from a river); to lead water to (e.g. a field, a pond); to supply water to; to irrigate
汲む[くむ, kumu] (v5m,vt) (1) to draw (water); to ladle; to dip; to scoop; to pump; (2) to have a drink together; (3) to consider; to sympathize with; to sympathise with; (P)
注目を引く[ちゅうもくをひく, chuumokuwohiku] (exp,v5k) to make a splash; to draw attention
流し出す[ながしだす, nagashidasu] (v5s) to draw off; to run out; to flush out
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out
クイックドロー[くいっくどろー, kuikkudoro-] QuickDraw
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing
面画[めんが, menga] surface-drawing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
引っ張る[ひっぱる, hipparu] Thai: ลาก English: to draw

draw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งเขาแบ่งเรา[v. exp.] (baeng khao ) EN: draw a line between them and us FR:
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
เบิกจ่าย[v. exp.] (boēk jāi) EN: draw down payments ; disburse FR:
เบิกของ[v. exp.] (boēk khøng) EN: draw goods FR:
เบิกล่วงหน้า[v. exp.] (boēk lūang-) EN: draw an advance ; get an advance FR:
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage FR:
ชักดาบ[v.] (chakdāp) EN: draw one' s sword FR:
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw FR: inciter ; tenter
ชักปืน[v. exp.] (chak peūn) EN: draw a gun FR:
ชวัก[v.] (chawak) EN: draw FR:
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw FR: tirer ; traîner
ดึง[v.] (deung) EN: pull ; haul ; draw ; drag ; tug ; pluck FR: tirer ; amener
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ดึงดูดความสนใจ[v. exp.] (deungdūt kh) EN: draw attention ; attract ; catch attention ; turn heads FR: attirer l'intérêt ; attirer l'attention ; capter l'attention ; attirer le regard
ดูด[v.] (dūt) EN: absorb ; suck ; imbibe ; soak up ; draw in FR: absorber ; aspirer ; sucer
ดูด[v.] (dūt) EN: draw ; attract FR: attirer
หด[v.] (hot) EN: draw back ; withdraw FR: retirer ; ôter
หดมือ[v. exp.] (hot meū) EN: draw back one's hand FR:
จับฉลาก[v. exp.] (jap chalāk) EN: draw lots FR:
จับไม้สั้นไม้ยาว[v. exp.] (jap māisanm) EN: draw the short straw FR: tirer à la courte paille
จับสลาก[v. exp.] (jap salāk) EN: draw lots FR: tirer au sort
จัดทำงบประมาณ[v. exp.] (jat tham ng) EN: draw up a budget FR:
จั่ว[v.] (jūa) EN: turn up a card ; open a card ; draw a card FR: retourner une carte
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; put up a mosquito net ; draw a mosquito curtain FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
การจับ[n.] (kān jap) EN: touch ; draw FR:
แขม่ว[v.] (khamaēo) EN: contract to draw in ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR: réduire
ขึ้นเงิน[v. exp.] (kheun ngoen) EN: cash ; draw money ; cash a cheque/check (Am.) FR: encaisser ; toucher de l'argent
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนแบบ[v.] (khīenbaēp) EN: draw ; sketch FR: dessiner ; faire un croquis ; faire une esquisse
เขียนภาพ[v. exp.] (khīen phāp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture ; make a drawing FR: dessiner ; faire un dessin
เขียนภาพด้วยดินสอ[v. exp.] (khīen phāp ) EN: draw with a pencil FR: dessiner au crayon ; crayonner
เขียนรูป [v. exp.] (khīen rūp) EN: draw ; draw a picture ; paint a picture FR: dessiner ; esquisser ; crayonner
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongk) EN: draw a circle ; circumscribe FR: tracer un cercle
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดคั่น[v.] (khītkhan) EN: delimit ; demarcate ; draw the line FR: délimiter
ขีด เส้น[v. exp.] (khīt sen) EN: draw a line ; underline FR: tracer une ligne
ขอคืน[v.] (khøkheūn) EN: draw FR:
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out ; pull out FR: extraire ; retirer

draw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziehungsermächtigung {f}authority to draw
Niete {f}; Los, das nichts gewinnt | eine Niete ziehenblank | to draw a blank
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Austrittsalter {m}age at withdrawal
Aussteuer {f}bottom drawer
Katalogschubkasten {m}catalogue drawer
Kreidezeichnung {f}chalk drawing; chalkdrawing
Kohlezeichnung {f}charcoal drawing
Teilzeichnung {f}detail drawing
Teilzeichnung {f}detail drawings
Ziehbrunnen {m}draw well
Wechselaussteller {m}drawer of a bill
Modellzeichnung {f}drawing of a model
Reißzeug {n}drawing set; drawing instruments
Reißzwecke {f}drawing pin; pushpin [Br.]
Schnürboden {m}drawing floor
Verlosung {f}drawing lots
Zeichenkarton {m}drawing cardboard
Zeichenpapier {n}drawing paper
Zeichenrahmen {m}drawing frame
Zeichenstift {m}drawing pencil
Zeichenunterricht {m}drawing lessons
Ziehmesser {n}drawknife
Explosionszeichnung {f}blown-up drawing
Einzelziehkraft {f}individual withdrawal force
Steck- und Ziehvorgang {m}insertion and withdrawal
Einbauzeichnung {f}installation drawing
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal
Motoreinschub {m} [techn.]MCC draw-out unit
Originalzeichnung {f}original drawing
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan
Pastellmalerei {f}pastel drawing
Rente {f} (im Alter ...) | in Rente gehen | in Rente sein | jdn. auf Rente setzenpension | to start drawing one's pension | to be on a pension | to pension sb. off
Profilzeichnung {f}profile drawing
Remis {n} (Schach)draw
Revisionspläne {pl}as-built drawings
Schnittzeichnung {f}sectional drawing
Sepiazeichnung {f}sepia; sepia drawing
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า draw
Back to top