ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

healthiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *healthiness*, -healthiness-

healthiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
healthiness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, robustness, vigorousness Ops. illness, sickness
English-Thai: Nontri Dictionary
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์

healthiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]

healthiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesundheit {f}healthiness
Ungesundheit {f}unhealthiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า healthiness
Back to top