ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*heal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น heal, -heal-

*heal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Faculty of Allied Health Science (n.) คณะสหเวชศาสตร์
faith healing (n.) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศสนา See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา Syn. faith cure
get a clean bill of health (idm.) รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงหรือปกติ
heal (vt.) รักษา See also: สมาน, ประสาน Syn. cure, recuperate, recover Ops. fail, relapse, worsen
heal of (phrv.) รักษา See also: เยียวยา Syn. cure of
heal over (phrv.) รักษาให้หาย Syn. heal up
heal up (phrv.) รักษาให้หาย Syn. heal over
heal up (vi.) สมานแผล
healing (adj.) ที่สามารถเยียวยารักษาได้ Syn. remedial
healing (adj.) ทางการแพทย์ See also: ด้านการแพทย์, เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา Syn. curative
healing (adj.) เกี่ยวกับการรักษาโรค See also: เกี่ยวกับการบำบัดโรค Syn. curative, corrective, remedial
healing ointment (n.) ยาทาแผล See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล
health (n.) สภาพร่างกาย See also: สุขภาพ Syn. condition
health resort (n.) โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง See also: สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย Syn. sanatorium, hospital
health resort (n.) สถานีอนามัย See also: สถานพักฟื้น, สถานบริการสุขภาพ Syn. sanatorium, spa
health resort (n.) สถานบำรุงสุขภาพ See also: สปา, โรงแรมที่มีน้ำพุแร่
healthcar provider (n.) พยาบาล See also: นางพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์ Syn. attendant
healthful (adj.) ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ See also: ซึ่งช่วยบำรุงร่างกาย Syn. corrective, medicinal, remedial Ops. detrimental
healthful (adj.) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ Syn. healthy, good
healthful (adj.) ซึ่งเป็นประโยชน์ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี, ส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthy, salubrious Ops. unhealthy
healthfulness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness
healthiness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, robustness, vigorousness Ops. illness, sickness
healthy (adj.) ซึ่งดีต่อสุขภาพ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthy (adj.) ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ See also: ซึ่งสมบูรณ์, ซึ่งแข็งแรง, ซึ่งมีพลานามัยดี, ซึ่งมีสุขภาพดี Syn. fit, robust, vigorous Ops. ill, sickly
healthy mind (n.) การมีสุขภาพจิตที่ดี Syn. sound mind, wholesome outlook
healthy-looking (adj.) มีผิวสีชมพูผ่องใส See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี Syn. blooming, radiant
in the best of health (idm.) แข็งแรงมาก See also: แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
public health (n.) การสาธารณสุข
to your health (int.) คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี
unhealthiness (n.) การมีสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง Syn. illness
unhealthy (adj.) สุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง See also: อ่อนแอ, ติดโรคง่าย Ops. healthy
very healthy (adj.) แข็งแรง
wheal (n.) รอยแดงบนผิวหนัง (เช่น ที่เกิดจากการเฆี่ยน) See also: รอยเฆี่ยน Syn. wale, weal, welt
World Health Organization (n.) องค์การอนามัยโลก (เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ)
English-Thai: HOPE Dictionary
heal(ฮีล) vt. รักษา,ทำให้คืนดีกัน. vi. หายดี,หาย., See also: healable adj. healer n.
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
health educationสุขศึกษา
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
healthy(เฮล'ธี) adj. มีสุขภาพดี,แข็งแรง, See also: healthily adv. healthiness n., Syn. salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak
public healthn. สาธารณสุขศาสตร์
unhealthful(อันเฮลธฺ'ฟูล) adj. ไม่ถูกสุขลักษณะ,ผิดหลักอนามัย,ไม่ถูกสุขภาพ
unhealthy(อันเฮล'ธี) adj. สุขภาพไม่ดี,มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์,ผิดหลักอนามัย,มีโรค,มีจิตใจที่เลว,ล่อแหลม., See also: unhealthily adv., Syn. sickly,sick,noxious,unwell
wheal(วีล) n. แผลไหม้เล็ก ๆ บนผิวหนัง,แผลผื่นคันบนผิวหนัง,รอยเฆี่ยน,รอยโบย,รอยติ, Syn. pimple
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948
English-Thai: Nontri Dictionary
heal(vi) หาย,คืนดี
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthful(adj) บำรุงสุขภาพ,ถูกอนามัย,เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
health insuranceการประกันสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hive; welt; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public healthสาธารณสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
welt; hive; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wheal; hive; weltตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allied Health Sciences Professionsวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ [การแพทย์]
Fetal and Perinatal Healthสุขภาพของทารกที่อยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Healedหายแล้ว [การแพทย์]
Healthสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health educationสุขศึกษา [TU Subject Heading]
Occupation Health and Safety Management System (Thailand)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย [TU Subject Heading]
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Public healthสาธารณสุข [TU Subject Heading]
Disciplining Techniques, Unhealthyวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี [การแพทย์]
World Health Organization องค์การอนามัยโลก [TU Subject Heading]
Wound healing การหายของบาดแผล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
M.H.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)
NHS (n.) การบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (คำย่อ National Health Service)
WHO (abbr.) องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)
คณะสหเวชศาสตร์ (n.) Faculty of Allied Health Science
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
องค์การอนามัยโลก (n.) World Health Organization See also: WHO
ฮู (n.) World Health Organization See also: WHO Syn. องค์การอนามัยโลก
กรมสุขภาพจิต (n.) Department of Mental Health
กรมอนามัย (n.) Department of Health See also: Public Health Department
กระทรวงสาธารณสุข (n.) Ministry of Public Health
การสาธารณสุข (n.) public health
ทันตสาธารณสุข (n.) dental health
ผุดผ่อง (v.) look healthy Syn. ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
ผุดผ่อง (v.) look healthy Syn. มีน้ำมีนวล, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
พลานามัย (n.) good health
พลานามัย (n.) health education Syn. วิชาพลานามัย
มีน้ำมีนวล (v.) look healthy Syn. ผุดผ่อง, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง
รักษาสุขภาพ (v.) maintain one´s health See also: keep healthy, look after oneself Ops. ทำลายสุขภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
Living in Bangkok affects my healthการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมีผลต่อสุขภาพของฉัน
It has an effect on my healthฉันได้รับผลกระทบในด้านสุขภาพ
Please take good care of your health!โปรดดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The dark water of the gulf is the greatest healer that there is. "เป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มี
It'll be on the National Health, won't it?มันจะเกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติจะ ไม่ได้หรือไม่ ดู
He played with it, kissed it, just as would the healthiest of menเขาเล่นกับมัน, จูบมัน, ต้อง as would healthiest ของคน
Healthy mind, healthy body, dog.สุขภาพใจ สุขภาพกาย เจ้าตูบ
This letter won't find you healthy and cheerful, that much I know.จดหมายนี้จะไม่พบคุ- ณสุขภาพดีและร่าเริง, ที่ฉันรู้ - ระยะเวลา
I raise my glass to the health of the newlyweds.ฉันยกแก้วขึ้นเพื่- อสุขภาพของคู่บ่าวสาว
There's nothing higher and stronger and healthier for your future than a nice memory, especially from your childhood.ไม่มีอะไรที่สูง- ขึ้นและแข็งแรงขึ้น และมีสุขภาพดี สำหรับอนาคตของคุณมา- กกว่าหน่วยความจำที่ดี,
No health foods. The last one we didn't lunch, we grazed.คนสุดท้ายที่เราไม่ได้ รับประทานอาหารกลางวันเรากินหญ้า
No, I work for a branch of UNO. WHO, the World Health Organization.ไม่ครับ ผมทำงานให้กับสาขาของยูเอ็นโอ ดับบิลเฮชโอ องค์การอนามัยโลก
I'm not down in this cave for my health. I'm down here on orders.ผมไม่ได้มาเพื่อหวังสุขสบาย แต่มาเพื่อสั่งการ
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ
In sickness and in health, in rain and sleet, in the best of times and the worst of times,ไม่ว่าในยามทุกข์หรือสุข ไม่ว่าฝนฟ้าเป็นอย่างไร ทั้งยามรุ่งโรจน์และเสื่อมสลาย เเละเรา...

*heal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身板[shēn bǎn, ㄕㄣ ㄅㄢˇ, 身板] bodily health; one's physical state
身板儿[shēn bǎn r, ㄕㄣ ㄅㄢˇ ㄖ˙, 身板儿 / 身板兒] bodily health; one's physical state
体格[tǐ gé, ㄊㄧˇ ㄍㄜˊ, 体格 / 體格] bodily health; one's physical state
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 邪] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine)
保养[bǎo yǎng, ㄅㄠˇ ㄧㄤˇ, 保养 / 保養] to take good care of (or conserve) one's health; to keep in good repair; to maintain; maintenance
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism
保健[bǎo jiàn, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 保健] health protection; health care
健康[jiàn kāng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 健康] health; healthy
健康保险[jiàn kāng bǎo xiǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 健康保险 / 健康保險] health insurance
健康受损[jiàn kāng shòu sǔn, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, 健康受损 / 健康受損] health damage
健康状况[jiàn kāng zhuàng kuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 健康状况 / 健康狀況] health status
健美[jiàn měi, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ, 健美] healthy and beautiful
[kāng, ㄎㄤ, 康] healthy; peaceful; abundant; surname Kang; see also 糠
康健[kāng jiàn, ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ, 康健] healthy; fit
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, 复原 / 復原] heal; recovery; restitution; reconstruction
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, 正气 / 正氣] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine)
茁壮[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壮 / 茁壯] healthy and strong; sturdy
不正之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, 不正之风 / 不正之風] unhealthy tendency
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, 妙手] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋
歪风[wāi fēng, ㄨㄞ ㄈㄥ, 歪风 / 歪風] unhealthy trend; noxious influence
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 调理 / 調理] nurse one's health; recuperate; take care of; look after
精神疗法[jīng shén liáo fǎ, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 精神疗法 / 精神療法] psychotherapy; mental health treatment
复苏[fù sū, ㄈㄨˋ ㄙㄨ, 复苏 / 復甦] recovery (health, economic)
健壮[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, 健壮 / 健壯] robust; healthy; sturdy
补法[bǔ fǎ, ㄅㄨˇ ㄈㄚˇ, 补法 / 補法] treatment involving the use of tonics to restore the patient's health; reinforcing method (in acupuncture)
世界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, 世界卫生组织 / 世界衛生組織] World Health Organization (WHO)
世卫[shì wèi, ㄕˋ ㄨㄟˋ, 世卫 / 世衛] World Health Organization (WHO); abbr. for 世界衛生組織|世界卫生组织
周一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, 周一岳 / 周一嶽] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004
不良[bù liáng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 不良] bad; harmful; unhealthy
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
[chōu, ㄔㄡ, 瘳] convalesce; recover; heal
精神健康[jīng shén jiàn kāng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 精神健康] mental health
公共卫生[gōng gòng wèi shēng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ, 公共卫生 / 公共衛生] public health
硬朗[yìng lǎng, ˋ ㄌㄤˇ, 硬朗] robust; healthy
所罗巴伯[Suǒ luó bā bó, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄚ ㄅㄛˊ, 所罗巴伯 / 所羅巴伯] Zerubbabel (son of Shealtiel)
性健康[xìng jiàn kāng, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ, 性健康] sexual health
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少间 / 少間] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health)

*heal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
ツバキ目[ツバキもく, tsubaki moku] (n) Theales (order of plants)
ヒーラー[, hi-ra-] (n) healer
ヒーリング[, hi-ringu] (n) (1) healing; (2) relaxation
ヒーリングミュージック[, hi-ringumyu-jikku] (n) healing music
ヒール[, hi-ru] (n) (1) heel; (2) heel (pro-wrestling); (vs) (3) heal; (P)
ヒットポイント[, hittopointo] (n) hit point (videogame); health point; life bar; HP
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa
プライマリーヘルスケア[, puraimari-herusukea] (n) primary health care
ヘルシー[, herushi-] (adj-na,n) healthy; (P)
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P)
ヘルスクラブ[, herusukurabu] (n) health club; (P)
ヘルスケア[, herusukea] (n) health care
ヘルスセンター[, herususenta-] (n) health center; health centre; health club
ホリスティックヘルス[, horisuteikkuherusu] (n) holistic health
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
一病息災[いちびょうそくさい, ichibyousokusai] (exp) one who experiences a chronic ailment takes better care of his health and lives longer
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj-na) (sometimes じょうふ) healthy; robust; strong; solid; durable; (P)
下痢止め[げりどめ, geridome] (n) antidiarrheal; paregoric; obstipant
不健全[ふけんぜん, fukenzen] (adj-na,n) morbid; unhealthful; insalubrious
不健康[ふけんこう, fukenkou] (adj-na,n) poor health; ill health; unhealthy; (P)
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement)
不養生[ふようじょう, fuyoujou] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
世界保健機関[せかいほけんきかん, sekaihokenkikan] (n) World Health Organization (Organisation); WHO
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb
仁術[じんじゅつ, jinjutsu] (n) benevolent act; healing act
保体[ほたい, hotai] (n) (abbr) (See 保健体育) health and physical education
保健[ほけん, hoken] (n,adj-no) health preservation; hygiene; sanitation; (P)
保健体育[ほけんたいいく, hokentaiiku] (n) health and physical education
健やか[すこやか, sukoyaka] (adj-na,n) vigorous; healthy; sound; (P)
健やかな体[すこやかなからだ, sukoyakanakarada] (n) healthy (sound) body
健全[けんぜん, kenzen] (adj-na,n) health; soundness; wholesome; (P)
健常者[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) healthy person; non-handicapped person; (P)
健康[けんこう, kenkou] (adj-na,n) health; sound; wholesome; (P)
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health
健康人[けんこうじん, kenkoujin] (n) healthy person
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
健康[けんこう, kenkou] Thai: สุขภาพ English: health
見舞う[みまう, mimau] Thai: เยี่ยมไข้ English: to ask after (health)

*heal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารสุขภาพ[n. exp.] (āhān sukkha) EN: health food FR: nourriture saine [f]
อนามัย[n.] (anāmai) EN: hygiene ; sanitation ; health FR: hygiène [f] ; santé [f]
อนามัยสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (anāmai sing) EN: environmental health FR:
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)[n. exp.] (āsāsamak sā) EN: village health volunteer (VHV) FR:
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing ; ayurveda ; ayurvedic medicine FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng ) EN: health certificate FR:
ใบตรวจโรค[n. exp.] (bai trūat r) EN: certificate of health FR:
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บั่นทอนสุขภาพ[v. exp.] (banthøn suk) EN: ruin one's health FR: détruire la santé
บุคคลที่มีสุขภาพดี[n. exp.] (bukkhon thī) EN: healthy person FR: personne saine [f]
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
จังมัง[adj.] (jangmang) EN: healthy FR:
จั้งมั่ง[adj.] (jangmang) EN: healthy FR:
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī an) EN: health worker FR: personnel de santé [m]
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข[n. exp.] (jaonāthī sā) EN: public health official FR: responsable de la santé publique [m]
เจ้าพนักงานสาธารณสุข[n. exp.] (jaophanakng) EN: public health officer FR:
จตุรพิธพร[n.] (jaturaphitt) EN: the Four Blessings of life ; the four excellent things (long life, beauty, happiness and health) FR:
จิตวิทยาสุขภาพ[n. exp.] (jittawittha) EN: health psychology FR:
แก้ท้องร่วง[adj.] (kaē thøngru) EN: antidiarrhoeal ; antidiarrheal (Am.) FR: antidiarrhéique
การนวดเพื่อสุขภาพ[n. exp.] (kān nūat ph) EN: health massage FR:
การประกันสุขภาพ[n. exp.] (kān prakan ) EN: health insurance FR: assurance maladie [f]
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Health Impact Assessment (HIA) FR:
การสาธารณสุข[n. exp.] (kān sāthāra) EN: public health FR:
การส่งเสริมสุขภาพ[n. exp.] (kān songsoē) EN: health promotion FR: promotion de la santé [f]
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก[n. exp.] (kān songsoē) EN: child health promotion FR:
การส่งเสริมสุขภาพจิต[n. exp.] (kān songsoē) EN: mental health promotion FR:
การตรวจคัดกรองสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat k) EN: check up ; checkup ; health screening FR: check-up [m] (anglic.)
การตรวจสุขภาพ[n. exp.] (kān trūat s) EN: health inspection ; health examination ; medical examination ; medical exam ; check-up FR: examen médical [m] ; visite médicale [f] ; bilan de santé [m] ; check-up [m] (anglic.)
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
แข็งแรงดี[adj.] (khaengraēng) EN: healthy FR:
คะมึก[adj.] (khameuk) EN: healthy ; sturdy FR:
คณะสาธารณสุขศาสตร์[n. prop.] (Khana Sāthā) EN: Faculty of Public Health FR:
เครื่องชี้วัดสุขภาพ[n. exp.] (khreūang ch) EN: health indicator FR: indicateur de santé [m]
กินลม[v.] (kinlom) EN: take fresh air ; take the air ; take an outing for rest health FR: prendre le frais ; prendre l'air
กฎหมายสาธารณสุข[n. exp.] (kotmāi sāth) EN: public health law FR:
กระเสาะกระแสะ[adj.] (krasǿkrasae) EN: sickly ; ailing ; in poor health FR:
กระทรวงการสาธารณสุข[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Public Health FR: ministère de la Santé publique [m]
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)[org.] (Krasūang Sā) EN: Ministry of Public Health FR: ministère de la Santé publique [m]
กระยาบวช[n.] (krayābūat) EN: food containing no fish or meat ; vegetarian health diet FR:
กรมอนามัย[org.] (Krom Anāmai) EN: Department of Health FR: département de la santé [m]

*heal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Wunderheilung {f}faith healing
Gesundheit {f} | bei guter Gesundheit | meiner Gesundheit zuliebe; wegen meiner Gesundheit | sich an seiner Gesundheit versündigen | vor Gesundheit strotzenhealth | in good health | for the sake of my health | to abuse one's health | to be in the pink of health
Gesundheitsamt {n}public health department
gesundheitsschädlich; gesundheitsschädigend {adj}harmful to one's health; injurious to health
Krankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversicherung | private Krankenversicherung | soziale Krankenversicherunghealth insurance; medical insurance | statutory health insurance | private health insurance | national health insurance; state health insurance
gesund {adj} | gesünder | am gesündestenhealthy | healthier | healthiest
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Vorsorgeuntersuchung {f} [med.] | arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungmedical check-up; health examination | occupational-medical health examinations
Gesundheitswesen {n}public health
Kurort {m}spa; health resort; sanitarium
Gesundheitszustand {m}state of health
gesundheitsschädlich; ungesund {adj} | gesundheitsschädlicher; ungesünder | am gesundheitsschädlichsten; am ungesündestenunhealthy | more unhealthy | most unhealthy
ungesund {adj} | ungesunder | am ungesundestenunhealthy | unhealthier | unhealthiest
Krankenschein {m}health insurance certificate
Gesundheit {f}healthiness
Gesundheitsvorsorge {f}health care
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations
Krankenkasse {f}health insurance
Ungesundheit {f}unhealthiness
ungesund {adv}unhealthily
ungesund {adv}unhealthfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *heal*
Back to top