ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhealthiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhealthiness*, -unhealthiness-

unhealthiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhealthiness (n.) การมีสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง Syn. illness

unhealthiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]

unhealthiness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungesundheit {f}unhealthiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhealthiness
Back to top